INFORMACE KE KONKURSNÍMU ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY FORMANSKÁ

Vážení rodiče dětí ze základní školy,

Vážení členové pedagogického sboru základní školy,

Vážení spoluobčané,

s ohledem na velké množství dotazů a množících se dezinformací týkajících se konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Formanská bychom rádi uvedli kolující informace na pravou míru.

Starosta městské části vyhlásil konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Formanská, příspěvková organizace, dne 25. 9. 2023.

Důvodem vyhlášení je plánovaná výstavba Základní a střední školy Formanská, která bude mít s ohledem na svou velikost zcela odlišné nároky na řízení než je tomu u současné školy prvního stupně. Městská část považovala v této souvislosti za nezbytné nastavit novou koncepci řízení a rozvoje školy s důrazem na moderní přístup ke vzdělávání, komunikaci s pedagogickým sborem, s rodiči a zřizovatelem a zaměřit se na bezproblémový přechod stávající školy 1. stupně na plnohodnotnou základní a střední školu.

Funkční období ředitele vychází z § 166 odst. 2 a 3 školského zákona. Stávající pan ředitel Mgr. Tomáš Kunst byl jmenován do funkce ředitele Základní školy Formanská dne 1. března 2018, funkční období mu tedy uplyne k 1. březnu 2024. Zřizovatel využil svého práva a před uplynutím šestiletého funkčního období, konkrétně mezi jeho posledním šestým až čtvrtým měsícem, vyhlásil dle § 166 odstavce 3 školského zákona konkurs na toto vedoucí místo.

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Formanská proběhlo v souladu s § 166 odst. 2 a 3 školského zákona a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb.

Členové konkursní komise byli jmenováni v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.:

  • 2 členové určení zřizovatelem
  • člen určený Magistrátem hl. m. Prahy
  • člen, který je odborníkem v oblasti psychologie, určený Českou školní inspekcí
  • člen, který je školním inspektorem České školní inspekce
  • člen, který je odborník v oblasti organizace a řízení ve školství, určený Českou školní inspekcí
  • člen, určený pedagogickým sborem Základní školy Formanská
  • člen, který je členem školské rady při Základní škole Formanská, zvoleným zákonnými zástupci nezletilých žáků

Konkursní komise posuzovala vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalostí v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání.

Při výběru uchazečů konkursní komise postupovala dle § 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb. Z celkového počtu šesti přihlášených uchazečů konkursní komise na svém jednání dne 14. 12. 2023 navrhla jako vhodné dva uchazeče – Mgr. Helenu Patákovou a Mgr. Tomáše Kunsta (vhodným uchazečem je ten, který získal nadpoloviční počet kladných hlasů přítomných členů komise). Každý člen komise následně sestavil vlastní pořadí těchto dvou uchazečů. Prvním v pořadí se stává uchazeč s nejnižším součtem umístění podle pořadí jednotlivých členů komise, přičemž jedno nejlepší a jedno nejhorší hodnocení každého z uchazečů se nezapočítává. Mgr. Helena Patáková se umístila šestkrát na prvním místě a dvakrát na druhém místě (celkový součet sedm). Mgr. Tomáš Kunst se umístil šestkrát na druhém místě a dvakrát na prvním místě (celkový součet jedenáct).

Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter. Nový ředitel/ředitelka nebyl/a do dnešního dne jmenován/a.

Na úřadě městské části proběhla již schůzka mezi starostou a uchazečkou na pracovní místo ředitele Základní školy Formanská, která se umístila jako první v pořadí dle hodnocení konkursní komise. Mgr. Helena Patáková ujišťuje zřizovatele, všechny zaměstnance, rodiče a děti, že její veškeré úsilí je a bude zaměřeno na zachování bezproblémového provozu školy. V případě, že Mgr. Tomáš Kunst nebude jmenován do funkce ředitele ZŠ Formanská, zůstane zaměstnancem školy a školní rok 2023/2024 může dokončit a navázat na další školní roky.

Zřizovatel bude této záležitosti věnovat zvýšenou pozornost.

Schůzka s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí dle hodnocení konkursní komise, Mgr. Tomášem Kunstem, proběhne začátkem ledna 2024.

Chápeme rodiče a pedagogy a jejich obavy týkající se dalšího chodu Základní školy Formanská a chtěli bychom je ujistit, že snahou zřizovatele je mít školu, v jejímž čele stojí odborník, který je empatický, neobává se změn a inovací, je konstruktivní v diskusi, je odolný vůči stresovým situacím, je schopen racionálně a efektivně řešit problémové situace a je schopen delegovat jemu svěřené úkoly.