NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD 30.4. DO 2.5.2024

V souladu s § 1 Nařízení č. 6/2019 Sb. Hl. m. Prahy a na základě výstrahy „nebezpečí požáru“ ze dne 29. 4. 2024 nastává pro území hlavního města Prahy doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ode dne 30. 4. 2024 od 00:00 hodin do 2. 5. 2024 00:00 hodin.

V souladu s § 2  Nařízení se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje:

·         – lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje

·         – lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru

·         – sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje

·         – plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:

·         – rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství)

·         – kouření (s výjimkou elektronických cigaret)

·         – používání pyrotechnických výrobků

·         – používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně

·         – odhazování hořících nebo doutnajících předmětů

·         – jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru

·         – spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Nařízení č. 6-2019.pdf