Prodloužení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území hlavního města Prahy do 17. 5. 2024

 

V souladu s § 1 Nařízení č. 6/2019 Sb. Hl. m. Prahy a na základě výstrahy „nebezpečí požáru“ ze dne 13. 5. 2024 nastává pro území hlavního města Prahy doba zvýšeného nebezpeční vzniku požáru ode dne 14. 5. 2024 od 10:34 hodin do 17. 5. 2024 24:00 hodin.

V souladu s § 2  Nařízení se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje
 • lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru
 • sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje
 • plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:

 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství)
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret)
 • používání pyrotechnických výrobků
 • používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně
 • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů
 • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru
 • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení