Protihluková stěna, D1 Újezd u Průhonic (vlevo) v km 3,166 – 4,094

ŘSD ČR je investorem staveb na dálnici D1, v jejichž důsledku dochází k nárůstu intenzity dopravy, a tím i ke zhoršení akustické situace a emisí v obytných domech v blízkosti dálnice D1. V rámci odstranění provozních škod a zmírnění dopadů těchto negativních jevů, i jejich prevence, zainvestuje ŘSD stavbu „protihlukové stěny, D1 Újezd u Průhonic (vlevo) v km 3,166 – 4,094“. Na tuto stavbu, která bude sloužit jako pasivní ochrana dotčeného území bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. MHMP 426253/2022 ze dne 9.03. 2022, které nabylo právní moci dne 1.3. 2022.

Zahájení prací je plánováno na 9. října 2023. Stavbu bude realizovat firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED.