Povinně zveřejňované informace

 

1. Název

Městská část Praha – Újezd

 

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha-Újezd vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon o hlavním městě Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy.

Městská část Praha-Újezd byla jako obec z okresu Praha-západ připojena k Praze 1. července 1974. Újezd má samozřejmě delší historii, kterou najdete v sekci Městská část – historie.

Základním předpisem upravujícím postavení hlavního města Prahy je zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje a obce a dále upravuje postavení městských částí. Městská část má vlastní majetek, má vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Městská část vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Městská část je samostatně spravována Zastupitelstvem městské části Praha-Újezd. Dalšími orgány městské části jsou starosta městské části, místostarostové městské části a Úřad městské části. Městská část v samostatné působnosti spravuje záležitosti, které jsou v zájmu městské části a jejích občanů, pokud nejde o výkon přenesené působnosti městské části nebo úkoly, které jsou zvláštními zákony svěřeny správním úřadům jako výkon státní správy.

Nadřízeným orgánem v oblasti přenesené působnosti je Magistrát hl. m. Prahy, který rovněž vykonává dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městské části v samostatné působnosti ve smyslu § 110 a násl. zákona o hlavním městě Praze a kontrolu výkonu samostatné a přenesené působnosti dle § 113 a násl. zákona o hl. městě Praze.

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura 

Organizační řád

 

4. Kontaktní spojeníOrganizační řád

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Městská část Praha-Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Úřad městské části Praha-Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic

4.3. Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Úterý: není úřední
Středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Čtvrtek: není úřední den
Pátek: není úřední den
V případě telefonické dohody lze úřad navštívit i v neúředních dnech.

4.4. Telefonní čísla
272 690 545, 272 690 692, 737 213 255

4.5 Číslo faxu

4.6. Adresa internetové stránky
http://praha-ujezd.cz

4.7. Adresa e-podatelny
e-podatelna@praha-ujezd.cz
Informace o elektronickém podání
datová schránka: 2w9bx6s

4.8. Další elektronické adresy
info@praha-ujezd.cz
Kontakty na zaměstnance úřadu

 

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti  ve prospěch povinného subjektu:
159140048/0300 pro příjmy v hlavní činnosti
159147397/0300 pro příjmy ze zdaňované činnosti
Pokladna Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4 – Újezd u Průhonic – v úředních hodinách

 

6. IČ

00 24 17 84

 

7. DIČ

CZ 00 24 17 84

 

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Zápisy ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Újezd
Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha-Újezd
Smlouvy a objednávky uzavírané od 1. 4. 2019 jménem městské části, jejichž hodnota plnění převyšuje částku 50 000 Kč

8.2. Rozpočet
Rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtové změny, účetní závěrky, závěrečný účet, zpráva o přezkoumání hospodaření
V listinné podobě jsou dokumenty o hospodaření městské části k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

9. Žádosti o informace

Informace o místě a způsobu, jak získat příslušné informace, včetně jejich vyřizování.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021
Rok 2020

Rok 2019

 

10. Příjem žádostí a jejich podání

Informace o místě, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání. 

 

11. Opravné prostředky

Obecným procesním předpisem, upravujícím postup při rozhodování, je správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.).
Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání.
Každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:

 • zda je odvolání přípustné,
 • ke komu se účastník může odvolat (zpravidla k Magistrátu hl. m. Prahy)
 • kde se odvolání podává (vždy u Úřadu městské části Praha-Újezd)
 • lhůtu, do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí)

 Zákon má pro formu odvolání zvláštní požadavky. Platí obecné podmínky podání dle ust. § 37 správního řádu. Odvolání by mělo obsahovat dále:

 • v jakém rozsahu je odvolání napadáno,
 • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
 • potřebný počet výtisků (pro všechny účastníky a správní orgán)

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví a jestliže se rozhodnutí netýká jiného účastníka řízení než odvolatele, nebo jestliže s tím ostatní účastníci řízení souhlasí.

Nerozhodne-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání, předloží je spolu s výsledky doplněného řízení a se spisovým materiálem odvolacímu orgánu nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo. Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti jsou příslušné odbory Magistrátu hlavního města Prahy.

Proti platebnímu příkazu v přestupkovém řízení je opravným prostředkem odpor a jeho včasným podáním se příkazní řízení ruší. Správní orgán pak pokračuje ve správním řízení.

Podle § 175 správního řádu lze podat stížnost proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu správního orgánu tam, kde nelze použít odvolání.

 Proti blokové pokutě se odvolat nelze.

 

12. Formuláře

V písemné podobě získáte všechny formuláře v podatelně Úřadu městské části Praha-Újezd.
Formuláře potřebné pro řešení obecných životních situací můžete rovněž najít na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz.
Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz.
Formuláře Úřadu městské části Praha-Újezd

 

13. Návody pro řešení životních situací

Na tomto odkazu – http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place naleznete prvky životních situací. Jedná se o strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

Každý záznam životní situace obsahuje odkaz na stránku zveřejňujícího subjektu, případně další informace (odkaz na zákony, články, rejstříky, elektronické formuláře).
Systém umožňuje zobrazit všechny životní situace, které byly konkrétním subjektem zveřejněny.

Další informace o postupech a náležitostech při řešení životních situací, které můžete vyřídit na Úřadu městské části Praha-Újezd.

 

14. Předpisy

Městská část nemá pravomoc vydávat vyhlášky či nařízení, zastupitelstvu městské části toto nepřísluší (§ 89 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění). Vyhlášky a nařízení Magistrátu hl. města Prahy naleznete zde.

Městská část vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Městská část se řídí především těmito předpisy:

 • Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. města Prahy
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů
 • zákon č. 111/2006 Sb., zákon o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

 

Elektronická Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

 

Úřední věstník EU

(u Úředního věstníku EU můžete v pravé horní části zvolit komunikační jazyk)

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 

16. Licenční smlouvy

Městská část nedisponuje informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu

16.1 Vzory licenčních smluv
Úřad městské části nedisponuje vzorem licenční smlouvy.

16.2 Výhradní licence
Úřad městské části Praha-Újezd neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace
Městská část Praha-Újezd zpracovává osobní údaje v souladu se zákony a nařízeními platnými na území České republiky. Z nich dominantní jsou zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s jejich volným pohybem.

Informace o zpracovávaných osobních údajích dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů

Úřad městské části Praha – Újezd provádí zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s jejich volným pohybem – GDPR

Poučení o zákonných právech subjektů osobních údajů
Směrnice o zpracování osobních údajů
Oznámení o jmenování pověřence