Uchovávání osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s jejich volným pohybem – GDPR

Poučení o zákonných právech subjektů osobních údajů
Směrnice o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů

 

Úřad městské části Praha – Újezd provádí zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.

Přestupky

Účel zpracování: řízení o přestupcích

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení

Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Újezd, členové přestupkové komise, MHMP, soudy, Policie ČR

Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Personální a mzdová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městskou částí, členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Újezd, PSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, MHPM, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce

Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby), na území MČ Praha-Újezd

Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Újezd

Doba uchování: do ukončení provozování zdroje znečisťování ovzduší a následně 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Vydávání rybářských lístků

Účel zpracování: vydávání rybářských lístků

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání rybářského lístku

Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Újezd

Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Hlášení pobytu obyvatel

Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území MČ Praha-Újezd

Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha – Újezd, ÚMČ Praha 11, Ministerstvo vnitra ČR

Doba uchování:  50 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Újezd

Doba uchování: 15 let

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: občané MČ Praha-Újezd starší 18 let

Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Újezd

Doba uchování: stále – seznam je průběžně aktualizován

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Újezd

Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz

Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha – Újezd

Doba uchování: 5 let

Přísedící soudu

Účel zpracování: volba přísedících soudu

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

Kategorie subjektu údajů: zájemci o výkon funkce přísedícího soudu

Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Újezd, Obvodní soud pro Prahu 4

Doba uchování: po dobu aktivního výkonu funkce přísedícího

Opatrovnictví osob, jejich pobyt není znám

Účel zpracování: ustanovení opatrovníka osobám, jejichž pobyt není znám

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: opatrovanec

Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Újezd

Doba uchování: 5 let

Obecně prospěšné práce

Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)

Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací

Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Újezd, soudy

Doba uchování: 5 let

Ověřování podpisů a listin

Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny

Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Újezd

Doba uchování: 10 let

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování: evidence daní a poplatků

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků

Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Újezd

Doba uchování: 20 let

Výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst

Účel zpracování : zajišťování agendy výběrových řízení v souladu s ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, výpis z Rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení (u vedoucích funkcí).

Kategorie subjektu údajů: účastníci výběrových řízení.

Kategorie příjemců: ÚMČ Praha-Újezd, (členové výběrových komisí).

Doba uchování: po dobu trvání výběrového řízení.

Stížnosti a petice

Účel zpracování: vyřizování petic a stížností dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění.

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou, adresní a identifikační údaje podavatele petice; jména, příjmení, kontaktní adresy členů petičního výboru; jména, příjmení, bydliště osob, uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou.

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby.

Kategorie příjemců: ÚMČ Praha-Újezd, členové zastupitelstva městské části, případně další orgány dle obsahu stížnosti, nebo petice.

Doba uchování: 5 let