Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd

Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd má jedenáct členů.

Zastupitelé městské části Praha – Újezd zvolení v komunálních volbách konaných dne 5. a 6. 10. 2018:

Václav Drahorád

Václav Drahorád

rok narození: 1971
povolání: starosta
kandidoval za: Pro Prahu
funkce: starosta, člen výboru stavebního a pro životní prostředí
e-mail: vaclav.drahorad@praha-ujezd.cz

 

 Jana Draštíková

Jana Draštíková

rok narození: 1956
povolání: administrativní pracovnice
kandidovala za: Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09
funkce: 1. uvolněná místostarostka
e-mail: jana.drastikova@praha-ujezd.cz

 

Hana PetrováHana Petrová

rok narození: 1949
povolání: předsedkyně kontrolní komise SVJ U Pramene
kandidovala za: Pro Prahu
funkce: 2. uvolněná místostarostka
e-mail: hana.petrova@praha-ujezd.cz

 

Ing. Zdeněk HromádkaIng. Zdeněk Hromádka

rok narození: 1970
povolání: programátor analytik
kandidoval za: Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09
funkce: zastupitel, předseda kontrolního výboru
e-mail: zdenek.hromadka@praha-ujezd.cz

 

Ivan KřížekIvan Křížek

rok narození: 1976
povolání: starosta SDH Praha-Újezd
kandidoval za: Pro Prahu
funkce: zastupitel
e-mail: ivan.krizek@praha-ujezd.cz

 

Jiří PitrmanJiří Pitrman

rok narození: 1971
povolání: technik
kandidoval za: Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09
funkce: zastupitel, člen výboru stavebního a pro životní prostředí
e-mail: jiri.pitrman@praha-ujezd.cz

 

Ing. Filip RanošIng. Filip Ranoš

rok narození: 1967
povolání: stavební technik
kandidoval za: Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09
funkce: zastupitel, předseda výboru stavebního a pro životní prostředí
e-mail: filip.ranos@praha-ujezd.cz

 

Ing. Barbara RozsypalováIng. Barbara Rozsypalová

rok narození: 1964
povolání: privátní bankéř
kandidovala za: Pro Prahu
funkce: zastupitelka, předsedkyně finančního výboru
e-mail: barbara.rozsypalova@praha-ujezd.cz

 

Mgr. Ilona ŠimkováMgr. Ilona Šimková

rok narození: 1980
povolání: produktový manažer
kandidovala za: Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09
funkce: zastupitelka, členka finančního výboru výboru
e-mail: ilona.simkova@praha-ujezd.cz

 

Jiří VlachJiří Vlach

rok narození: 1977
povolání: podnikatel
kandidoval za: Pro Prahu
funkce: zastupitel, člen výboru stavebního a pro životní prostředí
e-mail: jiri.vlach@praha-ujezd.cz

 

Dana ZdeňkováDana Zdeňková

rok narození: 1972
povolání: hospodářská činnost ZŠ Ke Kateřinkám
kandidovala za: Pro Prahu
funkce: zastupitelka, členka finančního výboru
e-mail: dana.zdenkova@praha-ujezd.cz

 

Zastupitelstvo městské části

 • zastupitelstvo městské části je složeno z členů zastupitelstva městské části
 • zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených zákonem o hl. m. Praze nebo zvláštním zákonem
 • zastupitelstvu městské části nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky
 • dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno:
 1. volit starostu městské části, zástupce starosty městské části a další členy rady městské části a odvolávat je z funkce,
 2. stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva městské části,
 3. stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části,
 4. vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy,
 5. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,
 6. vyjadřovat se k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy,
 7. schvalovat program rozvoje městské části v souladu s programem rozvoje hlavního města Prahy,
 8. schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části,
 9. zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,
 10. zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti městské části v již založených nebo zřízených právnických osobách,
 11. rozhodovat o spolupráci městské části s jinými městskými částmi, jakož i územními samosprávnými celky a o formě této spolupráce,
 12. rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části,
 13. udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části,
 14. rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 102 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze.

Starosta

Václav Drahorád, vaclav.drahorad@praha-ujezd.cz

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo z řad svých členů, za výkon své funkce odpovídá ZMČ. V době své nepřítomnosti je zastupován 1. místostarostkou, popřípadě 2. místostarostkou.

Starosta z titulu své funkce zejména (nestanoví-li zastupitelstvo městské části jinak):

 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva městské části, podepisuje spolu s ověřovateli zápis ze zasedání,
 • předkládá návrhy k projednávání na zasedání zastupitelstva městské části,
 • jmenuje a odvolává tajemníka úřadu městské části po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu a stanoví jeho plat podle zvláštních právních předpisů, schvaluje jeho pracovní náplň a stanovuje úkoly, hodnotí jeho činnost a navrhuje jeho odměny,
 • zodpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření městské části,
 • zabezpečuje plnění úkolů obrany, úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu a civilní ochrany na území městské části,
 • vykonává další úkoly v samostatné působnosti městské části, pokud jsou mu uloženy zastupitelstvem městské části, nebo pokud tak stanoví zákon,
 • z výkonu své funkce je odpovědný zastupitelstvu městské části, právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva městské části, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tato právní jednání neplatná,
 • má právo užívat závěsný odznak při občanských obřadech a při významných společenských akcích,
 • je oprávněn při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku městské části požádat o součinnost Policii České republiky nebo Městskou policii hlavního města Prahy,
 • je oprávněn zúčastnit se jednání zastupitelstva hlavního města Prahy s hlasem poradním; na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy mu musí být uděleno slovo, jedná-li se o záležitosti příslušné městské části.
 • je oprávněn zúčastnit se jednání rady hlavního města Prahy, jedná-li se o návrh podaný městskou částí.

Dál vykonává úkoly zejména v těchto oblastech:

 • Rozpočet
 • Investice
 • Infrastruktura
 • Územní plán a územní rozvoj
 • Školství
 • Oblast sociální a zdravotní
 • Sportovní a kulturní akce
 • Vítání občánků a setkávání se seniory
 • Informování občanů

1. uvolněná zástupkyně starosty

Jana Draštíková, jana.drastikova@praha-ujezd.cz

Místostarosta je volen zastupitelstvem městské části z řad členů zastupitelstva. Městská část může mít více místostarostů. V době nepřítomnosti starosty nebo pokud není funkce starosty obsazena zastupuje starostu.

Vykonává úkoly zejména v těchto oblastech:

 • Rozpočet
 • Investice
 • Školství
 • Doprava a životní prostředí
 • Sportovní a kulturní akce
 • Vítání občánků a setkávání se seniory
 • Informování občanů

2. uvolněná zástupkyně starosty

Hana Petrová, hana.petrova@praha-ujezd.cz

Místostarosta je volen zastupitelstvem městské části z řad členů zastupitelstva. Městská část může mít více místostarostů. V době nepřítomnosti starosty nebo pokud není funkce starosty obsazena zastupuje starostu.

Vykonává úkoly zejména v těchto oblastech:

 • Rozpočet
 • Investice
 • Školství
 • Doprava a životní prostředí
 • Sportovní a kulturní akce
 • Informování občanů