Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd

Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd má jedenáct členů.

Zastupitelé městské části Praha – Újezd zvolení v komunálních volbách konaných dne 23. a 24. 9. 2022.

Aktuálně platný mandát:

Václav Drahorád

rok narození: 1971
povolání: starosta
kandidoval za: Občanská demokratická strana
funkce: uvolněný starosta
e-mail: vaclav.drahorad@praha-ujezd.cz

Hana Petrová

rok narození: 1949
povolání: místostarostka
kandidovala za: Občanská demokratická strana
funkce: 1. uvolněná místostarostka
e-mail: hana.petrova@praha-ujezd.cz

Jana Draštíková

rok narození: 1956
povolání: administrativní pracovnice
kandidovala za: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A TOP 09
funkce: 2. uvolněná místostarostka, členka komise školské, kulturní a sociální
e-mail: jana.drastikova@praha-ujezd.cz

Ing. Zdeněk Hromádka

Ing. Zdeněk Hromádka

rok narození: 1970
povolání: programátor analytik
kandidoval za: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A TOP 09
funkce: předseda kontrolního výboru
e-mail: zdenek.hromadka@praha-ujezd.cz

Ivan Křížek

rok narození: 1976
povolání: OSVČ
kandidoval za: Občanská demokratická strana
funkce: zastupitel
e-mail: ivan.krizek@praha-ujezd.cz

 

Jan Bednář

rok narození: 1971
povolání: obchodní manažer
kandidoval za: Občanská demokratická strana
funkce: předseda komise školské, kulturní a sociální, člen finančního výboru
e-mail: jan.bednar@praha-ujezd.cz

Jiří Pitrman

Jiří Pitrman

rok narození: 1971
povolání: technik
kandidoval za: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A TOP 09
funkce: člen výboru stavebního a pro životní prostředí
e-mail: jiri.pitrman@praha-ujezd.cz

Ing. Filip Ranoš

Ing. Filip Ranoš

rok narození: 1967
povolání: stavební technik
kandidoval za: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A TOP 09
funkce:  předseda výboru stavebního a pro životní prostředí
e-mail: filip.ranos@praha-ujezd.cz

Mgr. Ilona Šimková

Mgr. Ilona Šimková

rok narození: 1980
povolání: lékárnice
kandidovala za: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A TOP 09
funkce:  předsedkyně finančního výboru
e-mail: ilona.simkova@praha-ujezd.cz

Jiří Vlach

rok narození: 1977
povolání: jednatel Technických služeb Újezd
kandidoval za: Občanská demokratická strana
funkce: člen výboru stavebního a pro životní prostředí
e-mail: jiri.vlach@praha-ujezd.cz

Dana Zdeňková

rok narození: 1972
povolání: hospodářka základní školy
kandidovala za: Občanská demokratická strana
funkce:  zastupitelka
e-mail: dana.zdenkova@praha-ujezd.cz

Členové zastupitelstva, kterým zanikl mandát:

Mgr. Helena Patáková

zánik mandátu: podání rezignace dne 21. 2. 2024
rok narození: 1975
povolání: ředitelka ZŠ a MŠ
kandidovala za: Občanská demokratická strana
funkce: předsedkyně finančního výboru

 

Zastupitelstvo městské části

 • zastupitelstvo městské části je složeno z členů zastupitelstva městské části
 • zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených zákonem o hl. m. Praze nebo zvláštním zákonem
 • zastupitelstvu městské části nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky
 • dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno:
  – volit starostu městské části, zástupce starosty městské části a další členy rady městské části a odvolávat je z funkce
  – stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva městské části
  – stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části
  – vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy
  – vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy
  – vyjadřovat se k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy
  – schvalovat program rozvoje městské části v souladu s programem rozvoje hlavního města Prahy
  – schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části
  – zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části
  – zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti městské části v již založených nebo zřízených právnických osobách
  – rozhodovat o spolupráci městské části s jinými městskými částmi, jakož i územními samosprávnými celky a o formě této spolupráce
  – rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části
  – udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části
  – rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 102 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze.

Starosta

Václav Drahorád, vaclav.drahorad@praha-ujezd.cz

Starosta zastupuje městskou část navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo z řad svých členů, za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu městské části. V době své nepřítomnosti je zastupován 1. místostarostkou. V případě své nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci jak starosta městské části, tak i 1. místostarostka městské části, je zastupován 2. místostarostkou městské části.

Starosta z titulu své funkce zejména (nestanoví-li zastupitelstvo městské části jinak):

 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva městské části, podepisuje spolu s ověřovateli zápis ze zasedání,
 • předkládá návrhy k projednávání na zasedání zastupitelstva městské části,
 • jmenuje a odvolává tajemníka úřadu městské části po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu a stanoví jeho plat podle zvláštních právních předpisů, schvaluje jeho pracovní náplň a stanovuje úkoly, hodnotí jeho činnost a navrhuje jeho odměny,
 • zodpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření městské části,
 • zabezpečuje plnění úkolů obrany, úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu a civilní ochrany na území městské části,
 • vykonává další úkoly v samostatné působnosti městské části, pokud jsou mu uloženy zastupitelstvem městské části, nebo pokud tak stanoví zákon,
 • z výkonu své funkce je odpovědný zastupitelstvu městské části, právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva městské části, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tato právní jednání neplatná,
 • má právo užívat závěsný odznak při občanských obřadech a při významných společenských akcích,
 • je oprávněn při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku městské části požádat o součinnost Policii České republiky nebo Městskou policii hlavního města Prahy,
 • je oprávněn zúčastnit se jednání zastupitelstva hlavního města Prahy s hlasem poradním; na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy mu musí být uděleno slovo, jedná-li se o záležitosti příslušné městské části.
 • je oprávněn zúčastnit se jednání rady hlavního města Prahy, jedná-li se o návrh podaný městskou částí.

Dál vykonává úkoly zejména v těchto oblastech:

 • Rozpočet
 • Investice
 • Infrastruktura
 • Územní plán a územní rozvoj
 • Školství
 • Sociální a zdravotní problematika
 • Doprava a životní prostředí
 • Sportovní a kulturní akce
 • Účastní se vítání občánků, setkání se seniory při jejich životních jubileích, sportovních a kulturních akcí pořádaných městskou částí
 • Informuje občany o dění v městské části ve Zpravodaji a na facebooku městské části a na veřejných setkáních

1. uvolněná místostarostka

Hana Petrová, hana.petrova@praha-ujezd.cz

Místostarosta je volen zastupitelstvem městské části z řad členů zastupitelstva. Městská část může mít více místostarostů. V době nepřítomnosti starosty nebo pokud není funkce starosty obsazena zastupuje starostu.

Vykonává úkoly zejména v těchto oblastech:

 • Kontrola účetnictví, hospodaření, rozpočtu a majetku městské části
 • Investice
 • Územní plán a územní rozvoj
 • Kontrola příspěvkových organizací zřízených městskou částí
 • Účastní se kulturních a sportovních akcí pořádaných městskou částí, vítání občánků a setkávání seniorů při jejich životních jubileích
 • Informuje občany o novinkách ve své svěřené gesci

2. uvolněná místostarostka

Jana Draštíková, jana.drastikova@praha-ujezd.cz

Místostarosta je volen zastupitelstvem městské části z řad členů zastupitelstva. Městská část může mít více místostarostů. V době nepřítomnosti starosty nebo v době, kdy nevykonává funkci jak starosta městské části, tak i 1. místostarostka městské části, zastupuje starostu.

Vykonává úkoly zejména v těchto oblastech:

 • Kontrola hospodaření, rozpočtu a majetku městské části
 • Investice
 • Územní plán a územní rozvoj
 • Školství
 • Sociální a zdravotní problematika
 • Kontrola příspěvkových organizací zřízených městskou částí
 • Účastní se kulturních a sportovních akcí pořádaných městskou částí, vítání občánků a setkávání seniorů při jejich životních jubileích
 • Informuje občany o novinkách ve své svěřené gesci