Výbory a komise

Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční, další výbory dle potřeby městské části, volí jejich členy, předsedy a tajemníky výboru. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městské části. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě starostovi. Ze své činnosti jsou výbory odpovědné zastupitelstvu městské části, starostovi jen v rámci jejich vymezené působnosti.

Počet členů výborů určuje zastupitelstvo městské části tak, aby byl vždy lichý. Výbory jsou nejméně pětičlenné. Výbory se schází podle potřeby. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výborů. Usnesení výborů se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda výboru.

Městská část má nyní zřízeny finanční výbor, kontrolní výbor a výbor stavební a pro životní prostředí.

 

Finanční výbor
Finanční výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha- Újezd. Výbor může předkládat návrhy též starostovi městské části Praha-Újezd ve věcech jemu svěřených. Členy výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ a plní další úkoly, jimiž je pověří zastupitelstvo městské části.

Členové finančního výboru od 20. 2. 2019:

  • Ing. Barbara Rozsypalová – předsedkyně
  • Mgr. Ilona Šimková
  • Šárka Křížová
  • Ing. Milan Mračno
  • Michal Tuček
  • Pavla Pitrmanová, DiS. – tajemnice
    Jednací řád finančního výboru.

 

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha- Újezd. Výbor může předkládat návrhy též starostovi městské části Praha-Újezd ve věcech jemu svěřených. Členy výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městské části. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městské části na úseku samostatné působnosti. Plní další kontrolní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městské části.

Členové kontrolního výboru od 20. 2. 2019:

 

Výbor stavební a pro životní prostředí

Stavební výbor je poradním orgánem zastupitelstva a za svou činnost je zastupitelstvu odpovědný. Členy stavebního výboru jmenuje zastupitelstvo městské části.

Stavební výbor projednává výběrová řízení a investiční akce, územní a technické přípravy plánovaných staveb městské části a kompletní údržbu zeleně. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo městské části.

Členové stavebního výboru od 30. 10. 2018:

Zápisy z výboru stavebního a pro životní prostředí

Zápis ze stavebního výboru 11. 6. 2019

 

Zápis ze stavebního výboru 12. 2. 2019

 

Zápis ze stavebního výboru 14. 1. 2019

 

Zvláštní orgány městské části

Komise pro projednávání přestupků

Starosta dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o  nich, v platném znění, v případech stanovených zvláštními zákony zřídil Komisi pro projednávání přestupků. Komise může projednávat přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, to vše podle zákona č. 251/2016 o některých přestupcích, v platném znění, a dále přestupky, o kterých to stanoví jiný zákon, a současně, jejichž projednávání bylo MČ Praha-Újezd svěřeno obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění.

Na základě § 61, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění starosta jmenoval předsedu komise: JUDr. František Šenovský a členy komise: Ing. Markéta Novotná, Pavla Pitrmanová, DiS.