Výbory a komise

Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční, další výbory dle potřeby městské části, volí jejich členy, předsedy a tajemníky výboru. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městské části. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě starostovi. Ze své činnosti jsou výbory odpovědné zastupitelstvu městské části, starostovi jen v rámci jejich vymezené působnosti.

Počet členů výborů určuje zastupitelstvo městské části tak, aby byl vždy lichý. Výbory jsou nejméně pětičlenné. Výbory se schází podle potřeby. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výborů. Usnesení výborů se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda výboru.

Městská část má nyní zřízeny finanční výbor, kontrolní výbor a výbor stavební a pro životní prostředí.

Starosta městské části zřídil s účinností od 19. 10. 2022 na volební období 2022–2026  komisi školskou, sociální a kulturní jako svůj poradní orgán.

Finanční výbor
Finanční výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha- Újezd. Výbor může předkládat návrhy též starostovi městské části Praha-Újezd ve věcech jemu svěřených. Členy výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ a plní další úkoly, jimiž je pověří zastupitelstvo městské části.

 

Jednací řád finančního výboru.

 

Členové finančního výboru od 22. 2. 2024:

 • Mgr. Ilona Šimková – předsedkyně, e-mail: ilona.simkova@praha-ujezd.cz
 • Jan Bednář
 • Jiří Kvíčala
 • Šárka Tichá
 • Michal Tuček
 • Pavla Pitrmanová, DiS. – tajemnice

Členové finančního výboru od 9. 11. 2022:

 • Mgr. Helena Patáková – předsedkyně, e-mail: helena.patakova@praha-ujezd.cz
 • Jan Bednář
 • Jiří Kvíčala
 • Šárka Tichá
 • Michal Tuček
 • Pavla Pitrmanová, DiS. – tajemnice

Členové finančního výboru od 19. 10. 2022:

 • Mgr. Helena Patáková – předsedkyně, e-mail: helena.patakova@praha-ujezd.cz
 • Jan Bednář
 • Pavla Kohoutová
 • Jiří Kvíčala
 • Michal Tuček
 • Pavla Pitrmanová, DiS. – tajemnice

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha- Újezd. Výbor může předkládat návrhy též starostovi městské části Praha-Újezd ve věcech jemu svěřených. Členy výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městské části. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městské části na úseku samostatné působnosti. Plní další kontrolní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městské části.

 

Jednací řád kontrolního výboru. 

 

Členové kontrolního výboru od 19. 10. 2022:

 • Ing. Zdeněk Hromádka – předseda, e-mail: zdenek.hromadka@praha-ujezd.cz
 • Ing. Miloš Jodas
 • Alexandr Kanócz
 • Věra Vondrášková
 • Tereza Vlachová
 • Ing. Markéta Novotná – tajemnice

 

Výbor stavební a pro životní prostředí

Stavební výbor je poradním orgánem zastupitelstva a za svou činnost je zastupitelstvu odpovědný. Členy stavebního výboru jmenuje zastupitelstvo městské části.

Stavební výbor projednává výběrová řízení a investiční akce, územní a technické přípravy plánovaných staveb městské části a kompletní údržbu zeleně. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo městské části.

 

Jednací řád výboru stavebního a pro životní prostředí.

Členové výboru stavebního a pro životní prostředí od 20. 9. 2023:

 • Ing. Filip Ranoš – předseda, e-mail: filip.ranos@praha-ujezd.cz
 • Ing. Jan Bezděk
 • Ing. Jiří Hrubý
 • Ing. Bc. Iva Šturmová, Ph.D.
 • Jiří Pitrman
 • Mgr. Ilona Šimková
 • Jiří Vlach
 • Ing. Pavel Staněk – tajemník

Členové výboru stavebního a pro životní prostředí od 19. 10. 2022:

 • Ing. Filip Ranoš – předseda, e-mail: filip.ranos@praha-ujezd.cz
 • Ing. Jan Bezděk
 • Ing. Jiří Hrubý
 • Jaroslav Lauber
 • Jiří Pitrman
 • Mgr. Ilona Šimková
 • Jiří Vlach
 • Ing. Pavel Staněk – tajemník

Zápisy z výboru stavebního a pro životní prostředí

 

Komise školská, sociální a kulturní

Komise je iniciativním a poradním orgánem starosty městské části.

Členové komise od 8. 3. 2024:

 • Jan Bednář – předseda, e-mail: jan.bednar@praha-ujezd.cz
 • Dana Haklová
 • Jan Kolinger
 • Jana Draštíková
 • Hedvika Kofránková
 • Simona Drábková – tajemník

Členové komise od 19. 10. 2022:

 • Dana Zdeňková – předseda, e-mail: dana.zdenkova@praha-ujezd.cz
 • Dana Haklová
 • Jan Kolinger
 • Jana Draštíková
 • Hedvika Kofránková
 • Simona Drábková – tajemník
Rozhodnutí starosty o zřízení komise školské, sociální a kulturní

 

Zvláštní orgány městské části

Komise pro projednávání přestupků

Starosta dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o  nich, v platném znění, v případech stanovených zvláštními zákony zřídil Komisi pro projednávání přestupků. Komise může projednávat přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, to vše podle zákona č. 251/2016 o některých přestupcích, v platném znění, a dále přestupky, o kterých to stanoví jiný zákon, a současně, jejichž projednávání bylo MČ Praha-Újezd svěřeno obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění.

Na základě § 61, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění starosta jmenoval předsedu komise: JUDr. František Šenovský a členy komise: Ing. Markéta Novotná, Pavla Pitrmanová, DiS.

 • Zrušení komise pro projednávání přestupků

Starosta dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, zrušil ke dni 31. 12. 2020 komisi pro projednávání přestupků. Na základě § 61 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, starosta odvolal členy komise pro projednávání přestupků v tomto složení: JUDr. František Šenovský, Ing. Markéta Novotná a Pavla Pitrmanová, DiS.

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků vykonává od 1. 1. 2021 Úřad městské části Praha-Újezd prostřednictvím odboru občansko-správního.