Organizační struktura

Úřad městské části

Úřad městské části tvoří starosta, dvě místostarostky, tajemník úřadu městské části, a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu městské části. V čele úřadu je starosta, který je nadřízený všem zaměstnancům zařazeným do úřadu městské části.

Úřad městské části v samostatné působnosti plní úkoly uložené zastupitelstvem městské části, starostou nebo místostarostkami.

Úřad městské části vykonává přenesenou působnost, není-li zákonem svěřena jiným orgánům městské části.

 

Tajemník

Pavla Pitrmanová, DiS., tel.: 272 690 692, 272 690 545, 737 213 255, e-mail:  pavla.pitrmanova@praha-ujezd.cz

 

Tajemníka úřadu jmenuje a odvolává starosta po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu hl. m. Prahy. Za plnění uložených úkolů je tajemník úřadu městské části odpovědný starostovi městské části.

Tajemník úřadu ze své funkce zejména:

 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem městské části, starostou nebo místostarostkami městské části
 • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům městské části zařazených do úřadu městské části
 • vydává svým nařízením vnitřní předpisy, zejména pracovní řád, spisový řád a skartační řád ÚMČ
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům městské části zařazených do úřadu městské části
 • vede agendu při volbách na základě osvědčení o vykonané zkoušce
 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva městské části s hlasem poradním
 • vede evidenci obyvatel
 • agenda ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • agenda CzechPoint
 • vydávání rybářských lístků
 • pořizování zápisů z jednání zastupitelstva městské části
 • správa webových stránek městské části
 • správa mobilní aplikace Adam

 

Odbor sekretariátu starosty

Simona Drábková, tel.: 272 690 692, 272 690 545, e-mail:  simona.drabkova@praha-ujezd.cz

 • zajišťování administrativních prací, administrace pošty, podatelna
 • vedení organizace práce sekretariátu úřadu městské části
 • zpracování informací pro veřejnoprávní media
 • asistentská práce pro vedení úřadu městské části
 • vede evidenci objednávek
 • správa místních poplatků
 • archivní a skartační činnost
 • agenda ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • agenda CzechPoint
 • vydávání rybářských lístků
 • vedení úřední desky
 • vedení pokladny
 • kontrola a evidence faktur
 • nákup kancelářských potřeb

 

Odbor občansko-správní

Ing. Markéta Novotná, tel.: 272 690 692, 272 690 545, e-mail: marketa.novotna@praha-ujezd.cz

 • odborná činnost v systému státní správy
 • agenda smluvní a majetkoprávní
 • právní činnost v jednotlivých oborech státní správy
 • příprava zasedání zastupitelstva a organizace plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva městské části a jiných jednání
 • agenda ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • agenda CzechPoint
 • výběr poplatků
 • vedení pokladny
 • vede agendu školství

Odbor ekonomický

Agenda odboru ekonomického je zajišťována externími dodavateli.

 • mzdová agenda
 • vyhotovení prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob
 • účetnictví a vyhotovení statistických hlášení
 • podklady pro zpracování účetnictví, provádění plateb
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku městské části, zpravování inventur
 • sestavování a kontrola plnění rozpočtu městské části v návaznosti na rozpočet MHMP
 • zpracování rozpočtového výhledu kapitálových výdajů

Odbor výstavby a investic

Ing. Pavel Staněk, tel.: 272 690 692, 272 690 545, e-mail: pavel.stanek@praha-ujezd.cz 

 • výkon státní správy vyplývající ze stavebního zákona
 • příprava výběrových řízení plánovaných investičních akcí
 • příprava realizace staveb, údržby a oprav
 • výkon stavebně-technického dohledu nad stavební činností
 • zajištění územní a technické přípravy plánovaných staveb městské části včetně jejich projednání
 • zajištění oprav a údržby nemovitostí ve vlastnictví městské části
 • koncepce tvorby a dohled nad dodržováním zákona o ochraně životního prostředí
 • zajištění údržby a oprav místních komunikací
 • zajištění údržby a výsadby zeleně ve vlastnictví a správě městské části, zajištění pořádku v rozsahu katastrálního území městské části
 • zajišťování odvozu odvodu, VOK, bio VOK