Odpady a životní prostředí

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023

Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+

Re-use pointy – dejte použitým věcem druhou šanci

Monitoring zápachu 

Nádoby na rostlinný bioodpad

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (od 1.1. 2022)

Nejčastějsí dotazy týkající se odpadového hospodářství

 

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2022

Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, nikoliv pro odpad z živnosti. Do VOK patří např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Do VOK se nesmí odkládat chladničky, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony). Upozorňujeme na skutečnost, že VOK budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin a po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude dbát na to, aby byla maximálně využita jejich kapacita.

Kontejnery budou v II. pololetí roku 2022 přistaveny:

 

Pátek 7. října 2022 od 16.00 do 20.00 hodin

křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
Formanská u Návesního rybníku
ulice Na Vojtěšce

 

Pátek 11. listopadu 2022 od 16.00 do 20.00 hodin

křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
Formanská u Návesního rybníku
ulice Na Vojtěšce

 

Přistavení kontejnerů na bioodpad v roce 2022

Kontejnery s obsluhou budou přistaveny na dobu 3 hodin a odpad je možno přivézt pouze v době jejich přistavení. Po celou dobu přistavení je u nich přítomna obsluha, která zabezpečuje čistotu sběru.

Mezi bioodpad patří: větve, listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Kontejnery budou v I. pololetí roku 2022 přistaveny:

 

Sobota 15. října 2022 od 13.00 do 16.00 hodin

křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
Formanská u Návesního rybníku

 

 

Sobota 12. listopadu 2022 od 13.00 do 16.00 hodin

křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
Formanská u Návesního rybníku
ulice Na Vojtěšce

 

Sběr nebezpečných odpadů v roce 2022

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů
odpadů:
NEBEZPEČNÉ:
– rozpouštědla
– kyseliny
– zásady
– fotochemikálie
– pesticidy
– odpad s obsahem rtuti (např. teploměry)
– olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi
– barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
– detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
– léčiva
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!
OSTATNÍ:
jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
DALŠÍ MOŽNOSTI ODEVZDÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:
Mobilní (zastávkový) sběr – v roce 2022 bude realizováno 310 svozů o cca 8 zastávkách – všechny výše uvedené odpady. Termíny přistavení svozového vozidla na území městské části Praha-Újezd nalznete níže.
Stabilní shromažďovací místa – všechny výše uvedené odpady. Na shromažďovacích místech umístěných převážně na sběrných dvorech hl. m. Prahy lze v rámci zpětného odběru bezplatně odložit i vyřazená elektrozařízení
(lednice, TV a PC monitory, tiskárny, mobily, rádia, videa atd.),zářivky, baterie a akumulátory.
Lékárny – léčiva (v lékárnách není možné odevzdat injekční stříkačky a teploměry – více viz zadní strana brožury)
Aktuální informace o nakládání s odpady na území města lze nalézt na internetové adrese http://odpady.praha.eu.
Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, obraťte se prosím na adresu:
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
telefon: 236 004 672

Svozové vozidlo bude v roce 2022 přistaveno v Újezdě na ulici Formanská u č. p. 3 (újezdské náměstí) a v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině v následujících termínech:

 • sobota 6. srpna v Újezdu v době od 11.40 do 12.00 hodin a v Kateřinkách v době od 12.10 do 12.30 hodin
 • úterý 12. října v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30 hodin

Sběrné dvory hlavního města Prahy

 • ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad kromě směsného
 • všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik)
 • odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti (stavební odpad pouze 1 m 3 měsíčně)
 • omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel max.do 3,5 t 
 • vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem (s trvalým pobytem v Praze)
 • v současné době je možné využít zkušební nadstandardní službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora 
 • Seznam sběrných dvorů
 • provozní doba všech sběrných dvorů hlavního města Prahy
  Po – Pá 8 30 – 18 00 hod. (zimní období 8 30 – 17 00 hod.) 
  So8 30 – 15 00 hod.

 

Možné bezplatné odložení použitých pneumatik v Praze

Kdo v ČR zajišťuje bezplatný odběr, tzv. zpětný odběr pneumatik?

Bezplatný zpětný odběr pneumatik bez ohledu na značku zajišťuje spol. Eltma, a to na základě oprávnění ze dne 14.4.2016 od Ministerstva životního prostředí ČR, kdy tato společnost provozuje kolektivní systém, který firmám a občanům umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v ČR.

Proč není možné pneumatiky na sběrném dvoře odložit bezplatně?

Praha se spol. Eltma jednala a nabídla své městské sběrné dvory, kterých je celkem 19 ke zřízení míst zpětného odběru podobně jako je tomu u ostatních kolektivních systémů zajišťujících zpětný odběr elektrozařízení a baterií.

Kde je tedy možné pneumatiky bezplatně odložit?

Výsledek jednání bohužel byl, že spol. Eltma o sběrné dvory obcí v rámci své nastavené strategie sběru nemá zájem a svá místa zpětného odběru primárně zřizuje v prodejnách pneumatik, autobazarech a servisech, a zde mohou občané pneu odevzdat zdarma.

Sběrné dvory jsou ve světle výše uvedené informace fakticky poslední a nejméně výhodnou možností k odložení pneumatik s tím, že jejich zpoplatnění s finanční účastí by mělo občany přednostně motivovat k bezplatnému odložení mimo sběrné dvory, tj. přednostně na zřízená místa zpětného odběru, kterých jsou v Praze stovky, v ČR pak tisíce. I přes výše uvedenou skutečnost bylo na sběrných dvorech v roce 2019 odloženo 267 tun pneumatik.

Více informací o zpětném odběru pneumatik včetně seznamu zapojených provozoven v Praze naleznete na: www.eltma.cz