Odpady a životní prostředí

Obecně závazná vyhláška č. 5/2023 o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. m. Prahy

Kotlíkové dotace

Soutěž Adapterra Awards 2023

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023

Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+

Re-use pointy – dejte použitým věcem druhou šanci

Monitoring zápachu 

Nádoby na rostlinný bioodpad

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (od 1.1. 2022)

Nejčastějsí dotazy týkající se odpadového hospodářství

 

Kam odložit různé druhy odpadů

 

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2024

Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, nikoliv pro odpad z živnosti. Do VOK patří např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Do VOK se nesmí odkládat chladničky, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony). Upozorňujeme na skutečnost, že VOK budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin a po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude dbát na to, aby byla maximálně využita jejich kapacita.

Kontejnery budou v I. pololetí roku 2024 přistaveny:

Pátek 12. dubna 2024 od 16.00 do 20.00 hodin

křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
Formanská u Návesního rybníku
ulice Na Vojtěšce

 

Pátek 17. května 2024 od 16.00 do 20.00 hodin

křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
ulice Na Vojtěšce
Formanská u Návesního rybníku

 

Pátek 14. června 2024 od 16.00 do 20.00 hodin

křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
Formanská u Návesního rybníku

 

Přistavení kontejnerů na bioodpad v roce 2024

Kontejnery s obsluhou budou přistaveny na dobu 3 hodin a odpad je možno přivézt pouze v době jejich přistavení. Po celou dobu přistavení je u nich přítomna obsluha, která zabezpečuje čistotu sběru.

Mezi bioodpad patří: větve, listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Kontejnery budou v I. pololetí roku 2024 přistaveny:

Sobota 13. dubna 2024 od 13.00 do 16.00 hodin

křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
Formanská u Návesního rybníku
ulice Na Vojtěšce

 

Sobota 18. května 2024 od 13.00 do 16.00 hodin

křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
Formanská u Návesního rybníku
ulice Na Vojtěšce

 

Sobota 15. června 2024 od 13.00 do 16.00 hodin

křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
Na Vojtěšce

 

 

Místo zpětného odběru odpadních elektrozařízení na území městské části

V rámci zpětného odběru odpadních elektrozařízení od konečných uživatelů (občanů městské části Praha-Újezd) bude v pravidelných termínech přistavován vůz společnosti Elektrowin, a. s., který bude připraven odebírat tato elektrozařízení (např. chladničky, pračky, sporáky, myčky, kotle, bojlery, mikrovlnné trouby, vysavače, televize, počítače, zářivky, žárovky, úsporky). Vůz bude přistaven jednou za měsíc, a to každé třetí úterý v měsíci od 17.00 hodin do 18.30 hodin takto:

 • Kateřinky – křižovatka ulic U Pramene a Proutěná – každé třetí úterý v sudém měsíci od 17.00 hodin do 18.30 hodin (21. 2., 18. 4., 20. 6., 15. 8., 17. 10., 19. 12. 2023)
 • Újezd – parkoviště v ulici Na Vojtěšce – každé třetí úterý v lichém měsíci od 17.00 hodin do 18.30 hodin (17. 1., 21. 3., 16. 5., 18. 7., 19. 9., 21. 11. 2023)

 

Sběr nebezpečných odpadů v roce 2024

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů
odpadů:
NEBEZPEČNÉ:
– rozpouštědla
– kyseliny
– zásady
– fotochemikálie
– pesticidy
– odpad s obsahem rtuti (např. teploměry)
– olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi
– barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
– detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
– léčiva
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

Svozové vozidlo bude v roce 2024 přistaveno v Újezdě na ulici Formanská u č. p. 3 (újezdské náměstí) a v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině v následujících termínech:

 • úterý 20. února v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30 hodin
 • úterý 21. května v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30 hodin
 • sobota 3. srpna v Újezdu v době od 11.40 do 12.00 hodin a v Kateřinkách v době od 12.10 do 12.30 hodin
 • úterý 8. října v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30 hodin 
  Více informací o sběru nebezpečného odpadu.

Sběrné dvory hlavního města Prahy

 • ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad kromě směsného
 • všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik)
 • odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti (stavební odpad pouze 1 m 3 měsíčně)
 • omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel max.do 3,5 t 
 • vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem (s trvalým pobytem v Praze)
 • v současné době je možné využít zkušební nadstandardní službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora 
 • Mapa sběrných dvorů
 • provozní doba všech sběrných dvorů hlavního města Prahy
  Po – Pá 8 30 – 18 00 hod. (zimní období 8 30 – 17 00 hod.) 
  So8 30 – 15 00 hod.

 

Možné bezplatné odložení použitých pneumatik v Praze

Kdo v ČR zajišťuje bezplatný odběr, tzv. zpětný odběr pneumatik?

Bezplatný zpětný odběr pneumatik bez ohledu na značku zajišťuje spol. Eltma, a to na základě oprávnění ze dne 14.4.2016 od Ministerstva životního prostředí ČR, kdy tato společnost provozuje kolektivní systém, který firmám a občanům umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v ČR.

Proč není možné pneumatiky na sběrném dvoře odložit bezplatně?

Praha se spol. Eltma jednala a nabídla své městské sběrné dvory, kterých je celkem 19 ke zřízení míst zpětného odběru podobně jako je tomu u ostatních kolektivních systémů zajišťujících zpětný odběr elektrozařízení a baterií.

Kde je tedy možné pneumatiky bezplatně odložit?

Výsledek jednání bohužel byl, že spol. Eltma o sběrné dvory obcí v rámci své nastavené strategie sběru nemá zájem a svá místa zpětného odběru primárně zřizuje v prodejnách pneumatik, autobazarech a servisech, a zde mohou občané pneu odevzdat zdarma.

Sběrné dvory jsou ve světle výše uvedené informace fakticky poslední a nejméně výhodnou možností k odložení pneumatik s tím, že jejich zpoplatnění s finanční účastí by mělo občany přednostně motivovat k bezplatnému odložení mimo sběrné dvory, tj. přednostně na zřízená místa zpětného odběru, kterých jsou v Praze stovky, v ČR pak tisíce. I přes výše uvedenou skutečnost bylo na sběrných dvorech v roce 2019 odloženo 267 tun pneumatik.

Více informací o zpětném odběru pneumatik včetně seznamu zapojených provozoven v Praze naleznete na: www.eltma.cz