Komise školská, sociální a kulturní

Komisi školskou, sociální a kulturní zřídil starosta dne 19. 10. 2022 na volební období 2022-2026.

 • Komise je iniciativním a poradním orgánem starosty městské části. Starosta může pověřit komisi vedením jednáním s třetími subjekty ve věcech, které spadají do náplně činnosti komise stanovené tímto jmenováním.
 • Komise organizuje a podílí se na kulturních, společenských a sportovních akcích, které jsou financovány nebo dotovány z prostředků městské části. Komise dále podává informace ke všem kulturním, společenským a sportovním akcím konaným v katastrálním území městské části a je oprávněna účastnit se  průběhu jejich konání.
 • Podporuje aktivity občanských sdružení, spolků a zájmových organizací pracujících s mládeží a dětmi.
 • Komise spolupracuje s příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí Praha-Újezd.
 • Vyjadřuje se k aktuálním problémům z oblasti školství v působnosti městské části Praha-Újezd a k podnětům zákonných zástupců dětí a žáků a školských rad.
 • Dbá o spolupráci městské části se školskými zařízeními v působnosti městské části, zejména o prezentaci práce škol.
 • Připravuje návrhy vyjádření k žádostem školských zařízení pro rozhodování starosty (např. pronájem prostor školských nařízení).
 • Vyjadřuje se k žádostem občanů o poskytnutí jednorázových finančních příspěvků.
 • Zabezpečuje aktuální informace, návrhy a podklady z oblasti sociální, zdravotní a protidrogové pro rozhodování starosty.
 • Iniciuje a navrhuje záměry rozvoje péče v oblasti sociální ve prospěch občanů městské části, které předkládá starostovi k rozhodování.
 • Komise se schází dle potřeby, předseda komise vypracovává z každého jednání komise zápis, který předává tajemníkovi komise k založení na úřadu městské části.

Zápisy z komise školské, sociální a kulturní

Zápis ze dne 18. 3. 2024

Členové komise školské, sociální a kulturní od 8. 3. 2024:

 • Jan Bednář – předseda komise jan.bednar@praha-ujezd.cz
 • Daniela Haklová
 • Jan Kolinger
 • Jana Draštíková
 • Hedvika Kofránková
 • Simona Drábková – tajemnice komise

Členové komise školské, sociální a kulturní od 19. 10. 2022

 • Dana Zdeňková – předsedkyně komise
 • Daniela Haklová
 • Jan Kolinger
 • Jana Draštíková
 • Hedvika Kofránková
 • Simona Drábková – tajemnice komise