Hospodaření městské části

Oznamujeme, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu MČ Praha – Újezd do doby jejich schválení Zastupitelstvem MČ Praha – Újezd, dále schválený střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtová opatření a závěrečný účet městské části Praha – Újezd jsou zveřejňovány v zákonem stanovených termínech na webu www.praha-ujezd.cz, v sekci Hospodaření městské části. Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na ekonomickém odboru Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4 – Újezd u Průhonic.

 

Rozpočtová opatření v roce 2021

Úprava rozpočtu k 11/2021 schválená usnesením ZMČ den 24. 11. 2021 č. 10 – zveřejněno dne 29. 11. 2021

Úprava rozpočtu k 10/2021 schválená usnesením ZMČ dne 20. 10. 2021 č. 7b – zveřejněno dne 25. 10. 2021

Úprava rozpočtu k 09/2021 schválená usnesením ZMČ dne 20. 10. 2021 č. 7a – zveřejněno dne 25. 10. 2021

Úprava rozpočtu k 09/2021 schválená usnesením ZMČ dne 22. 9. 2021 č. 7 – zveřejněno dne 29. 9. 2021

Příkaz starosty č. 9/2021 ze dne 12. 7. 2021 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0400 – zveřejněno dne 12. 7. 2021
Příkaz starosty č. 7/2021 ze dne 25. 6. 2021 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900 – zveřejněno dne 25. 6. 2021

Úpravy rozpočtu k 06/2021 schválená usnesením ZMČ dne 23. 6. 2021 č. 6 – zveřejněno dne 28. 6. 2021
Úpravy rozpočtu k 05/2021 schválená usnesením ZMČ dne 19. 5. 2021 č. 12 – zveřejněno dne 24. 5. 2021

Úpravy rozpočtu k 04/2021 schválená usnesením ZMČ dne 21. 4. 2021 č. 05/b – zveřejněno dne 23. 4. 2021
Úprava rozpočtu k 31.3.2021 schválená usnesením ZMČ dne 21. 4. 2021 č. 05/a – zveřejněno dne 23. 4. 2021
Úprava rozpčtu k 03/2021  schválená usnesením ZMČ dne 17. 3. 2021 č. 04 – zveřejněno dne 22. 3. 2021

 

Závěrečný účet městské části pro rok 2020

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Závěreční účet městské části Praha-Újezd za rok 2020 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 19. 5. 2021. Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu bylo zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce ÚMČ od 26. 4. 2021 do 20. 5. 2021.
Schválený závěrečný účet pro rok 2020 byl zveřejněn 24. 5. 2021.

Závěrečný účet za rok 2020
Příloha č. 1 k závěrečnému účtu -  zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ
Příloha č. 2 k závěrečnému účtu - záznam z jednání o finančním vypořádání MČ
Příloha č. 3 k závěrečnému účtu - výkaz FIN 120, přehled hodnocení plnění rozpočtu MČ
Příloha č. 4 k závěrečnému účtu - výkaz FIN 2-12, hodnocení plnění rozpočtu MČ
Příloha č. 5 k závěrečnému účtu - rozvaha k 31. 12. 2020 MČ
Příloha č. 6 k závěrečnému účtu - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 MČ
Příloha č. 7 k závěrečnému účtu - příloha účetní uzávěrky k 31. 12. 2020 MČ
Příloha č. 8 k závěrečnému účtu - přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2020 MČ
Příloha č. 9 k závěrečnému účtu - přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2020 MČ
Příloha č. 10 k závěrečnému účtu - inventarizační zpráva MČ
Příloha č. 11 k závěrečnému účtu - rozvaha k 31. 12. 2020 Mateřské školy Formanská
Příloha č. 12 k závěrečnému účtu - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 Mateřská škola Formanská
Příloha č. 13 k závěrečnému účtu - rozvaha k 31. 12. 2020  Základní školy Formanská
Příloha č. 14 k závěrečnému účtu - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 Základní škola Formanská
Příoha č. 15 k závěrečnému účtu - rozvaha k 31. 12. 2020 Technických služeb Újezd, s. r. o.
Příloha č. 16 k závěrečnému účtu - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 Technických služeb Újezd, s. r. o.
Příloha č. 17 k závěrečnému účtu - příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2020 Technických služeb Újezd, s. r. o.

 

 

Schválený rozpočet městské části Praha-Újezd, Mateřské školy Formanská a Základní školy Formanská pro rok 2021, Rozpočtový výhled

Rozpočet městské části Praha-Újezd na rok 2020 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 17. 2. 2021.

Schválený rozpočet pro rok 2021 byl zveřejněn dne 19. 2. 2021.

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu městské části pro rok 2021

Rozpočet městské části v hlavní činnosti na rok 2021
Rozpočet městské části ve vedlejší hospodářské činnosti na rok 2021
Rozpočet Mateřské školy Formanská na rok 2021
Rozpočet Základní školy Formanská na rok 2021
Rozpočet sociálního fondu na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu městské části
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Formanská
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Formanská

 

Rozpočtové provizorium na rok 2021

Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd přijalo na svém zasedání dne 16. 12. 2020 usnesení č. 06/28/2020 , pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021:

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2021 s čerpáním výdajů maximálně do výše jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na rok 2020, tj. 2 199 333,33 Kč.

Do doby schválení rozpočtu budou hrazeny nezbytně nutné výdaje tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření. Nové investiční akce, kromě již schválených, nebudou po dobu rozpočtového provizoria zahajovány. Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením rozpočtu městské části Praha-Újezd na rok 2021. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 

Rozpočtová opatření v roce 2020

Úprava rozpčtu k 12/2020  schválená usnesením ZMČ dne 16. 12. 2020 č. 05
Úprava rozpočtu k 11/2020 schválená usnesením ZMČ dne 2. 12. 2020 č. 03

Příkaz starosty č. 22/2020 ze dne 1. 12. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900 a ORJ 0200
Příkaz starosty č. 18/2020 ze dne 18. 11. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900
Příkaz starosty č. 15/2020 ze dne 2. 11. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0700
Úprava rozpočtu k 10/2020 schválená usnesením ZMČ dne 21. 10. 2020 č. 05

Příkaz starosty č. 14/2020 ze dne 22. 10. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0700
Úprava rozpočtu k 09/2020 schválená usnesením ZMČ dne 30. 9. 2020 č. 10

Příkaz starosty č. 12/2020 ze dne 3. 8. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900
Příkaz starosty č. 11/2020 ze dne 27. 7. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0400
Úprava rozpočtu k 07/2020 schválená usnesením ZMČ dne 22. 7. 2020 č. 4
Úprava rozpočtu k 06/2020 schválená usnesením ZMČ dne 17. 6. 2020 č. 4b)

Příkaz starosty č. 6/2020 ze dne 25. 5. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900
Úprava rozpočtu k 05-2020 schválená usnesením ZMČ dne 20. 5. 2020 č. 6

Úprava rozpočtu k 03/2020 schválená usnesením ZMČ dne 29. 4. 2020 č. 4a)
Úprava rozpočtu k 04/2020 schválená usnesením ZMČ dne 29. 4. 2020 č. 4b)

Příkaz starosty č. 4/2020 ze dne 6. 4. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900

 

Závěrečný účet městské části pro rok 2019

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Závěreční účet městské části Praha-Újezd za rok 2019 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 5. 2020.

Usnesení č. 5/19/2020 - závěrečný účet MČ Praha-Újezd za rok 2019

Závěrečný účet
Přílohy k závěrečnému účtu.

 

Schválený rozpočet městské části Praha-Újezd, Mateřské školy Formanská a Základní školy Formanská pro rok 2020, Rozpočtový výhled

Rozpočet městské části Praha-Újezd na rok 2020 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 19. 2. 2020.

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.
Rozpočet městské části v hlavní činnosti na rok 2020
Rozpočet městské části ve vedlejší hospodářské činnosti na rok 2020
Rozpočet Mateřské školy Formanská na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Formanská
Rozpočet Základní školy Formanská na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Formanská
Statut sociálního fondu
Střednědobý výhled rozpočtu městské části

 

Rozpočtové provizorium na rok 2020

Zastupitelstvo městské části schválilo na svém pravidelném zasedání dne 18. 12. 2019, usnesením č. 6, rozpočtové provizorium pro rok 2020:

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2020 s čerpáním výdajů maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2019, tj. 2 563 487,42 Kč.

Do doby schválení rozpočtu budou hrazeny nezbytně nutné výdaje tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření. Nové investiční akce, kromě již schválených, nebudou po dobu rozpočtového provizoria zahajovány. Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením rozpočtu městské části Praha-Újezd na rok 2020. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 

Rozpočtová opatření v roce 2019

Příkaz starosty č. 28/2019 ze dne 30. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Úprava rozpočtu k 12/2019 schválená usnesením ZMČ dne 18. 12. 2019 č. 5
Příkaz starosty č. 27/2019 ze dne 17. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0400
Příkaz starosty č. 26 ze dne 10. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Příkaz starosty č. 25 ze dne 3. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0400
Úprava rozpočtu k 11/2019 schválená usnesením ZMČ dne 20. 11. 2019 č. 12 a) a 12 b)
Příkaz starosty č. 20 ze dne 13. 11. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900 a 0700
Úprava rozpočtu k 10/2019 schválená usnesením ZMČ dne 23. 10. 2019 č. 5a), 5b) 5c)/12/2019
Příkaz starosty č. 14 ze dne 26. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Příkaz starosty č. 13 ze dne 18. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Příkaz starosty č. 12 ze dne 11. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0400
Příkaz starosty č. 11 ze dne 11. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0700
Příkaz starosty č. 10 ze dne 11. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Úprava rozpočtu k 07/2019 schválená usnesením ZMČ dne 7. 8. 2019 č. 04b/10/2019
Příkaz starosty č. 9 ze dne 3. 7. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Úprava rozpočtu k 06/2019 schválená usnesením ZMČ dne 19. 6. 2019 č. 05a/09/2019
Příkaz starosty č. 8 ze dne 25. 6. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Příkaz starosty č. 4 ze dne 21. 5. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Úprava rozpočtu k 05/2019 schválená usnesením ZMČ dne 22. 5. 2019 č. 07/08/2019
Úprava rozpočtu k 04/2019 schválená usnesením  ZMČ dne 24. 4. 2019 č. 04/07/2019

 

Schválený rozpočet městské části Praha-Újezd, Mateřské školy Formanská a Základní školy Formanská pro rok 2019, Rozpočtový výhled

Rozpočet městské části Praha-Újezd na rok 2019 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 3. 2019.

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Rozpočet v hlavní činnosti na rok 2019
Rozpočet ve vedlejší činnosti na rok 2019
Rozpočet a střednědobý výhled Mateřské školy Formanská
Rozpočet a střednědobý výhled Základní školy Formanská
Statut sociálního fondu na rok 2019
Rozpočtový výhled do roku 2024

 

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Zastupitelstvo městské části schválilo na svém pravidelném zasedání dne 19. 12. 2018, usnesením č. 4c, rozpočtové provizorium pro rok 2019 maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018, tj. 2 238 442 Kč.

 

Závěrečný účet městské části pro rok 2018

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Usnesení - závěrečný účet MČ Praha - Újezd za rok 2018

Přílohy k závěrečnému účtu.