Hospodaření městské části

Oznamujeme, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu MČ Praha – Újezd do doby jejich schválení Zastupitelstvem MČ Praha – Újezd, dále schválený střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtová opatření a závěrečný účet městské části Praha – Újezd jsou zveřejňovány v zákonem stanovených termínech na webu www.praha-ujezd.cz, v sekci Hospodaření městské části. Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na ekonomickém odboru Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4 – Újezd u Průhonic.

 

Rozpočtová opatření v roce 2024

Příkaz starosty č. 7/2024 ze dne 27. 5. 2024 - úprava rozpočtu ORJ 0200, 0700, 0900 – zveřejněno dne 27. 5. 2024

Rozhodnutí starosty č. 14/2024 ze dne 30. 4. 2024 - poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací, úprava rozpočtu – zveřejněno dne 9. 5. 2024

Úprava rozpočtu k 04/2024 schválená usnesením ZMČ dne 24. 4. 2024 č. 8/19/2024 – zveřejněno dne 2. 5. 2024

Rozhodnutí starosty č. 12/2024 ze dne 15. 4. 2024 - poskytnutí účelové investiční dotace a ponechání nevyčerpaných prostředků z dotací z roku 2023 – zveřejněno dne 19. 4. 2024

 

Závěrečný účet městské části pro rok 2023

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Závěreční účet městské části Praha-Újezd za rok 2023 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 22. 5. 2024. Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu bylo zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce ÚMČ od 22. 4. 2024 do 22. 5. 2024.      
Schválený závěrečný účet pro rok 2023 byl zveřejněn 28. 5. 2024.

Závěrečný účet
Příloha č. 1 - Zpráva o přezkoumání hospodaření MČ
Příloha č. 2 - Záznam z jednání o finančním vypořádání
Příloha č. 3 - Výkaz FIN 120 MČ
Příloha č. 4 - Výkaz FIN 2-12 MČ
Příloha č. 5 - Rozvaha k 31. 12. 2023 MČ
Příloha č. 6 - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2023 MČ
Příloha č. 7 - Příloha k 31. 12. 2023 MČ
Příloha č. 8 - Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2023 MČ
Příloha č. 9 - Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2023 MČ
Příloha č. 10 - Přehled o pohybu dlouhodobého majetku k 31. 12. 2023 MČ
Příloha č. 11 - Inventarizační zpráva MČ
Příloha č. 12 - Rozvaha MŠ
Příloha č. 13 - Výkaz zisku a ztráty MŠ
Příloha č. 14 - Příloha MŠ
Příloha č. 15 - Rozvaha ZŠ
Příloha č. 16 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ
Příloha č. 17 - Příloha ZŠ
Příloha č. 18 - Rozvaha TSÚ
Příloha č. 19 - Výkaz zisku a ztráty TSÚ
Příloha č. 20 - Příloha TSÚ

 

Schválený rozpočet městské části Praha-Újezd, Mateřské školy Formanská a Základní školy Formanská pro rok 2024, Rozpočtový výhled

Rozpočet městské části Praha-Újezd, rozpočet Mateřské školy Formanská, rozpočet Základní školy Formanská na rok 2024 a rozpočtové výhledy byly schváleny na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 2. 2024.

Schválený rozpočet pro rok 2024 byl zveřejněn dne 1. 3. 2024.

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Usnesení  Zastupitelstva MČ Praha- Újezd č. 06/17/2024 - schválení rozpočtu na rok 2024
Komentář k návrhu rozpočtu městské části pro rok 2024
Rozpočet městské části v hlavní činnosti na rok 2024
Rozpočet městské části ve vedlejší hospodářské činnosti na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu městské části
Rozpočet sociálního fondu městské části
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Formanská na rok 2024
Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Formanská
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská

 

Rozpočtové provizorium na rok 2024

Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd přijalo na svém zasedání dne 20. 12. 2023 usnesení č. 08/15/2023 – Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024:

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2024:

  • Měsíční výdaje nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2023, tj. 3 839 266,66 Kč měsíčně.
  • Do doby schválení rozpočtu na rok 2024 budou hrazeny nezbytně nutné výdaje tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření.
  • Nové investiční akce, kromě již schválených, nebudou po dobu rozpočtového provizoria zahajovány.
  • Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
  • Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením rozpočtu městské části Praha-Újezd na rok 2024.

Rozpočtová opatření v roce 2023

Příkaz starosty č. 27/2023 ze dne 27. 12. 2023, ORJ 0400, 0200 – zveřejněno dne 28. 12. 2023

Úprava rozpočtu k 12/2023 schválená usnesením ZMČ dne 20. 12. 2023 č. 7 – zveřejněno dne 27. 12. 2023

Rozhodnutí starosty č. 30/2023 ze dne 18. 12. 2023 - vratka dotace - Šablony III ZŠ Formanská; navýšení příspěvku na výkon státní správy – zveřejněno dne 21. 12. 2023

Příkaz starosty č. 23/2023 ze dne 20. 11. 2023, ORJ 0700, 0900, 0200 – zveřejněno dne 20. 11. 2023

Příkaz starosty č. 18/2023 ze dne 3. 11. 2023, ORJ 0900 – zveřejněno dne 6. 11. 2023

Rozhodnutí starosty č. 25/2023 ze dne 30. 10. 2023, vratka dotace EU - Šablony III MŠ Formanská – zveřejněno 31. 10. 2023

Příkaz starosty č. 17/2023 ze dne 30. 10. 2023, ORJ 0400, 0900, 0200 – zveřejněno dne 31. 10. 2023

Úprava rozpočtu k 10/2023 schválená usnesením ZMČ dne 18. 10. 2023 č. 6 – zveřejněno dne 24. 10. 2023

Rozhodnutí starosty č. 17/2023 ze dne  26. 9. 2023, činnost JSDH a oprava střechy a terasy MŠ Formanská – zveřejněno dne 2. 10. 2023

Rozhodnutí starosty č. 16/2023 ze dne 19. 9. 2023, šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský – zveřejněno dne 19. 9. 2023

Příkaz starosty č. 15/2023 ze dne 31. 8. 2023, ORJ 0400 – zveřejněno dne 31. 8. 2023

Rozhodnutí starosty č. 14/2023 ze dne 11. 7. 2023, finanční vypořádání hl. m. Prahy s městskou částí – zveřejněno dne 11. 7. 2023

Rozhodnutí starosty č. 13/2023 ze dne 11. 7. 2023, přijaté dotace – zveřejněno dne 11. 7. 2023

Příkaz starosty č. 11/2023 ze dne 10. 7. 2023, ORJ 0400, 0200, 0700, 0900 – zveřejněno dne 11. 7. 2023

Rozhodnutí starosty č. 12/2023 ze dne 21. 6. 2023, ORJ 0400 – zveřejněno 21. 6. 2023

Příkaz starosty č. 10/2023 ze dne 6. 6. 2023, ORJ 0900, 0400 – zveřejněno dne 6. 6. 2023

Rozhodntuí starosty č. 9/2023 ze dne 29. 5. 2023, účelová neinvestiční dotace – zveřejněno 5. 6. 2023

Rozhodnutí starosty č. 8/2023 ze dne 22. 5. 2023, účelová neinvestiční dotace – zveřejněno dne 23. 5. 2023

Rozhodnutí starosty č. 7/2023 ze dne 12. 4. 2023, účelové investiční dotace – zveřejněno dne 13. 4. 2023

Příkaz starosty č. 6/2023 ze dne 12. 4. 2023, ORJ 0700 – zveřejněno dne 13. 4. 2023

Úprava rozpočtu k 03/2023 schválená usnesením ZMČ dne 22. 3. 2023 č. 6 a) – zveřejněno dne 29. 3. 2023

Úprava schváleného rozpočtu na rok 2023 schválená usnesením ZMČ dne 22. 3. 2023 č. 6 b) – zveřejněno dne 29. 3. 2023

Příkaz starosty č. 4/2023 ze dne 6. 3. 2023, ORJ 0900 – zveřejněno dne 7. 3. 2023

Rozhodnutí starosty č. 6/2023 ze dne 22. 3. 2023, dotace volba prezidenta – zveřejněno dne 24. 2. 2023

 

Závěrečný účet městské části pro rok 2022

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Závěreční účet městské části Praha-Újezd za rok 2022 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 24. 5. 2023. Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu bylo zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce ÚMČ od 26. 4. 2023 do 25. 5. 2023.
Schválený závěrečný účet pro rok 2022 byl zveřejněn 29. 5. 2023.

Závěrečný účet za rok 2022
Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha č. 2 - Záznam z jednání o finančním vypořádání
Příloha č. 3 - Výkaz FIN 120 - přehled pro hodnocení plnění rozpočtu
Příloha č. 4 - Výkaz FIN 2-12
Příloha č. 5 - Rozvaha k 31. 12. 2022
Příloha č. 6 - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
Příloha č. 7 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2022
Příloha č. 8 - Přehled o peněžních tocích k 31.12.2022
Příloha č. 9 - Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2022
Příloha č. 10 - Přehled o pohybu dlouhodobého majetku k 31.12.2022
Příloha č. 11 - Inventarizační zpráva MČ Praha-Újezd
Příloha č. 12 - Rozvaha MŠ Formanská k 31.12.2022
Příloha č. 13 - Výkaz zisku a ztráty MŠ Formanská k 31.12.2022
Příloha č. 14 - Rozvaha ZŠ Formanská k 31.12.2022
Příloha č. 15 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ Formanská k 31.12.2022
Příloha č. 16 - Rozvaha TSÚ k 31.12.2022
Příloha č. 17 - Výkaz zisku a ztráty TSÚ k 31.12.2022
Příloha č. 18 - Příloha TSÚ k 31.12.2022

 

Schválený rozpočet městské části Praha-Újezd, Mateřské školy Formanská a Základní školy Formanská pro rok 2023, Rozpočtový výhled

Rozpočet městské části Praha-Újezd na rok 2023 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 22. 2. 2023.

Schválený rozpočet pro rok 2023 byl zveřejněn dne 28. 2. 2023.

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Usnesení ZMČ Praha-Újezd - schválení rozpočtu na rok 2023
Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok 2023
Rozpočet městské části v hlavní činnosti na rok 2023
Rozpočet městské části ve vedlejší hospodářské činosti na rok 2023
Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská na rok 2023
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Formanská na rok 2023
Rozpočet sociálního fondu městské části na rok 2023
Střednědobý výhled rozpočtu městské části
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Formanská
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Formanská

 

Rozpočtové provizorium na rok 2023

Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd přijalo na svém zasedání dne 14. 12. 2022 usnesení č. 05/03/2022, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023:

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje následující pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2023:

Měsíční výdaje nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2022, tj. 3 664 475 Kč měsíčně.
Do doby schválení rozpočtu budou hrazeny nezbytně nutné výdaje tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření. Nové investiční akce, kromě již schválených, nebudou po dobu rozpočtového provizoria zahajovány. Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením rozpočtu městské části Praha-Újezd na rok 2023. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 

Rozpočtová opatření v roce 2022

Příkaz starosty 2/2023 ze dne 20. 1. 2023, ORJ 0700 – zveřejněno dne 27. 1. 2023

Příkaz starosty č. 29/2022 ze dne 21. 12. 2022, ORJ 0700, 0900 – zveřejněno dne 22. 12. 2022

Příkaz starosty č. 28/2022 ze dne 20. 12. 2022, ORJ 0200, 0400 – zveřejněno dne 21. 12. 2022

Příkaz starosty č. 24/2022 ze dne 21. 11. 2022, ORJ 0400, 0700, 0900 – zveřejněno dne 24. 11. 2022

Úprava rozpočtu k 09/2022/2 schválená usnesením ZMČ dne 19. 10. 2022 č. 16a) – zveřejněno dne 25. 10. 2022

Příkaz starosty č. 19/2022 ze dne 30. 9. 2022, ORJ 0400 – zveřejněno dne 3. 10. 2022

Příkaz starosty č. 18/2022 ze dne 30. 9. 2022, ORJ 0700 – zveřejněno dne 3. 10. 2022

Příkaz starosty č. 17/2022 ze dne 20. 9. 2022, ORJ 0200, 0700, 0900 – zveřejněno dne 20. 9. 2022

Úprava rozpočtu k 09/2022 schválená usnesením ZMČ dne 14. 9. 2022 č. 05d) – zveřejněno dne 19. 9. 2022

Příkaz starosty č. 16/2022 ze dne 13. 9. 2022, ORJ 0200, 0500, 0900 – zveřejněno dne 14. 9. 2022

Příkaz starosty č. 14/2022 ze dne 9. 8. 2022, ORJ 0200, 0400 – zveřejněno dne 9. 8. 2022

Příkaz starosty č. 12/2022 ze dne 11. 7. 2022, ORJ 0200, 0400, 0600 – zveřejněno dne 18. 7. 2022

Úprava rozpočtu k 06/2022 schválená usnesením ZMČ dne 22. 6. 2022 č.  05d – zveřejněno dne 27. 6. 2022

Příkaz starosty č. 9/2022 ze dne 6. 6. 2022, ORJ 0200, 0700 – zveřejněno dne 6. 6. 2022
Příkaz starosty č. 8/2022 ze dne 24. 5. 2022, ORJ 0700 – zveřejněno dne 31. 5. 2022

Úprava rozpočtu k 05/2022 schválená usnesením ZMČ dne 25. 5. 2022 č. 05c – zveřejněno dne 30. 5. 2022
Úprava rozpočtu k 04/2022 schválená usnesením ZMČ dne 25. 5. 2022 č. 05b – zveřejněno dne 30. 5. 2022

Příkaz starosty č. 5/2022 ze dne 29. 4. 2022, ORJ 0200, 0500 – zveřejněno dne 5. 5. 2022

Úprava rozpočtu k 04/2022 schválená usnesením ZMČ dne 20. 4. 2022 č. 05b – zveřejněno dne 26. 4. 2022
Úprava rozpočtu k 03/2022 schválená usnesením ZMČ dne 20. 4. 2022 č. 05a – zveřejněno dne 26. 4. 2022

Příkaz starosty č. 4/2022 ze dne 31. 3. 2022, ORJ 0700 – zveřejněno dne 5. 4. 2022

Úprava rozpočtu k 03/2022 schválená usnesením ZMČ dne 23.  3.  2022  č. 05b– zveřejněno dne 29. 3. 2022

Příkaz starosty č. 2/2022 ze dne 2. 3. 2022, ORJ 0200, 0500 – zveřejněno dne 3. 3. 2022

 

Závěrečný účet městské části pro rok 2021

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Závěreční účet městské části Praha-Újezd za rok 2021 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 25. 5. 2022. Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu bylo zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce ÚMČ od 4. 5. 2022 do 24. 5. 2022.
Schválený závěrečný účet pro rok 2021 byl zveřejněn 30. 5. 2022.

Závěrečný účet za rok 2021
Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha č. 2 - Záznam z jednání o finančním vypořádání
Příloha č. 3 - Výkaz FIN 120 - přehled pro hodnocení plnění rozpočtu
Příloha č. 4 - Výkaz FIN 2-12
Příloha č. 5 - Rozvaha k 31. 12. 2021
Příloha č. 6 - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
Příloha č. 7 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2021
Příloha č. 8 - Přehled o peněžních tocích k 31.12.2021
Příloha č. 9 - Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2021
Příloha č. 10 - Přehled o pohyby dlouhodobého majetku k 31.12.2021
Příloha č. 11 - Inventarizační zpráva MČ Praha-Újezd
Příloha č. 12 - Rozvaha MŠ Formanská k 31.12.2021
Příloha č. 13 - Výkaz zisku a ztráty MŠ Formanská k 31.12.2021
Příloha č. 14 - Rozvaha ZŠ Formanská k 31.12.2021
Příloha č. 15 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ Formanská k 31.12.2021
Příloha č. 16 - Rozvaha TSÚ k 31.12.2021
Příloha č. 17 - Výkaz zisku a ztráty TSÚ k 31.12.2021
Příloha č. 18 - Příloha TSÚ k 31.12.2021

 

Schválený rozpočet městské části Praha-Újezd, Mateřské školy Formanská a Základní školy Formanská pro rok 2022, Rozpočtový výhled

Rozpočet městské části Praha-Újezd na rok 2022 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 23. 2. 2022.

Schválený rozpočet pro rok 2022 byl zveřejněn dne 1. 3. 2022.

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Usnesení ZMČ Praha-Újezd - schválení rozpočtu na rok 2022
Důvodová zpráva k  rozpočtu pro rok 2022
Rozpočet městské části v hlavní činnosti na rok 2022
Rozpočet městské části ve vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022
Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská na rok 2022
Rozpočet příspěvkové oranizace Základní škola Formanská na rok 2022
Rozpočet sociálního fondu městské části na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu městské části
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Formanská
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Formanská

 

Rozpočtové provizorium na rok 2022

Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd přijalo na svém zasedání dne 15. 12. 2021 usnesení č. 04/38/2021 , pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022:

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje následující pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2022:

Měsíční výdaje nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2021, tj. 2 501 250 Kč měsíčně.

Do doby schválení rozpočtu budou hrazeny nezbytně nutné výdaje tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření. Nové investiční akce, kromě již schválených, nebudou po dobu rozpočtového provizoria zahajovány. Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením rozpočtu městské části Praha-Újezd na rok 2022. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 

Rozpočtová opatření v roce 2021

Příkaz starosty č. 20/2021 ze dne 28. 12. 2021 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0400 – zveřejněno dne 28. 12. 2021

Příkaz starosty č. 19/2021 ze dne 20. 12. 2021 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900 – zveřejněno dne 20. 12. 2021

Úprava rozpočtu k 12/2021 schválená usnesením ZMČ dne 15. 12. 2021 č. 05 – zveřejněno dne 20. 12. 2021

Příkaz starosty č. 18/2021 ze dne 14. 12. 2021 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0700, 0900 a 0200 – zveřejněno dne 15. 12. 2021

Úprava rozpočtu k 11/2021 schválená usnesením ZMČ dne 24. 11. 2021 č. 10 – zveřejněno dne 29. 11. 2021

Úprava rozpočtu k 10/2021 schválená usnesením ZMČ dne 20. 10. 2021 č. 7b – zveřejněno dne 25. 10. 2021

Úprava rozpočtu k 09/2021 schválená usnesením ZMČ dne 20. 10. 2021 č. 7a – zveřejněno dne 25. 10. 2021

Úprava rozpočtu k 09/2021 schválená usnesením ZMČ dne 22. 9. 2021 č. 7 – zveřejněno dne 29. 9. 2021

Příkaz starosty č. 9/2021 ze dne 12. 7. 2021 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0400 – zveřejněno dne 12. 7. 2021
Příkaz starosty č. 7/2021 ze dne 25. 6. 2021 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900 – zveřejněno dne 25. 6. 2021

Úpravy rozpočtu k 06/2021 schválená usnesením ZMČ dne 23. 6. 2021 č. 6 – zveřejněno dne 28. 6. 2021
Úpravy rozpočtu k 05/2021 schválená usnesením ZMČ dne 19. 5. 2021 č. 12 – zveřejněno dne 24. 5. 2021

Úpravy rozpočtu k 04/2021 schválená usnesením ZMČ dne 21. 4. 2021 č. 05/b – zveřejněno dne 23. 4. 2021
Úprava rozpočtu k 31.3.2021 schválená usnesením ZMČ dne 21. 4. 2021 č. 05/a – zveřejněno dne 23. 4. 2021
Úprava rozpčtu k 03/2021  schválená usnesením ZMČ dne 17. 3. 2021 č. 04 – zveřejněno dne 22. 3. 2021

 

Závěrečný účet městské části pro rok 2020

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Závěreční účet městské části Praha-Újezd za rok 2020 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 19. 5. 2021. Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu bylo zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce ÚMČ od 26. 4. 2021 do 20. 5. 2021.
Schválený závěrečný účet pro rok 2020 byl zveřejněn 24. 5. 2021.

Závěrečný účet za rok 2020
Příloha č. 1 k závěrečnému účtu -  zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ
Příloha č. 2 k závěrečnému účtu - záznam z jednání o finančním vypořádání MČ
Příloha č. 3 k závěrečnému účtu - výkaz FIN 120, přehled hodnocení plnění rozpočtu MČ
Příloha č. 4 k závěrečnému účtu - výkaz FIN 2-12, hodnocení plnění rozpočtu MČ
Příloha č. 5 k závěrečnému účtu - rozvaha k 31. 12. 2020 MČ
Příloha č. 6 k závěrečnému účtu - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 MČ
Příloha č. 7 k závěrečnému účtu - příloha účetní uzávěrky k 31. 12. 2020 MČ
Příloha č. 8 k závěrečnému účtu - přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2020 MČ
Příloha č. 9 k závěrečnému účtu - přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2020 MČ
Příloha č. 10 k závěrečnému účtu - inventarizační zpráva MČ
Příloha č. 11 k závěrečnému účtu - rozvaha k 31. 12. 2020 Mateřské školy Formanská
Příloha č. 12 k závěrečnému účtu - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 Mateřská škola Formanská
Příloha č. 13 k závěrečnému účtu - rozvaha k 31. 12. 2020  Základní školy Formanská
Příloha č. 14 k závěrečnému účtu - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 Základní škola Formanská
Příoha č. 15 k závěrečnému účtu - rozvaha k 31. 12. 2020 Technických služeb Újezd, s. r. o.
Příloha č. 16 k závěrečnému účtu - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 Technických služeb Újezd, s. r. o.
Příloha č. 17 k závěrečnému účtu - příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2020 Technických služeb Újezd, s. r. o.

 

 

Schválený rozpočet městské části Praha-Újezd, Mateřské školy Formanská a Základní školy Formanská pro rok 2021, Rozpočtový výhled

Rozpočet městské části Praha-Újezd na rok 2020 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 17. 2. 2021.

Schválený rozpočet pro rok 2021 byl zveřejněn dne 19. 2. 2021.

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu městské části pro rok 2021

Rozpočet městské části v hlavní činnosti na rok 2021
Rozpočet městské části ve vedlejší hospodářské činnosti na rok 2021
Rozpočet Mateřské školy Formanská na rok 2021
Rozpočet Základní školy Formanská na rok 2021
Rozpočet sociálního fondu na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu městské části
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Formanská
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Formanská

 

Rozpočtové provizorium na rok 2021

Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd přijalo na svém zasedání dne 16. 12. 2020 usnesení č. 06/28/2020 , pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021:

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2021 s čerpáním výdajů maximálně do výše jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na rok 2020, tj. 2 199 333,33 Kč.

Do doby schválení rozpočtu budou hrazeny nezbytně nutné výdaje tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření. Nové investiční akce, kromě již schválených, nebudou po dobu rozpočtového provizoria zahajovány. Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením rozpočtu městské části Praha-Újezd na rok 2021. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 

Rozpočtová opatření v roce 2020

Úprava rozpčtu k 12/2020  schválená usnesením ZMČ dne 16. 12. 2020 č. 05
Úprava rozpočtu k 11/2020 schválená usnesením ZMČ dne 2. 12. 2020 č. 03

Příkaz starosty č. 22/2020 ze dne 1. 12. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900 a ORJ 0200
Příkaz starosty č. 18/2020 ze dne 18. 11. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900
Příkaz starosty č. 15/2020 ze dne 2. 11. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0700
Úprava rozpočtu k 10/2020 schválená usnesením ZMČ dne 21. 10. 2020 č. 05

Příkaz starosty č. 14/2020 ze dne 22. 10. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0700
Úprava rozpočtu k 09/2020 schválená usnesením ZMČ dne 30. 9. 2020 č. 10

Příkaz starosty č. 12/2020 ze dne 3. 8. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900
Příkaz starosty č. 11/2020 ze dne 27. 7. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0400
Úprava rozpočtu k 07/2020 schválená usnesením ZMČ dne 22. 7. 2020 č. 4
Úprava rozpočtu k 06/2020 schválená usnesením ZMČ dne 17. 6. 2020 č. 4b)

Příkaz starosty č. 6/2020 ze dne 25. 5. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900
Úprava rozpočtu k 05-2020 schválená usnesením ZMČ dne 20. 5. 2020 č. 6

Úprava rozpočtu k 03/2020 schválená usnesením ZMČ dne 29. 4. 2020 č. 4a)
Úprava rozpočtu k 04/2020 schválená usnesením ZMČ dne 29. 4. 2020 č. 4b)

Příkaz starosty č. 4/2020 ze dne 6. 4. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900

 

Závěrečný účet městské části pro rok 2019

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Závěreční účet městské části Praha-Újezd za rok 2019 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 5. 2020.

Usnesení č. 5/19/2020 - závěrečný účet MČ Praha-Újezd za rok 2019

Závěrečný účet
Přílohy k závěrečnému účtu.

 

Schválený rozpočet městské části Praha-Újezd, Mateřské školy Formanská a Základní školy Formanská pro rok 2020, Rozpočtový výhled

Rozpočet městské části Praha-Újezd na rok 2020 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 19. 2. 2020.

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.
Rozpočet městské části v hlavní činnosti na rok 2020
Rozpočet městské části ve vedlejší hospodářské činnosti na rok 2020
Rozpočet Mateřské školy Formanská na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Formanská
Rozpočet Základní školy Formanská na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Formanská
Statut sociálního fondu
Střednědobý výhled rozpočtu městské části

 

Rozpočtové provizorium na rok 2020

Zastupitelstvo městské části schválilo na svém pravidelném zasedání dne 18. 12. 2019, usnesením č. 6, rozpočtové provizorium pro rok 2020:

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2020 s čerpáním výdajů maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2019, tj. 2 563 487,42 Kč.

Do doby schválení rozpočtu budou hrazeny nezbytně nutné výdaje tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření. Nové investiční akce, kromě již schválených, nebudou po dobu rozpočtového provizoria zahajovány. Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením rozpočtu městské části Praha-Újezd na rok 2020. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 

Rozpočtová opatření v roce 2019

Příkaz starosty č. 28/2019 ze dne 30. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Úprava rozpočtu k 12/2019 schválená usnesením ZMČ dne 18. 12. 2019 č. 5
Příkaz starosty č. 27/2019 ze dne 17. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0400
Příkaz starosty č. 26 ze dne 10. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Příkaz starosty č. 25 ze dne 3. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0400
Úprava rozpočtu k 11/2019 schválená usnesením ZMČ dne 20. 11. 2019 č. 12 a) a 12 b)
Příkaz starosty č. 20 ze dne 13. 11. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900 a 0700
Úprava rozpočtu k 10/2019 schválená usnesením ZMČ dne 23. 10. 2019 č. 5a), 5b) 5c)/12/2019
Příkaz starosty č. 14 ze dne 26. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Příkaz starosty č. 13 ze dne 18. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Příkaz starosty č. 12 ze dne 11. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0400
Příkaz starosty č. 11 ze dne 11. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0700
Příkaz starosty č. 10 ze dne 11. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Úprava rozpočtu k 07/2019 schválená usnesením ZMČ dne 7. 8. 2019 č. 04b/10/2019
Příkaz starosty č. 9 ze dne 3. 7. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Úprava rozpočtu k 06/2019 schválená usnesením ZMČ dne 19. 6. 2019 č. 05a/09/2019
Příkaz starosty č. 8 ze dne 25. 6. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Příkaz starosty č. 4 ze dne 21. 5. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900
Úprava rozpočtu k 05/2019 schválená usnesením ZMČ dne 22. 5. 2019 č. 07/08/2019
Úprava rozpočtu k 04/2019 schválená usnesením  ZMČ dne 24. 4. 2019 č. 04/07/2019

 

Schválený rozpočet městské části Praha-Újezd, Mateřské školy Formanská a Základní školy Formanská pro rok 2019, Rozpočtový výhled

Rozpočet městské části Praha-Újezd na rok 2019 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 3. 2019.

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Rozpočet v hlavní činnosti na rok 2019
Rozpočet ve vedlejší činnosti na rok 2019
Rozpočet a střednědobý výhled Mateřské školy Formanská
Rozpočet a střednědobý výhled Základní školy Formanská
Statut sociálního fondu na rok 2019
Rozpočtový výhled do roku 2024

 

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Zastupitelstvo městské části schválilo na svém pravidelném zasedání dne 19. 12. 2018, usnesením č. 4c, rozpočtové provizorium pro rok 2019 maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018, tj. 2 238 442 Kč.

 

Závěrečný účet městské části pro rok 2018

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Usnesení - závěrečný účet MČ Praha - Újezd za rok 2018

Přílohy k závěrečnému účtu.