Zvláštní orgány městské části

Komise pro projednávání přestupků

  • Zřízení komise pro projednávání přestupků

Starosta dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o  nich, v platném znění, v případech stanovených zvláštními zákony zřídil Komisi pro projednávání přestupků, a to s účinností od 1. 6. 2019. Komise může projednávat přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, to vše podle zákona č. 251/2016 o některých přestupcích, v platném znění, a dále přestupky, o kterých to stanoví jiný zákon, a současně, jejichž projednávání bylo MČ Praha-Újezd svěřeno obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění.

Na základě § 61, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, starosta jmenoval předsedu komise: JUDr. František Šenovský a členy komise: Ing. Markéta Novotná, Pavla Pitrmanová, DiS.

 

  • Zrušení komise pro projednávání přestupků

Starosta dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, zrušil ke dni 31. 12. 2020 komisi pro projednávání přestupků. Na základě § 61 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, starosta odvolal členy komise pro projednávání přestupků v tomto složení: JUDr. František Šenovský, Ing. Markéta Novotná a Pavla Pitrmanová, DiS.

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků vykonává od 1. 1. 2021 Úřad městské části Praha-Újezd prostřednictvím odboru občansko-správního.