Rok 2023

Informace č. 6/2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se informací souvisejících se Smlouvou o smlouvě budoucí darovací ze dne 11. 12. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2020, které městská část uzavřela se společností SCORTEN, a. s., IČ: 27420230, se sídlem Hradčanské náměstí 61/11, Praha  1:

Z jakého důvodu nedošlo k převodu nemovitostí dle Smlouvy na Městskou část?
Budoucí dárce (společnost Scorten, a. s.) nedodržel ustanovení č. II Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, uzavřené dne 11. 12. 2019, ve kterém se zavázal provést výmaz zástavního práva správce daně. Do 90 dnů od provedení výmazu zástavního práva, nejpozději do 30. 6. 2020, mělo dojít k uzavření darovací smlouvy na převedení pozemků uvedených v článku I. předmětné smlouvy.  Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací, uzavřeným dne 1. 7. 2020, byl termín prodloužen do 30. 9. 2020. Ani v tomto případě k výmazu zástavního práva ze strany budoucího dárce nedošlo.

Jaké byly okolnosti uzavření Smlouvy?
Smlouva o smlouvě budoucí darovací se společností Scorten, a. s., byla uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Újezd č. 05/11/2019 ze dne 18. 9. 2019. Zápis z uvedeného zasedání zastupitelstva je k dispozici na webových stránkách městské části https://praha-ujezd.cz/zapis/zapis-c-11-2019-ze-dne-18-9-2019/

Jaké byly okolnosti navazující na skutečnost, že nedošlo k převodu nemovitostí dle Smlouvy na Městskou část?
Viz odpověď na otázku č. 1.

Kontaktoval Městskou část v souvislosti s nemovitostmi zmiňovanými ve Smlouvě nějaký třetí subjekt, ať už fyzická či právnická osoba?
SVJ Nad Statkem 174, SVJ Nad Statkem 177,  SVJ Formanská 198, Exekutorský úřad Praha 3 pověřený provedením exekuce pozemků a zástupce vlastníka pozemků parc. č. 287/4 a 288/3 k. ú. Újezd u Průhonic sousedících s předmětnou lokalitou.

Prosím o zaslání veškeré dokumentace, která se Smlouvou souvisí.
Smlouva o smlouvě budoucí darovací a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací jsou zveřejněny https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13410520. Jiná dokumentace související s výše uvedeným není.

Které osoby v souvislosti s převodem na základě Smlouvy jednaly za společnost SCORTEN a.s. a které za Městskou část?
Za společnost Scorten, a. s., jednal člen představenstva pan Blažej Večerka, městskou část zastupoval starosta pan Václav Drahorád, případně právní zástupce městské části Mgr. Karel Fischer.

Jednaly v souvislosti s převodem na základě Smlouvy s Městskou částí i jiné subjekty než společnost SCORTEN a.s., a to fyzické i právnické osoby?
Ne.

Jaký je aktuální stav nemovitostí, které měly být předmětem převodu dle Smlouvy?
Z veřejně dostupného výpisu z katastru nemovitostí (LV 1277, k. ú. Újezd u Průhonic) ze dne 3. 1. 2024 vyplývá, že vlastnické právo má SCORTEN, a. s., Hradčanské náměstí 61/11, Hradčany, 11800 Praha 1.  Nemovitosti jsou zatíženy exekučním příkazem k prodeji.

Má Městská část v plánu vyvinout jakoukoli aktivitu směřující k převodu nemovitostí dle Smlouvy na Městskou část?
Městská část se zajímá o každé nařízení dražebního jednání vyhlášené exekutorským úřadem spočívající v elektronické dražbě pozemků uvedených na LV 1277 k. ú. Újezd u Průhonic.Má zájem pomoct vyřešit majetkoprávní vztahy části ulice Nad Statkem a nabídla již třikrát svou účast na dražbě. Nabízí odkup části hodnoty dražených pozemků za podmínky, že se dražby zúčastní stejnou částkou jako městská část i SVJ Nad Statkem 174, SVJ Nad Statkem 177 a  SVJ Formanská 198. Nicméně SVJ uvedených bytových domů do současné doby neměla o koupi pozemků za cenu stanovenou v dražbě zájem.

Za jakých podmínek by Městská část byla ochotna realizovat převod nemovitostí dle Smlouvy na Městskou část, případně obnovit jednání o tomto převodu?
Převod nemovitostí zatížených exekučním příkazem k prodeji nelze realizovat.

Bylo v souvislosti s pozemky zmiňovanými ve Smlouvě Městské části od 1. 1. 2019 poskytnuto jakékoli plnění, ať už finanční prostředky či plnění jiného typu? Pokud ano, prosím o sdělení subjektu, druhu plnění (případně částky) a data poskytnutí.
Nebylo.

 

Informace č. 5/2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se informací souvisejících se změnou na postu ředitele ZŠ Formanská:

 • kopie projektů, které představili Mgr. Tomáš Kunst a Mgr. Helena Patáková
  návrh koncepce řízení a rozvoje školy na období 6 let zpracované Mgr. Tomášem Kunstem a Mgr. Helenou Patákovou Koncepce - Mgr. Kunst a Koncepce - Mgr. Patáková.
 • jak byla nová ředitelka vybraná a pokud proběhlo hlasování, tak kdo a jak hlasoval, v případě, že rozhodovala komise, tak kdo byli její členové a na základě čeho rozhodli
  Ředitel Základní školy Formanská, příspěvková organizace, nebyl do dnešního dne jmenován. Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Formanská, příspěvková organizace, proběhlo v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. (dále jen vyhláška č. 54/2005 Sb.).
  Členové komise byli jmenování v souladu s § 1 a § 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb. Členy konkursní komise byli:
 • 2 členové určení zřizovatelem
 • člen určený MHMP
 • člen, který je odborníkem v oblasti psychologie, určený Českou školní inspekcí
 • člen, který je školním inspektorem České školní inspekce
 • člen, který je odborník v oblasti organizace a řízení ve školství, určený Českou školní inspekcí
 • člen, určený pedagogickým sborem Základní školy Formanská
 • člen, který je členem školské rady při Základní škole Formanská, zvoleným zákonnými zástupci nezletilých žáků

Konkursní komise posuzovala vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalostí v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání.
Při výběru uchazečů konkursní komise postupovala dle § 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb. Z celkového počtu šesti přihlášených uchazečů konkursní komise na svém jednání dne 14. 12. 2023 navrhla jako vhodné dva uchazeče – Mgr. Helenu Patákovou a Mgr. Tomáše Kunsta (vhodným uchazečem je ten, který získal nadpoloviční počet kladných hlasů přítomných členů komise). Každý člen komise následně sestavil vlastní pořadí těchto dvou uchazečů. Prvním v pořadí se stává uchazeč s nejnižším součtem umístění podle pořadí jednotlivých členů komise, přičemž jedno nejlepší a jedno nejhorší hodnocení každého z uchazečů se nezapočítává. Mgr. Helena Patáková se umístila šestkrát na prvním místě a dvakrát na druhém místě. Mgr. Tomáš Kunst se umístil šestkrát na druhém místě a dvakrát na prvním místě. Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter.

 • jak je možné, že funkční období ředitele školy skončí v polovině školního roku a ne o prázdninách
  Funkční období ředitele vychází z § 166 odst. 2 a 3 školského zákona. Pan ředitel Mgr. Tomáš Kunst byl jmenován do funkce ředitele Základní školy Formanská, příspěvková organizace, dne 1. 3. 2018, funkční období mu tedy uplyne k 1. březnu 2024.
 • jak městská část zajistí fungování školy v případě, že část učitelského sboru bude chtít opustit školu spolu s končícím ředitelem
  Výše uvedený dotaz byl položen a projednán s uchazečkou, která se umístila jako první v pořadí dle hodnocení konkursní komise. Mgr. Helena Patáková ujišťuje zřizovatele, všechny zaměstnance, rodiče a děti, že její veškeré úsilí je a bude zaměřeno na zachování bezproblémového provozu školy. V případě, že Mgr. Tomáš Kunst nebude jmenován do funkce ředitele ZŠ Formanská, zůstane zaměstnancem školy a školní rok 2023/2024 může dokončit a navázat na další školní roky. Zřizovatel bude této záležitosti věnovat zvýšenou pozornost. 
 • není zastupitel s funkcí „předsedkyně finančního výboru“ na postu ředitele ZŠ Formanská v konfliktu zájmů?
  Ne, není.

 

Informace č. 4/2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů, týkající se vjezdu vozidel mezi komunikací Josefa Bíbrdlíka a Milíčovským lesem – doplnění žádosti.

1) Na zákadě jaké konkrétní žádosti obch. spol. KAPELA, s. r. o., vydala MČ Praha-Újezd povolení na konci komunikace Josefa Bíbrdlíka s dopravní značkou B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s podtabulkou: Mimo vozidel s povolením MČ Praha-Újezd?

Odpověď: MČ Praha-Újezd vydala společnosti KAPELA, s. r. o., IČ: 27648516, se sídlem Okrouhlo 206, 254 01 Okrouhlo, povolení vjezdu na konci komunikace Josefa Bíbrdlíka s dopravní značkou B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s podtabulkou: Mimo vozidel s povolením MČ Praha-Újezd, na základě evidované žádosti ze dne 31. 5. 2022, pod č. j. 00714/2022.

2) Jaká konkrétní osoba požádala o povolení.

Odpověď: Za společnosti KAPELA, s. r. o., požádal o povolení průjezdu dopravní značkou B11 pan Martin Kapela, jednatel společnosti.

3) Byly k žádosti obch. spol. KAPELA, s. r. o., doloženy doklady jiných institucí, podporující, odůvodňující či doporučující vyhovění podané žádosti?

Odpověď: K žádosti nebyly doloženy doklady jiných institucí.

4) Jakého dne přesně a pod jakým číslem jedacím a kdo vyřizoval povolení MČ Praha-Újezd na zákaldě žádosti obch. spol. KAPELA, s. r. o.?

Odpověď: Povolení k vjezdu za MČ Praha-Újezd vyřídil Ing. Pavel Staněk, pod č. j. 00714/2022/01.

 

Informace č. 3/2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se povolení vjezdu vozidel mezi komunikací Josefa Bíbrdlíka a Milíčovským lesem:

1) Požádal někdo městskou část Praha-Újezd o výjimku z dopravní značky B11 pro vjezd svých strojů (bagry, nákladní vozidla, atd.) na polní cestu o odůvodněním její povolené výstavby a výrazného rozšíření? Pokud ano, prosíme sdělit tyto osoby a data.

Odpověď: Povolení k vjezdu koncem roku 2022 vydala MČ Praha-Újezd firmě KAPELA, s. r. o., z Okrouhla.

2) Disponuje městská část Praha-Újezd nějakou informací kam a na jakou deponii byla dodavatelem výstavby uložena ornice z této výstavby cca 5 m široké a stovky metrů dlouhé komuniace?

Odpověď: Nedisponuje.

3) Jsou známy městské části Praha-Újezd jiné informace, které by napomohly při vyšetřování MČ Praha-Křeslice, resp. OČTŘ, na které jsme se již obrátili jak náš výbor, tak starostka MČ Praha-Křeslice? Bylo by možné nám tyto poskytnout?

Odpověď: MČ Praha-Újezd nejsou známy jiné informace, které by napomohly při vyšetřování.

 

Informace č. 2/2023

Žádost poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Plánované projekty či rekonstrukce v městské části Praha-Újezd v letech 2023–2024:

Název projektu – ZŠ Formanská

Popis projektu – výstavba základní devítileté školy

Projektová kancelář – Architecture Interior Project (dokončuje se PD pro výběr dodavatele)

Finanční rozpočet projektu – 450 000 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu – 2024

Přepokládaný termín výběrového řízení – 2023

 

Název projektu – Fotovoltaika

Popis projektu – instalace fotovoltaické elektrárny na budovy ve správě MČ Praha-Újezd

Projektová kancelář – HL PROJEKT, s. r. o.

Finanční rozpočet projektu – 4 000 000 Kč bez DPH

Plánovaný termín započetí projektu – 2023

Předpokládaný termín výběrového řízení – 8/2023

 

Název projektu – Rekonstrukce topných kanálů

Popis projektu – rekonstrukce topných kanálů v sídlišti Kateřinky

Projektová kancelář – ENERGO technické služby

Finanční rozpočet projektu – 15 000 000 Kč bez DPH

Plánovaný termín započetí projektu – 2023 (již v realizaci)

Předpokládaný termín výběrového řízení – 2022

 

Informace č. 1/2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

– existuje či existovala v blízké minulosti (od rok 2019) dotační výzva městské části na podporu chovu včel, případěně další opylovatele?

 • odpověď: městská část Praha-Újezd nevypsala od roku 2019 žádnou dotační výzvu na podporu chovu včel ani dalších opylovatelů

– existuje či existovala v blízké minulosti (od roku 2019) dotační výzva městské části na podporu zlepšování úživnosti prostředí?

 • odpověď: městská část Praha-Újezd nevypsala od roku 2019 žádnou dotační výzvu na podporu zlepšování úživnosti prostředí