Rok 2023

Informace č. 4/2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů, týkající se vjezdu vozidel mezi komunikací Josefa Bíbrdlíka a Milíčovským lesem – doplnění žádosti.

1) Na zákadě jaké konkrétní žádosti obch. spol. KAPELA, s. r. o., vydala MČ Praha-Újezd povolení na konci komunikace Josefa Bíbrdlíka s dopravní značkou B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s podtabulkou: Mimo vozidel s povolením MČ Praha-Újezd?

Odpověď: MČ Praha-Újezd vydala společnosti KAPELA, s. r. o., IČ: 27648516, se sídlem Okrouhlo 206, 254 01 Okrouhlo, povolení vjezdu na konci komunikace Josefa Bíbrdlíka s dopravní značkou B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s podtabulkou: Mimo vozidel s povolením MČ Praha-Újezd, na základě evidované žádosti ze dne 31. 5. 2022, pod č. j. 00714/2022.

2) Jaká konkrétní osoba požádala o povolení.

Odpověď: Za společnosti KAPELA, s. r. o., požádal o povolení průjezdu dopravní značkou B11 pan Martin Kapela, jednatel společnosti.

3) Byly k žádosti obch. spol. KAPELA, s. r. o., doloženy doklady jiných institucí, podporující, odůvodňující či doporučující vyhovění podané žádosti?

Odpověď: K žádosti nebyly doloženy doklady jiných institucí.

4) Jakého dne přesně a pod jakým číslem jedacím a kdo vyřizoval povolení MČ Praha-Újezd na zákaldě žádosti obch. spol. KAPELA, s. r. o.?

Odpověď: Povolení k vjezdu za MČ Praha-Újezd vyřídil Ing. Pavel Staněk, pod č. j. 00714/2022/01.

 

Informace č. 3/2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se povolení vjezdu vozidel mezi komunikací Josefa Bíbrdlíka a Milíčovským lesem:

1) Požádal někdo městskou část Praha-Újezd o výjimku z dopravní značky B11 pro vjezd svých strojů (bagry, nákladní vozidla, atd.) na polní cestu o odůvodněním její povolené výstavby a výrazného rozšíření? Pokud ano, prosíme sdělit tyto osoby a data.

Odpověď: Povolení k vjezdu koncem roku 2022 vydala MČ Praha-Újezd firmě KAPELA, s. r. o., z Okrouhla.

2) Disponuje městská část Praha-Újezd nějakou informací kam a na jakou deponii byla dodavatelem výstavby uložena ornice z této výstavby cca 5 m široké a stovky metrů dlouhé komuniace?

Odpověď: Nedisponuje.

3) Jsou známy městské části Praha-Újezd jiné informace, které by napomohly při vyšetřování MČ Praha-Křeslice, resp. OČTŘ, na které jsme se již obrátili jak náš výbor, tak starostka MČ Praha-Křeslice? Bylo by možné nám tyto poskytnout?

Odpověď: MČ Praha-Újezd nejsou známy jiné informace, které by napomohly při vyšetřování.

 

Informace č. 2/2023

Žádost poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Plánované projekty či rekonstrukce v městské části Praha-Újezd v letech 2023–2024:

Název projektu – ZŠ Formanská

Popis projektu – výstavba základní devítileté školy

Projektová kancelář – Architecture Interior Project (dokončuje se PD pro výběr dodavatele)

Finanční rozpočet projektu – 450 000 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu – 2024

Přepokládaný termín výběrového řízení – 2023

 

Název projektu – Fotovoltaika

Popis projektu – instalace fotovoltaické elektrárny na budovy ve správě MČ Praha-Újezd

Projektová kancelář – HL PROJEKT, s. r. o.

Finanční rozpočet projektu – 4 000 000 Kč bez DPH

Plánovaný termín započetí projektu – 2023

Předpokládaný termín výběrového řízení – 8/2023

 

Název projektu – Rekonstrukce topných kanálů

Popis projektu – rekonstrukce topných kanálů v sídlišti Kateřinky

Projektová kancelář – ENERGO technické služby

Finanční rozpočet projektu – 15 000 000 Kč bez DPH

Plánovaný termín započetí projektu – 2023 (již v realizaci)

Předpokládaný termín výběrového řízení – 2022

 

Informace č. 1/2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

– existuje či existovala v blízké minulosti (od rok 2019) dotační výzva městské části na podporu chovu včel, případěně další opylovatele?

  • odpověď: městská část Praha-Újezd nevypsala od roku 2019 žádnou dotační výzvu na podporu chovu včel ani dalších opylovatelů

– existuje či existovala v blízké minulosti (od roku 2019) dotační výzva městské části na podporu zlepšování úživnosti prostředí?

  • odpověď: městská část Praha-Újezd nevypsala od roku 2019 žádnou dotační výzvu na podporu zlepšování úživnosti prostředí