Zápis č. 11/2019 ze dne 18. 9. 2019

1. Schválení programu zasedání;

2. Volba ověřovatelů zápisu;

3. Volba návrhového výboru;

4. Tříděný odpad v ulici Štítová;

5. Scorten – smlouva o smlouvě budoucí darovací na pozemky lokalita „Nad Statkem“;

6. Výbor stavební a pro životní prostředí

a) ZŠ Formanská – studie

b) Návrh na pořízení změny ÚP

c) Zaústění vedení VVN;

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB na pozemcích parc. č. 265/388, 265/622, 265/395 v k. ú. Újezd u Průhonic;

8. Smlouva o zřízení VB na pozemku parc. č. 619/3 v k. ú. Újezd u Průhonic

a) Smlouva o zřízení VB na pozemku parc. č. 619/3 v k. ú. Újezd u Průhonic

b) Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 619/1 k. ú. Újezd u Průhonic;

9. ŘSD – smlouva o náhradě škody z provozní činnosti;

10. ZŠ a MŠ Formanská – smlouva o bezúplatném převodu majetku

a) ZŠ Formanská – bezúplatný převod movitého majetku

b) MŠ Formanská – bezúplatná výpůjčka nemovitého majetku;

11. TSÚ – předání movitých věcí;

12. Změna redakční rady;

13. Změna sazebníku úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb.;

14. Dotazy a náměty;

15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 9/2019, 10/2019;

16. Různé

a) termín zasedání ZMČ – 23.10.2019

b) záměr realizace opravy propojovacích chodníků Proutěná

c) ZŠ Formanská – žádost o finanční podporu na ICT

d) Informace o kulturních akcích