Zápis č. 12/2019 ze dne 23. 10. 2019

1. Schválení programu zasedání;

2. Volba ověřovatelů zápisu;

3. Volba návrhového výboru;

4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 10. 2019;

5. Úpravy rozpočtu 10/2019;

6. MŠ Formanská – žádost o převedení hospodářského výsledku;

7. Rozdělení neinvestiční dotace z VHA na období 1. 1. do 30. 6. 2020;

8. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 23. 10. 2019;

9. Výbor stavební a pro životní prostředí;

a) Žádost o vyjádření – stavba V415/495 – zaústění vedení,

b) Žádosti o změnu ÚP;

10. Rekonstrukce propojovacích chodníků ulice Proutěná – vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby;

11. ZŠ Formanská – vyhodnocení nabídek na dodání a montáž nábytku;

12. PPD, a. s. – smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení VB – přípojka BD v ulici Vodnická a přeložka plynovodu ulice Na Křtině a Milíčovská;

13. Etlesse Investment – žádost o uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě;

14. Revokace usnesení č. 08/09/2019 a schválení kupní smlouvy na pozemky parc. č. 624/2, 625/3 a 626/29 k. ú. Újezd u Průhonic;

15. Schválení plánu zimní údržby;

16. Dotazy a náměty,

a) Žádost obyvatel Park Újezd o zařazení dotazů k projednání;

17. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 11/2019;

18. Různé,

a) Termín zasedání ZMČ – 20. 11. 2019,

b) Informace o kulturních akcích.