Zápis č. 13/2019 ze dne 20. 11. 2019

1. Schválení programu zasedání;

2. Volba ověřovatelů zápisu;

3. Volba návrhového výboru;

4. Výbor stavební a pro životní prostředí;

a) Žádost o změnu ÚP;

5. Záměr pronájmu pozemků parc. č. 625/1, 625/2, 624/1, 629/3, 621/1 a 395 k. ú. Újezd u Průhonic;

6. Vyhodnocení VŘ na dodávku a montáž herních prvků na hřiště u Milíčovské lesa;

7. Vyhodnocení VŘ na dodávku a montáž nové terasy – MŠ Formanská;

8. Rekonstrukce Návesního rybníka – informace o jednání JŘBÚ na stavbu a schválení dodatku č. 1;

9. Žádost o předání a převzetí pozemků parc. č. 214/248 a 214/403 k. ú. Újezd u Průhonic, komunikace, zeleně a veřejného osvětlení;

10. Revokace usn. 17 odst. 4) zápisu č. 1/2014 ze dne 18.12.2014 a schválení uveřejňování smluv na webových stránkách;

11. Vyplacení mimořádné odměny pro starostu a místostarostky;

12. Úpravy rozpočtu;

a) Revokace usnesení č. 05c/12/2019 ze zápisu č. 12 ze dne 23.10.2019;

b) Úpravy rozpočtu k 11/2019;

13. Dotazy a náměty;

14. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 12/2019;

15. Různé;

a) Termín zasedání ZMČ – 18.12.2019;

b) Informace o kulturních akcích.