Zápis č. 14/2019 ze dne 18. 12. 2019

 1. Schválení programu zasedání;
 2. Volba ověřovatelů zápisu;
 3. Volba návrhového výboru;
 4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16. 12. 2019;
 5. Úpravy rozpočtu 12/2019;
 6. Rozpočtové provizorium pro rok 2020;
 7. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9. 12. 2019;
 8. Zrušení usnesení č. 07/11/2019 ze dne 18. 9. 2019 – smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB na pozemcích parc. č. 265/388, 265/622 a 265/395 k. ú. Újezd u Průhonic;
 9. Kulturní a sportovní akce na 1. pololetí 2020;
 10. ZŠ Formanská – odpisový plán pro rok 2019;
 11. Stanovení výše odměn členů zastupitelstva;
 12. MŠ Formanská – finanční prostředky na nákup tělocvičného vybavení;
 13. Dotazy a náměty;
 14. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 13/2019;
 15. Různé; a) termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí 2020