Zápis č. 15/2020 ze dne 22. 1. 2020

 1. Schválení programu zasedání;
 2. Volba ověřovatelů zápisu;
 3. Volba návrhového výboru;
 4. Schválení plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2020;
 5. Změna členů finančního výboru;
 6. Počet obyvatel k 1. 1. 2020;
 7. Schválení smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní;
 8. Zrušení usnesení č. 9 ze zápisu č. 4/2017 ze dne 26. 4. 2017 a schválení darovací smlouvy na pozemek parc. č. 214/372 k. ú. Újezd u Průhonic;
 9. Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 672/10 k. ú. Újezd u Průhonic;
 10. Vyhodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce rybníku Sukov“;
 11. Dipro – schválení dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Rekonstrukce ulice Proutěná“;
 12. Dotazy a náměty;
 13. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 14/2019;
 14. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 19. 2. 2020;
  b) Informace o vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Rozšíření ZŠ Formanská“;
  c) Informace o vypsání výběrového řízení na realizaci chodníků v rámci akce „Rekonstrukce ulice Proutěná“.