Zápis č. 16/2020 ze dne 19. 2. 2020

 1. Schválení programu zasedání;
 2. Volba ověřovatelů zápisu;
 3. Volba návrhového výboru;
 4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 3. 2. 2020;
 5. Návrh rozpočtu pro rok 2020;
 6. MŠ Formanská – čerpání z rezervního fondu za rok 2020;
 7. MŠ Formanská – schválení dodavatele pro vybudování zpevněného stání;
 8. Schválení programu pro poskytnutí dotace z prostředků neinvestiční dotace z VHA na období 1. 7. – 31. 12. 2020;
 9. Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby rekonstrukce propojovacích chodníků ulice Proutěná;
 10. Vyhodnocení nabídky na vedení účetnictví městské části Praha-Újezd;
 11. Schválení nákupu pozemku parc. č. 470/17 k. ú. Újezd u Průhonic;
 12. Výpůjčka vozidel na JSDH;
 13. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“;
 14. Dotazy a náměty;
 15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 15/2020;
 16. Různé;
  a) Termín zasedání ZMČ – 18. 3. 2020;
  b) Pozvánka na kulturní akce