Zápis č. 18/2020 ze dne 29. 4. 2020

 1. Schválení programu zasedání;
 2. Volba ověřovatelů zápisu;
 3. Volba návrhového výboru;
 4. Finanční výbor;
  a) Úpravy rozpočtu k 03/2020,
  b) Úpravy rozpočtu k 04/2020,
  c) Vyúčtování jednorázové účelové neinvestiční dotace z VHA pro 2. pololetí 2019,
  d) MŠ Formanská – odpisový plán,
  e) Rámcový plán činnosti finančního výboru;
 5. Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací;
  a) Vnitřní směrnice pro ZŠ Formanská,
  b) Vnitřní směrnice pro MŠ Formanská,
 6. Nabídka pomoci pro IZS – výroba a rozvoz jídel;
 7. Schválení cenové nabídky na vedení účetnictví městské části;
 8. Záměr zpracování projektové dokumentace – rozvodní tepelná soustava v sídlišti Kateřinky;
 9. Stanovisko ke směně pozemku parc. č. 670/8 k. ú. Újezd u Průhonic;
 10. Pronájem části pozemku parc. č. 214/153 k. ú. Újezd u Průhonic;
 11. Zrušení usn. č. 07/06/2019 a schválení smlouvy o výpůjčce vozidel;
 12. Dotazy a náměty;
 13. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 16/2020;
 14. Různé,
  a) Termín zasedání ZMČ – 20. 5. 2020