Zápis č. 19/2020 ze dne 20. 5. 2020

 1. Schválení programu zasedání;
 2. Volba ověřovatelů zápisu;
 3. Volba návrhového výboru;
 4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 5. 2020;
 5. Závěrečný účet za rok 2019;
 6. Úpravy rozpočtu k 05/2020;
 7. Prominutí nájemného v době nouzového stavu;
 8. Schválení smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 214/3 k. ú. Újezd u Průhonic;
 9. Vyhodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“;
 10. Dotazy a náměty;
 11. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 18/2020;
 12. Různé
  a) termín zasedání ZMČ – 17. 6. 2020