Zápis č. 20/2020 ze dne 17. 6. 2020

 1. Schválení programu zasedání;
 2. Volba ověřovatelů zápisu;
 3. Volba návrhového výboru;
 4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 6. 2020;
  4b. Úpravy rozpočtu k 06/2020;
 5. Vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 1. pololetí 2020;
 6. Schválení žádostí o neinvestiční dotaci z VHA na období od 1. 7. do 31. 12. 2020;
 7. Žádost MŠ Formanská o převedení finančních prostředků mezi fondy;
 8. Schválení programu pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace z prostředků VHA na období od 1. 1. do 30. 6. 2021;
 9. Schválení cenové nabídky na nákup cisternové nástavby;
 10. Zrušení usnesení č. 04a/13/2019 – žádost o změnu ÚP;
 11. Kulturní program na 2. pololetí 2020;
 12. Termíny zasedání ZMČ na 2. pololetí 2020;
 13. Informace o vyhodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“;
 14. Vyhodnocení nabídek na zpracování PD na výměnu stávajících venkovních rozvodů teplovodu v sídlišti Kateřinky;
 15. Informace o postupu jednání se společnostmi Navetina a.s. a Tempus Investment a.s.;
 16. Dotazy a náměty;
 17. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 19/2020;
 18. Různé; a) termín zasedání ZMČ – 23. 9. 2020, b) kulturní akce