Zápis č. 21/2020 ze dne 1. 7. 2020

  1. Schválení programu zasedání;
  2. Volba ověřovatelů zápisu;
  3. Volba návrhového výboru;
  4. Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“;
  5. Scorten – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací na převod pozemků v lokalitě „Nad Statkem“.