Informace č. 7/2024

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kopie nesestříhané verze záznamů z jednání zastupitelstva:

  • Jednání zastupitelstva dne 24. 4. 2024

Odpověď: Úřad městské části  neeviduje žádnou objednávku či smlouvu týkající se pořízení audiovizuálního záznamu z jednání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd konaného dne 24. 4. 2024. Vámi požadovaný záznam městská část nevlastní a tudíž jej nemůže vašemu spolku poskytnout.

 

  • Jednání zastupitelstva dne 22. 5. 2024

Odpověď: Úřad městské části  neeviduje žádnou objednávku či smlouvu týkající se pořízení audiovizuálního záznamu z jednání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd konaného dne 22. 5. 2024. Vámi požadovaný záznam městská část nevlastní a tudíž jej nemůže vašemu spolku poskytnout.

 

2. Vyčíslení výdajů na pořízení uvedených záznamů:

Odpověď: 0 Kč

 

Doplnění k informaci č. 6/2024

Kronika

Knihařské práce – do dnešního dne 6 640 Kč – Příloha č. 1 - Knihařství Čáp

Dohoda o provedení práce uzavřená na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 – Příloha č. 2 - Dohoda o provedení práce - kronikářka.

Přehled odpracovaných hodin:

leden 2024: 25 hodin – příprava kroniky – zápisy rok 2023

únor 2024: 25 hodin – příprava kroniky – zápisy rok 2022

březen 2024: 25 hodin – příprava kroniky – zápisy rok 2019

duben 2024: 25 hodin – příprava kroniky – zápisy rok 2019

Informace č. 6/2024

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1) Kopii dokumentu „Výzva MHMP ke zjednání nápravy – zrušení rozhodnutí starosty městské části Praha-Újezd o jmenování a odvolání“. Dále veškeré související dokumenty a přílohy týkající se výše uvedené výzvy a případné odpovědi na tuto výzvu.

Odpověď:

Příloha č. 1 - MHMP - výzva ke zjednání nápravy rozhodnutí starosty č. 1 a č. 3
Příloha č. 2 - Stanovisko - advokátní kancelář Bělina a Partners
Příloha č. 3 - Stanovisko - advokátní kancelář Šťovíček
Příloha č. 4 - Stanovisko MČ

2) Detailní strukturu položky rozpočtu městské části Praha-Újezd na rok 2024 v kapitole „06 – tisk Klíče, Zpravodaj, Kronika“ v celkové výši 515 000 Kč.

Jaká finanční částka připadá na tisk a distribuci Klíče.
Detailní rozpis očekávaných finančních prostředků vyčleněných pro Zpravodaj, včetně specifikace jednotlivých nákladových poožek, jako jsou autorské honoráře, tisk, grafická úprava, distribuce a další očekávané náklady.
Prostředky určené pro Kroniku: žádám o informace týkající se jakékoli smlouvy nebo smluv uzavřených  v této souvislosti, včetně poskytnutí kopií těchto smluv a veškeré relevantní dokumentace.

Odpověď:

Informace o položce

3) Výši výdajů související se zpracováním:

Posouzení střetu zájmů zastupitele dle etického kodexu – JUDr. Krampera

Odpověď: městská část službu neobjednala – 0 Kč.

Posouzení souladu rozhodnutí starostyMČ Praha-Újezd na základě výzvy MHMP – Bělina a Partners, advokátní kancelář

Odpověď: 25 047 Kč vč. DPH

Posouzení souladu rozhodnutí starosty se školským zákonem – Šťovíček, advokátní kancelář, s. r. o.

Odpověď: Do dnešního dne nebyl advokátní kanceláří vystaven daňový doklad.

 

Informace č. 5/2024

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se předložení položkového rozpočtu vybrané firmy na stavební úpravy a dodání nábytku do recepce a kanceláře Úřadu městské části Praha-Újezd.

Odpověď -  položkový rozpočet

 

Informace č. 4/2024

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1) Jaký je aktuální rozpočet dostavby ZŠ Formanská a jakým způsobem je/bude zajištěno financování dostavby? Jaká část výdajů bude hrazena z rozpočtu MHMP, z rozpočtu MČ Praha-Újezd, případně z jiných zdrojů (uvést jakých)?

Odpověď:

Aktuální rozpočet akce „ZŠ Formanská výstavba základní školy a jejího zázemí“ je dle HMP ve výši 581 320 560,34 Kč. Stavba bude hrazena z rozpočtu HMP + alokovaných cca 170 mil. Kč z dotace z programu ModF – ENERGov 3/2023, která zatím není ukončena, tedy k dnešnímu dni neznáme přesnou částku výše dotace.

 

2) Jaké veškeré výdaje a v jaké výši byly doposud v souvislosti s dostavbou ZŠ Formanská vynaloženy? A to z rozpočtu MČ Praha-Újezd, případění z jiných zdrojů (uvést jakých). Žádám o konkrétní přehled.

Odpověď na dotaz č. 2

 

3) V jaké kapitole střednědobého rozpočtu MČ Praha-Újezd (příloha č. 3 k zápisu 17/2024 ze zasedání ZMČ) schváleného zastupitelstvem dne 21. 2. 2024 je obsaženoa položka 25 mil. Kč z rezerv MČ Praha-Újezd na vybavení a mobiliář školy v souvislosti s dostavbou ZŠ? Informaci o rezervě v uvedené výši a jejím využití zmínil starosta Václav Drahorád na jednání zastupitelstva dne 21. 2. 2024.

Odpověď:

Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven z příjmů a výdajů městské části, nikoliv z rezerv. Rezervy městské části korespondují se zůstatky na bankovních účtech a stavem termínovaných vkladů, které jsou součástí závěrečného účtu.

 

4) Žádám o detaily týkající se kapitoly „09 – vnitřní správa včetně investic“ schváleného rozpočtu v hlavní činnosti na rok 2024, konkrétně podkapitoly „z toho běžné výdaje“ ve výši 17 497 100 Kč.

Odpověď na dotaz č. 4

 

5) Má MČ Praha-Újezd zpracovaný strategický plán rozvoje obce? Pokud ano, kde je možné se s ním seznámit?

Odpověď:

Městská část Praha-Újezd nemá zpracovaný strategický plán rozvoje městské části

 

Informace č. 3/2024

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se kompletního seznamu právních služeb, které byly poskytnuty externími dodavateli pro MČ Praha-Újezd v období od 1. 1. 2023 až 29. 2. 2024 a jsou nebo budou hrazeny z rozpočtu městské části včetně detailu, za co byly služby poskytnuty, za jakou částku a jméno externího dodavatele (název firmy a IČO) těchto služeb.

Odpověď:

Dodavatel: ŠŤOVÍČEK: ŠŤOVÍČEK, advokátní kancelář s. r. o., IČ: 14093049
Věc: Právní zastoupení v řízení žaloby podané Státním pozemkovým úřadem na vydání pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic
Uhrazená částka: 32 670 Kč

 

Dodavatel: Advokátní kancelář Mgr. Karel Fischer, IČ: 66255767
Věc: Právní zastoupení ve věci MČ Praha-Újezd vs. společnost DMK účetnictví spol. bez právní subjektivity – neprůkazné zpracování účetnictví
Uhrazená částka: 71 995 Kč

 

Dodavatel: Advokátní kancelář Mgr. Karel Fischer, IČ: 66255767
Věc: Právní zastoupení ve věci MČ Praha-Újezd vs. Staveko, spol. s r. o. – reklamace stavby hasičské zbrojnice
Uhrazená částka: 22 869 Kč

 

Dodavatel: Advokátní kancelář Mgr. Karel Fischer, IČ: 66255767
Věc: právní stanovisko ve věci průběhu konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Formanská
Uhrazená částka: objednaná cena činí 1 400 Kč bez DPH/hodina, do dnešního dne, tj. 13. 3. 2024 nebylo vyfakturováno

 

Informace č. 2/2024

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se:

1) Poskytnutí kompletního audiovizuálního záznamu ze zasedání Zastupitestva MČ Praha-Újezd konaného dne 24. 1. 2024.

Odpověď: Audiovizuální záznam ze zasedání ZMČ Praha-Újezd ze dne 24. 1. 2024  byl zaslán přes webové rozhraní www.uschovna.cz  na e-mailovou adresu žadatele.

2) Jaká částka byla uhrazena firmě, která na místě záznam pořizovala.

Odpověď: Společnosti TV Praha, s. r. o., uhradila městská část na základě objednávky částku ve výši 15 000 Kč bez DPH.

 

Informace č. 1/2024

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se informací:

Kompletní zápis konkursní komise o průběhu konkursního řízení na pozici ředitele Základní školy Formanská vyhlášeného na základě rozhodnutí starosty č. 15/2023 ze dne 7. 9. 2023, a to včetně příloh a dalších souvisejících dokumentů.

Odpověď:

  1. jednání konkursní komise proběhlo dne 14. 11. 2023, zápis z jednání Příloha č. 1 - Zápis z 1. jednání konkursní komise - anonymizovaný
  2. jednání konkursní komise proběhlo dne 14. 12. 2023, zápis z jednání Příloha č. 2 - Zápis z 2.jednání konkursní komise - anonymizovaný
    Příloha - Konkursní řízení - ředitel-ředitelka ZŠ

Komise na 2. jednání hlasovala:

  • V souladu s § 5, odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb., o vhodnosti uchazečů poměrem hlasů pro kandidáta takto: Mgr. Helena Patáková 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržel se; pro kandidáta Mgr. Tomáše Kunsta 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržel se; pro 3. a 4. kandidáta v pořadí 4 hlasy pro, 4 hlasy proti, 0 zdržel se; pro 5. kandidáta v pořadí  3 hlasy pro, 5 hlasů proti, 0 zdržel se; pro 6. kandidáta v pořadí 0 hlasů pro, 8 hlasů proti, nikdo se nezdržel hlasování.
  • V souladu s § 5, odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb., o pořadí vhodných uchazečů: Mgr. Helena Patáková se umístila šestkrát na prvním místě a dvakrát na druhém místě. Mgr. Tomáš Kunst se umístil šestkrát na druhém místě a dvakrát na prvním místě.