Metropolitní plán

Metropolitní plán – výstava a informační tour

Metropolitní plán je připravovaný nový územní plán Prahy. Stručně řečeno, je to předpis, který určuje, jak se bude Praha v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet. Měl by přitom nastavit vyvážené podmínky mezi veřejným zájmem a soukromými zájmy obyvatel, stavebníků a investorů, to celé v zájmu udržitelného rozvoje obce nebo města. Úkolem plánu je sladit všechny mnohdy protichůdné požadavky, a vytvořit tak přehledné a stabilní prostředí, kde platí jasná pravidla. Aktuálně platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl schválen v roce 1999. Od té doby se mnohé ve vývoji, užívání a celkovém pojetí města změnilo, a vznikla tak potřeba vytvořit nový plán, který bude umět reagovat na otázky bydlení, klimatické změny i potřebu veřejné vybavenosti.

Návrh nového metropolitního plánu řeší především strukturu města. Pevně vymezuje hranici zastavitelných a nezastavitelných území, určuje výškovou regulaci v území a vytváří prostupnou síť veřejných prostranství. Město dělí na jednotlivé lokality, u kterých určuje míru jejich povoleného zatížení, jejich charakter a využití. Jeho cílem je hlavně zastavit rozšiřování města do okolní krajiny, chránit volnou krajinu nebo zajistit síť kvalitních ulic, náměstí a parků, dostatek veřejné vybavenosti a technickou infrastrukturu.

Od 26. dubna do 30. června probíhá výstava nově chystaného územního plánu Prahy – Metropolitního plánu Centru architektury a městského plánování (CAMP). Plán tak bude vystaven po zapracovaných připomínkách od veřejnosti, které se sbíraly v rámci společného jednání v roce 2018. Výstava bude mít dvě části – vysvětlení pěti základních principů plánu a samotné vystavení výkresů. Na místě bude možné doptat se na konkrétní otázky přímo zpracovatelů plánu i podat připomínku.

Od 9. května do 28. června pak podobně jako v roce 2018 proběhne informační tour po městských částech, kde bude možné se s plánem blíže seznámit a zeptat se na otázky ke konkrétním lokalitám v blízkosti bydliště Pražanů.

Další informace a materiály ke stažení naleznete také na: https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/.