Kotlíkové dotace – zákaz spalování uhlí, uhelných briket a koksu od 1. 10. 2020

Dne 19. 9. 2019 byla Zastupitelstvem hlavního města Prahy schválena obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy. S účinností ode dne 1. 10. 2020 je touto vyhláškou zakázáno na celém území hlavního města Prahy spalovat uhlí, uhelné brikety a koks ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším s výjimkou zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, nejsou-li navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace, a dosahují elaspoň emisních prarametrů 3. emisní třídy.

S účinností ode dne 8. 10. 2019 je dále touto vyhláškou zakázáno po dobu vyhlášení smogové situace na celém území hlavního města Prahy spalovat všechny druhy pevných paliv v krbech, kamnech a jiných spalovacích zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu. Tento zákaz tedy dopadá jen na doplňkové spalovací zdroje, které jsou určeny pouze pro příležitostné vytápění. Informaci o vyhlášení smogové situace společně s informací o tomto zákazu přitom hlavní město Praha zveřejní po vzniku smogové situace na své úřední desce a webových stránkách.

K dozoru nad plněním výše uvedených povinností jsou v souladu se Statutem hl. m. Prahy příslušné úřady městských částí Praha 1-22. K případnému sankcionování neplnění výše uvedených povinností jako přestupku proti pořádku v územní samosprávě jsou pak v souladu se Satutem hlavního města Prahy příslušné úřady všech městských částí.

Pro výměnu emisně nevyhovujících kotlů mohou lidé využívat kotlíkové dotace, o které lze žádat ode dne 21. 10. 2019. Podrobné informace ke kotlíkovým dotacím jsou k dispozici na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy:

Kotlíkové dotace.