Hlášení trvalého pobytu

 1. Identifikační kód
       —–
 2.  Kód
       —–
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Hlášení trvalého pobytu.
 4.  Základní informace k životní situaci
  Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo  individuální rekreace a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.
 5.   Kdo je oprávněn v této věci jednat
  Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:
  občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
  zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
  zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
  člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.
  Tyto osoby musí prokázat svou totožnost.
 6.   Podmínky a postup řešení
  V případě změny místa trvalého pobytu občan hlásí místo trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu; předkládá vyplněný „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, doklad totožnosti a doklad opravňující přihlášení.
 7.   Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Ohlášením změny trvalého pobytu na příslušné ohlašovně úřadu podle nového trvalého pobytu, vyplněním přihlašovacího lístku a předložením příslušných dokladů.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  V místě nového trvalého pobytu na ohlašovně úřadu.
 9.  Kde, s kým a kdy životní situace řešit
  Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, v úředních hodinách. Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny.
 10.   Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
  Vyplněný Přihlašovací lístek k trvalému pobytu (pouze originál tiskopisu)
  Doklad totožnosti – občan musí prokázat svou totožnost občanským průkazem, nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným platným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas, řidičský průkaz aj.)
  Doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněné osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny
 11.  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Originál tiskopisu Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obdržíte při ohlášení k trvalému pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
 12.  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč.
  Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.
 13.  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.
 14.  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci nejsou stanoveni.
 15.  Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Občan je povinen do 15 pracovních dnů, od provedení změny trvalého pobytu, požádat o nový občanský průkaz.
 16.  Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.
 17.  Podle kterého předpisu se postupuje
  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 18.  Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19.   Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.
  Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky ani po výzvě ve stanovené lhůtě nejsou odstraněny; ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.
  Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu lze podat odvolání.
 20.   Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny
 21.   Nejčastější dotazy
  Je nutné se odhlásit z předchozího místa trvalého pobytu?
  Při ohlášení změny trvalého pobytu dojde automaticky k odhlášení z předchozího trvalého pobytu.
 22.  Další informace
  V informačním systému evidence obyvatel lze na žádost obyvatele, podanou na ohlašovně v místě trvalého pobytu, evidovat adresa pro doručování.
 23.   Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  www.mvcr.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
  občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu
  sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu
  pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky
  za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
  dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky
  obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti
  za tento úkon se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč
 25.  Za správnost návodu odpovídá útvar
  Městská část Praha-Újezd, Úřad městské části Praha-Újezd, odbor kancelář starosty.
 26.  Kontaktní osoba
  Pavla Pitrmanová, DiS., tel: 272 690 692
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.září 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1.září 2019
 29.  Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno.
 30. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.