Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou – vidimace a legalizace

1. Identifikační kód

—–

 

2. Kód

—–

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou

 

4. Základní informace k životní situaci

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Vidimaci a legalizaci provádí pověřený pracovník v úředních hodinách v místnostech úřadu. Požádá-li o legalizaci podpisu fyzická osoba, která se ze zdravotních nebo jiných důležitých důvodů nemůže dostavit na úřad, může pověřený pracovník provést legalizaci i na jiném vhodném místě (pouze ve správním obvodu příslušného úřadu).

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby. V případě ověření  podpisu  (legalizace) musí být žadatel přítomen; v případě shody  kopie s listinou je ověření  (vidimace) provedeno tomu, kdo listiny  předloží.

 

6. Podmínky a postup řešení

Legalizací pověřený pracovník ověřuje, že fyzická osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině již uvedený před ním uznala za vlastní.

K vidimaci je třeba předložit:

 • prvopis nebo
 • ověřenou vidimovanou listinu nebo
 • listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů
 • opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo
 • stejnopis písemného rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (§ 69 odst. 4 zákona č. 500/2004)

      Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o: prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

         Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):

 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Je třeba navštívit některý z níže uvedených úřadů (viz bod 08), příslušný k provedení vidimace a legalizace, a předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis.

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Vidimaci a legalizaci provádí krajské úřady; obecní úřady obce s rozšířenou působností; obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů; újezdní úřady; Česká pošta a Hospodářská komora České republiky

 

9. Kde, s kým a kdy životní situace řešit

Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, v úředních hodinách. Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny.

 

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K legalizaci na úřadě žadatel předloží listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování):

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

K vidimaci je třeba předložit:

 • prvopis nebo
 • ověřenou vidimovanou listinu nebo
 • listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů
 • opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo
 • stejnopis písemného rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (§ 69 odst. 4 zákona č. 500/2004)

K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou stanoveny.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

– správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny i započaté činí 30 Kč

– správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 50 Kč

Na Úřadu městské části Praha-Újezd lze platit  v hotovosti nebo platební kartou.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ihned na místě nebo po dohodě.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

————

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 

17. Podle kterého předpisu se postupuje

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 36/2006 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny

 

21. Nejčastější dotazy

Mohu si nechat ověřit kopii občanského průkazu?

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba.

 

Mohu si nechat ověřit podpis na cizojazyčné listině?

Legalizace se neprovede, je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,

 

Je možné nechat si ověřit podpis na listině bez textu?

Legalizace se neprovede, jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

 

Mohu se na listině podepsat azbukou?

Legalizace se neprovede, je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy.

 

22. Další informace

——————

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

www.mvcr.cz

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ověřování – shody opisů nebo kopie s listinou, pravosti podpisu, správnosti překladů zastupitelskými úřady v zahraničí

Superlegalizace, vyšší ověření, uznávání cizích veřejných listin

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městská část Praha-Újezd, Úřad městské části Praha-Újezd, odbor kancelář starosty.

 

26. Kontaktní osoba

Pavla Pitrmanová, DiS., tel: 272 690 692

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 7. října 2019

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

7. října 2019

 

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

 

30. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace

——————–