Základní registry

Systém základních registrů slouží k dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti a umožňuje občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou.
Přínosem základních registrů je také povinnost státu informovat občana a podnikatele o všech přístupech k jeho údajům v základních registrech.
Osoby mají díky základním registrům velmi významný nástroj kontroly nad tím, jaké referenční údaje o nich státní správa vede. Současně mají i právo vědět, kdo z úředníků přistupoval k údajům o nich vedeným, a jednou za rok můžou o tuto informaci požádat prostřednictvím Czech Pointu nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek na Portálu veřejné správy a dále můžou požádat, aby údaje o nich vedené byly v jimi vymezeném rozsahu poskytnuty jiné osobě (fyzické nebo právnické). Pokud mají osoby zřízenou datovou schránku, obdrží výpis s informacemi automaticky.
Podáním žádosti o výpis a změnu údajů dochází ke komunikaci se základními registry.

Na základě zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech, v pozdějším znění jsou provozovány následující čtyři základní registry:

 • Registr osob – ROS (správcem Český statistický úřad) – obsahuje referenční údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách nebo orgánech veřejné moci.
 • Registr obyvatel – ROB (správcem Ministerstvo vnitra) – obsahuje referenční údaje o občanech ČR, cizincích s povolením k pobytu v ČR, cizincích, kterým byl na území ČR udělen azyl nebo doplňková ochrana, a o jiných fyzických osobách, o nichž jiný právní předpis stanoví, že jsou vedeny v registru obyvatel.
 • Registr územní identifikace adres a nemovitostí – RUIAN (správcem Český úřad zeměměřický a katastrální) – obsahuje referenční údaje o základních územních prvcích, např. území státu, krajů, obcí nebo částí obcí, parcel či ulic.
 • Registr práv a povinností – RPP (správcem Ministerstvo vnitra) – obsahuje referenční údaje o agendách orgánů státní moci, právech a povinnostech fyzických a právnických osob, pokud jsou údaje o těchto osobách vedeny v základních registrech.

Kontaktní místa Czech POINT provádějí několik agend základních registrů podle § 14 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Jedná se buď o pořízení výpisu z příslušného registru, nebo o žádost o změnu údajů v registru. Žadatelem může být fyzická osoba, nebo podnikající fyzická osoba. Dále to může být zmocněnec, který musí předložit úředně ověřenou plnou moc, nebo zákonný zástupce (rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.).

Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100 Kč za první stanu za každou další max. 50 Kč.

 

 • Výpis údajů z registru osob (ROS) – neveřejný
  V této agendě lze požádat o výpis referenčních údajů podnikající fyzické osoby, evidované v registru osob (ROS). Provádí se ověření totožnosti žadatele, který musí být danou podnikající fyzickou osobou, nebo musí být touto osobou zplnomocněn.
 • Veřejný výpis údajů z registrů osob (ROS)
  Žadatel může požádat o výpis referenčních údajů libovolné podnikající fyzické osoby či organizace, evidované v registru osob (ROS). Neprovádí se ověření totožnosti žadatele. Obsahuje všechny referenční údaje, neboť údaje těchto subjektů jsou dle zákona o základních registrech veřejné. Veřejný výpis údajů o podnikající fyzické osobě neobsahuje oproti neveřejnému výpisu údaje o jméně a příjmení fyzické osoby – podnikatele a jeho adrese místa pobytu.
 • Výpis o využití údajů z registru osob (ROS)
  Žadatel může požádat o výpis využívání referenčních údajů podnikající fyzické osoby či organizace v ROS orgány veřejné moci („kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“). Provádí se ověření totožnosti žadatele. Žadatel musí být osobou oprávněnou jednat za danou organizaci či přímo danou podnikající fyzickou osobou. Volí se období, za které se výpis požaduje.
 • Žádost o změnu v registru osob
  Žadatel může požádat o změnu nesprávných referenčních údajů, které jsou o podnikající fyzické osobě či organizaci vedeny v registru osob (ROS). Žadatelem musí být osoba oprávněná jednat za danou organizaci či přímo daná podnikající fyzická osoba.
 • Výpis údajů z registru obyvatel (ROB) – neveřejný
  Žadatel může v této agendě požádat o výpis referenčních údajů, které jsou o jeho osobě vedeny v registru obyvatel (ROB). Provádí se ověření totožnosti žadatele nebo zmocnitele.
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel (ROB)
  Žadatel může požádat o výpis využívání referenčních údajů o jeho osobě v ROB orgány veřejné moci („kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“). Provádí se ověření totožnosti žadatele nebo zmocnitele. Volí se období, za které se výpis požaduje.
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
  Žadatel může požádat o změnu nesprávných referenčních údajů, které jsou o něm vedeny v registru obyvatel (ROB). Žadatel může žádat o změnu svých údajů osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce.
 • Žádost o poskytování údajů třetí osobě
  Žadatel může požádat (nebo odvolat) poskytování svých referenčních údajů z registru obyvatel (ROB) a jejich změn třetí osobě. Referenční údaje jsou následně zasílány do datové schránky třetí osoby v rozsahu, který si určí žadatel. Žadatel může podat žádost osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce. 
 •  
 • Bližší informace k základním registrům naleznete na www.szrcr.cz