Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

1. Identifikační kód

       —

2. Kód

       —

3. Pojmenování (název) životní situace

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana

4. Základní informace k životní situaci

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby, pokud zaniklo užívací právo občana k objektu a pokud občan tento objekt neužívá.

Ohlašovna rozhodne (ve správním řízení) o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

  • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
  • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
  • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

5. O zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna:

– z moci úřední, nebo

– na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (dále jen „navrhovatel“).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K zahájení správního řízení je třeba podat návrh (žádost) na zrušení trvalého pobytu a potřebné doklady osvědčující uvedené skutečnosti.
Tento úkon (správní řízení) podléhá správnímu poplatku.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu v písemné podobě u příslušné ohlašovny podle místa trvalého pobytu občana uvedeného v návrhu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na ohlašovně podle místa trvalého pobytu občana uvedeného v návrhu

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha – Újezd v úředních hodinách (Po a St: 8.00-12.00; 13.00-17.00) Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny.

  10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • doklad opravňující k užívání nemovitosti, aby bylo patrné, že návrh podává oprávněná osoba:

–  pokud bylo např. soudem zrušeno užívací právo, příslušné soudní rozhodnutí s vyznačenou právní mocí
– pokud byla osoba např. exekučně vystěhována, potom doklad o provedeném výkonu rozhodnutí
–  doklad, že osoba, proti níž řízení směřuje, předmětný objekt neužívá (např. potvrzení od družstva, prohlášení sousedů, uvedení svědků atd.)
– pokud je vlastníkem objektu např. bytové družstvo, písemné pověření osoby, která bude toto družstvo v řízení zastupovat

Při zrušení údaje o místu trvalého pobytu je navrhovatel povinen:

– podat písemný návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

– prokázat existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana – zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část,

– prokázat totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti,

– doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Návrh žádosti o zrušení trvalého pobytu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí navrhovatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100 Kč.
Správní poplatek je třeba uhradit před úkonem v hotovosti nebo platební kartou, tedy při zahájení správního řízení ve věci.
Další možností úhrady správního poplatku je převodem na účet ÚMČ Praha Újezd.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty dle zák. č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozd. předpisů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle podaného návrhu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zrušením údaje o místu trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu – občan, kterému byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Formou datové zprávy s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/portal/obcan/

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů po doručení u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou.

21. Nejčastější dotazy

         —

22. Další informace

         —

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

       —

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha-Újezd, odbor kancelář starostys

26. Kontaktní osoba

Pavla Pitrmanová, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11. 11. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

11. 11. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Neurčeno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi údaj o místu trvalého pobytu zrušen.