Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, může občan podat žádost:

  • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22, u typu BLESK a SUPERBLESK u Ministerstva vnitra ČR,
  •  v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři za těchto podmínek:
    –  lze použít digitalizovanou podobu občana a jeho podpis z evidence cestovních dokladů, od 1. ledna 2013 i z evidence občanských průkazů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana,
    – žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává rovněž u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, v hlavním městě Praze úřad městské části Prahy 1 až 22 (Z technických důvodů zatím není možné vydat tento typ občanského průkazu u kteréhokoli úřadu, pouze u úřadu obce s rozšířenou působností dle trvalého pobytu občana.)

 

  • obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
  • Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

Nejbližším úřadem vydávajícím občanské průkazy je Úřad městské části Praha 11, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, ulice Vidimova 1324, Praha 11

 

Úřední hodiny oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů:

DenÚřední hodiny
Pondělí8:00 – 17:30 hodin
Úterý8:00 – 15:30 hodin
Středa8:00 – 17:30 hodin
Čtvrtek8:00 – 15:30 hodin

Více informací zde