Žádosti o informace

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informaci:

 • osobně: Úřad MČ Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4 – Újezd u Průhonic
 • telefonicky:272 690 692, 272 690 545, 737 213 255
 • písemně: Úřad MČ Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic
 • elektronicky: e-podatelna@praha-ujezd.cz
 • datovou schránkou: 2w9bx6s

Za ústní podání žádosti se považuje osobní a telefonické jednání, za písemné se považuje podání elektronicky a písemně. Pro písemné podání je určen formulář „Žádost o poskytnutí informace“, který je možné si vyzvednout v podatelně úřadu městské části, Kateřinské náměstí 465/1.

Žádost lze také formulovat volně s uvedením následujících údajů:

 • identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla)
 • telefon, příp. adresa e-mailu
 • charakteristika požadované informace
 • způsob poskytnutí informace (písemně, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí).

Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Neobsahuje-li žádost údaje uvedené výše, není žádostí ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:

 • V případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadateli ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel do 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je rozhodnuto o odmítnutí žádosti.
 • V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti úřadu, žádost se odloží a tuto skutečnost sdělí úřad žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti.
 • V případě, že existuje zákonem stanovený důvod neposkytnutí informace, vydá úřad rozhodnutí o nevyhovění žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.
 • V případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem, úřad poskytne požadovanou informaci, a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii nebo pořízením záznamu na paměťových médiích, a to v lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti. Lhůta 15 dnů od doručení žádosti může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze ze závažných důvodů uvedených v § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 • V případě vyřízením žádosti, kde je stanovena úhrada nákladů, úřad odešle oznámení o vyřízení žádosti a výši úhrady nákladů stanoví podle sazebníku úhrad. Informace bude vydána po zaplacení úhrady.

Odvolání, stížnost

 • V případě, že je vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace, může žadatel podat odvolání (vždy u Úřadu městské části Praha-Újezd.
 • V případě, že je žadatel nespokojen s postupem při vyřizování žádosti o informaci nebo mu byla informace poskytnuta částečně, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Informace, která nemůže být poskytnuta:

 • Informace, která je v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, pokud k ní jako žadatel nemáte přístup.
 • Informace, která vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby (rasový původ, národnost, politické postoje, vztah k náboženství, zdraví sexuální života a majetkové poměry).
 • Informace označené za obchodní tajemství.