VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších zákonem stanovených práv k nemovitostem. Katastr nemovitostí je veřejný.

Výpis z Katastru nemovitostí znamená výčet parcel a budov nebo bytů a nebytových prostor vlastníka (spoluvlastníků) nebo osoby oprávněné z jiných práv příslušejících k listu vlastnictví s údaji o právních vztazích a s dalšími údaji katastru nemovitostí nebo výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory.

Pověřené úřady poskytují výpisy z katastru, týkající se nemovitostí v celé České republice, bez ohledu na sídlo úřadu, kde žadatel o výpis žádá.

 

Kdo může žádat

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel.

Na kontaktním místě Czech Point, žádost vyplní úředník přímo do počítače.

 

Co dostanete
Na kontaktních místech Czech Point lze žádat o úplný nebo částečný výpis z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoliv katastrálním území v České republice.

Požádat lze rovněž o výpis snímku z katastrální mapy.

 

Co potřebujete znát

  • Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, měl by znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
  • Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
  • Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu jednotek (v případě, že je budova rozdělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd.), měl by znát katastrální území, popisné číslo domu a přesné číslo bytu v domě.
  • Pokud žadatel žádá o výpis snímku z katastrální mapy, měl by znát v případě pozemku údaje o parcele (parcelní číslo), nebo v případě stavby typ a číslo stavby. 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek pro vydání první strany výpisu je 100 Kč; každá další započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč. Žadatel poplatek hradí přímo na kontaktním místě Czech Pointu.

 

Podle kterého předpisu se postupuje

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí údajů z Katastru nemovitostí nejsou stanoveny. Po zaplacení stanoveného poplatku bude výpis z katastru nemovitostí vydán bezodkladně.

 

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

Další informace

Pokud si potřebujete pouze ověřit některé informace z Katastru nemovitostí, můžete využít zdarma a bez registrace on-line aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí, kde jsou k nahlížení i katastrální mapy.