Poskytnuté informace – rok 2020

Informace č. 10/2020

Žádost o poskytnutí informace: kolik soudních sporů v období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této žádosti bylo zahájeno s městskou částí, jež se v takovém sporu nacházela v postavení žalovaného účastníka řízení, a to ve věci vymáhání nároku žalobce z titulu bezdůvodného obohacení užíváním pozemků ležících v katastrálním území Újezd u Průhonic, a tyto pozemky byly či jsou ze strany městské části užívány jakožto veřejná zeleň (ZMK – zeleň městská a krajinná) bez uzavřené smlouvy.

Odpověď:

V období od 1. 1. 2010 do současné doby nebyl s městskou částí Praha-Újezd zahájen žádný soudní spor týkající se bezdůvodného obohacení užíváním pozemků ležících v katastrálním území Újezd u Průhonic a zařazených jako zeleň městská a krajinná.

 

Informace č. 9/2020

Žádost o poskytnutí informace, na základě jakého titulu byla odvezena reklamní zařízení, na nichž měl žadatel umístěnou reklamu. Přílohou žádostí je seznam dotčených reklamních zařízení.

Odpověď:

V seznamu dotčených reklamních zařízení není žádné místo nacházející se na katastrálním území Újezd u Průhonic.

 

Informace č. 8/2020

Žádost o poskytnutí informací týkajících se zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“, konkrétně o poskytnutí kopie nabídky účastníka zadávacího řízení A.I.P. Projektová kancelář, Ing. arch. Jaroslav Kačer a Ing. Zdeněk Jäger, dourčené zadavateli v rámci zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce.

Odpověď:

Informace nebyla poskytnuta z důvodu  porušení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Zadavatel v souladu s § 218 ZZVZ neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení.

 § 218 Ochrana informací
(1) Za důvěrné se považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné.
(2) Zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím,

a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení,
b) důvěrnou informaci podle odstavce 1; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle tohoto zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.
(3) Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle tohoto zákona, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.
Veškeré úkony z průběhu zadávacího řízení zadavatel velmi podrobně uvedl ve Zprávách o hodnocení nabídek a v Protokolech o posouzení nabídky, které byly poskytnuty jako přílohy Oznámení o výběru dodavatele.
 

Informace č. 7/2020

Žádost o poskytnutí informací:
1. Probíhala u Vás v minulém roce 2019 privatizace bytového fondu?
2. Kolik bytových jednotek evidovala v majetku Vaše MČ k 31.12.2018?
3. Kolik bytových jednotek evidovala v majetku Vaše MČ k 31.12.2019?
4. Kolik Vaše MČ v loňském roce zprivatizovala bytových jednotek?
5. Kolik jste evidovali celkem nemovitého majetku podle typu objektu (budova, byt, nebytový prostor, parcela, sloup, stavba, věcné břemeno, právo stavby) k 31.12.2019?
6. Kolik majetkových pohybů jste v loňském roce celkem zaevidovali podle typu objektů?
7. Jaké nejčastější změny majetku jste zaevidovali (nabytí – smlouvou, svěřením,..; pozbytí – smlouvou, odsvěřením,..) – počty případů od 1.1.2019-31.12.2019?
8. Využívá vaše MČ při privatizaci předkupního práva, pokud ano na jakou dobu?
9. Máte ve smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky pro rok 2019 ošetřen zákaz zatížení jednotky?
10. Máte ve smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky pro rok 2019 ošetřena i jiná věcná práva než předkupní právo a zákaz zatížení jednotky?
11. Odstoupila vaše MČ někdy v minulosti od prodeje BJ, pokud ano, z jakého důvodu?
12. Pořídila vaše MČ v loňském roce nemovitý majetek pro HMP? Pokud ano, o jaký majetek se jednalo?

Odpověď:

Ad 1) Neprobíhala

Ad 2) Žádnou

Ad 3) Žádnou

Ad 4) Žádnou

Ad 5) 5 budov, 263 parcel, 60 staveb

Ad 6) 3 pohyby: 2 stavby, 1 parcela

Ad 7) 2 kupní smlouvy, 1 převod majektu; 1 prodej

Ad 8) Nevyužívá

Ad 9) Nemáme

Ad 10) Nemáme

Ad 11) Neodstoupila

Ad 12) Městská část má majetek pouze svěřený do správy, vlastníkem je vždy hlavní město Praha.

 

Informace č. 6/2020

Žádost o poskytnutí informací formou kopií dokumentů – smlouva mezi městskou částí Praha-Újezd a s. r. o. Rezidence Stříbrná zahrada o příspěvku uvedeného subjektu na občanskou vybavenost městské části včetně vyčíslení tohoto příspěvku. Dále kopie plánovací smlouvy, respektive sdělení, zda taková smlouva byla či nebyla uzavřena a v případě, že uzavřena nebyla, tak proč.

Odpověď:

Smlouva darovací o příspěvku na občanskou vybavenost MČ - pozemek parc.č. 214-11 a 214-256 ze dne 20.3.2019 - Rezidence Stříbrná zahrada

Plánovací smlouva na výstavbu bytového domu, včetně dopravní a inženýrské infrastruktury nebyla uzavřena. Smlouva nebyla uzavřena z důvodu, že se jedná o bytový dům s příjezdovou komunikací a inženýrskými přípojkami, které nebudou po výstavbě předávány do správy městské části.

 

Informace č. 5/2020

Žádost o poskytnutí informací ve formě kopií listin – souhlasné vyjádření se stavbou č. j. 01461/2018 ze dne 11. 3. 2019, které bylo vydáno v souvislosti se stavebním záměrem „Bytový dům, ul. Formanská“ Praha, Formanská, na který bylo vydáno Rozhodnutí ÚMČ Praha 11 č. j. MCP11/20/007531/OV/Krt dne 28. 4. 2020.

Odpověď:

Bytový dům Formanská

 

Informace č. 4/2020

Žádost o poskytnutí informací souvisejících s odpojováním staveb od centrálního zásobování teplem na území městské části Praha-Újezd, popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému za roky 2017, 2018 a 2019 – v kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, včetně kopií deseti posledních, a v kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, včetně kopií deseti posledních.

Odpověď:

Městská část Praha-Újezd nemá odbor výstavby. V přenesené působnosti výkon státní správy na úseku stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonává na území MČ Praha-Újezd odbor výstavby MČ Praha 11, Vidimova 1324.

 

Informace č. 3/2020

Žádost o seznam všech tajemníků či tajemnic, kteří působili na úřadu městské části do 12. 11. 2000 dosud a to v následující struktuře: jméno, příjmení, titul/y, politickou příslušnost (je-li známa), funkční období, v případě, že je to relevatní, tak i způsob ukončení funkce.

Odpověď:

Na Úřadu městské části Praha-Újezd vykonával od 12. 11. 2000 do 1. 10. 2016 funkci tajemníka starosta městské části.

Funkce tajemníka byla zřízena od 1. 10. 2016, a to přijatým usnesením Zastupitelstva městské části Praha-Újezd č. 13 dne 22. 6. 2016.

Seznam tajemníků/tajemnic od 1. 10. 2016:
1.10.2016 až 31. 5. 2019 – Ing. Miloslav Müller, MBA, který ukončil svou funkci dohodou o ukončení pracovního poměru
1.1. 2020 až dosud – Pavla Pitrmanová, DiS.

 

Informace č. 2/2020

1) Kolik činí roční výnos z poplatků ze psa ročně za posledních 5 kalendářních roků?

2015: 102 979 Kč

2016: 101 117 Kč

2017: 108 838 Kč

2018: 108 616 Kč

2019: 115 489 Kč

2) Kolik činí náklady na městský útulek ročně?

Městská část Praha-Újezd není provozovatelem žádného útulku (zařízení), které zajišťuje péči o zatoulané či odložené psy, případně jiná zvířata.

3) Kdo je provozovatelem útulku?

Viz bod 2.

4) Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případech týrání zvířat?

Odebrání týraného zvířete může nařídit úřad městské části, a to na návrh příslušné veterinární správy. V hlavním městě Praze provozuje útulek pro opuštěná zvířata Městská policie hl. m. Prahy.

 

Informace č. 1/2020

Žádost o zaslání investičních plánů města, krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které městská část plánuje uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů uvést:
– název projektu
– popis projektu
– projektovou kancelář
– finanční rozpočet projektu
– plánovaný termín započetí projektu
– předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce.

Odpověď

Městská část plánuje v letech 2020-2022 následující investiční/stavební projekty:

1) Rekonstrukce rybníka Sukov

Odbahnění rybníka

Archibase, s. r. o.

6 000 000 Kč

2020

2020

2) Projekt základní školy
Projektová dokumentace pro stavební řízení a výběr dodavatele

7 000 000 Kč

2020

2020

3)  Rekonstrukce čtyř asfaltových chodníků
Obnova povrchů čtyř stávajících chodníků

Dipro, s. r. o.

2 500 000 Kč

2020

2020

4) Výměna stožárů a kabeláže veřejného osvětlení v sídlišti Kateřinky

Výměna starých stožárů a kabeláže VO za nové

Dipro, s. r. o.

10 000 000 Kč

2020

2020