Rok 2021

Informace č. 8/2021

Žádost poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

– kolik čestných občanství městské části a cen městské části bylo uděleno od roku 1993 do současnosti

– zda má městská část pro udělování čestných občanství speciálně upravena pravidla

Odpověď: Městská část Praha-Újezd neudělila žádné čestné občanství městské části ani cenu městské části a nemá pro udělování čestných občanství a cen zpracována speciální pravidla.

 

Informace č. 7/2021

Žádost týkající se zneužívání státní moci – Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

Odpověď: Městská část Praha-Újezd obdržela dne 10. 6. 2021 do datové schránky Vaše podání, která obsahovala mimo jiné i žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Z žádosti je zřejmé, že směřuje vůči Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1.

Dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinné subjekty povinny poskytnout informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že problematika Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 nenáleží do působnosti tohoto úřadu, městská část Praha-Újezd Vaši žádost o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odkládá.

Samotná podání se taktéž nijak nevztahují k působnosti městské části Praha-Újezd, proto je také odkládáme.

 

Informace č. 6/2021

Žádost týkající se zneužívání státní moci – Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.

Odpověď: Městská část Praha-Újezd obdržela dne 23. 3. 2021 a 24. 3. 2021 do datové schránky Vaše podání, která obsahovala mimo jiné i žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Z žádosti je zřejmé, že směřuje vůči Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1.

Dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinné subjekty povinny poskytnout informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že problematika Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 nenáleží do působnosti tohoto úřadu, městská část Praha-Újezd Vaši žádost o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odkládá.

Samotná podání se taktéž nijak nevztahují k působnosti městské části Praha-Újezd, proto je také odkládáme.

 

Informace č. 5/2021

Žádost poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Plánované projekty městské části Praha-Újezd v letech 2021–2022:

Název projektu – Rekonstrukce ulice Proutěná, stavba č. 0101 TV Újezd – etapa 0022 Proutěná – III. etapa

Popis projektu – rekonstrukce komunikace včetně částečných přeložek inženýrských sítí

Projektová kancelář – Dipro, spol. s r. o.

Finanční rozpočet projektu – 9 000 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu a přepokládaný termín výběrového řízení – závisí na přidělení finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy (ne dříve než 9/2021)

 

Název projektu – ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň

Popis projektu – zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a výběr dodavatele stavby základní devítileté školy

Projektová kancelář – A.I.P. Projektová kancelář, zastoupená Ing. arch. Jaroslavem Kačerem a Ing. Zdeňkem Jägerem

Finanční rozpočet projektu – 4 500 000 Kč bez DPH

Plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového řízení – 2021

 

 

Informace č. 4/2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
          1. poskytnutí vnitřní metodiky (či obdobného dokumentu) hodnocení zkoumaných parametrů, potažmo metodiky celé finanční kontroly, existuje-li:

-viz Směrnice - finanční kontrola

-starosta městské části každoročně schvaluje plán kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

 

2. sdělení (alespoň přibližného) počtu kontrol, při nichž bylo shledáno pochybení právě ve vztahu ke zkoumaným parametrům:

-obecné informace o výsledcích kontrol jsou zveřejněny na webových stránkách městské části Praha-Újezd – https://praha-ujezd.cz/urad/kontroly/verejnospravni-kontroly/

 

3. poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke shledání pochybení ve vztahu ke zkoumaným parametrům:

-viz výše, odkaz na webových stránkách městské části Praha-Újezd

 

4. je-li to možné, ke sdělení, došlo-li v případě shledaného porušení zkoumaných parametrů k zahájení trestního stíhání odpovědné osoby (ať už pro zneužití pravomoci úřední osoby nebo pro porušení povinnosti při správě cizího majetku), detaily samozřejmě nevyžaduji:

-ani u jedné kontroly nebyla taková zjištění, která by vedla k trestnímu stíhání.

 

 

Informace č. 3/2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 1. Kolik případů eviduje městská část (v období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této žádosti), kdy s vlastníkem nemovitosti, která je součástí veřejného prostranství ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřela smlouvu o užívání této nemovitosti?
 2. Kolik případů eviduje městská část (v období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této žádosti), kdy s vlastníkem nemovitosti, která je v územním plánu vymezena jako veřejná zeleň: ZMI – zeleň městská a krajinná, uzavřela smlouvu o užívání této nemovitosti?
 • městská část Praha-Újezd uzavřela jednu smlouvu (na dobu určitou 5 měsíců) o nájmu pozemků, které jsou v územním plánu vymezeny jako louky, pastviny a zeleň městská a krajinná. 

  3. Jakou částku průměrně městská část na základě výše vymezené smlouvy (pokud nějaká byla uzavřena) hradí vlastníkům pozemků za 1 m2 za 1 kalendářní měsíc?
 • za užívání předmětných pozemků hradila městská část Praha-Újezd vlastníkům pozemků 10 000 Kč měsíčně (za 1 m2 za kalendářní měsíc se jedná o cca 1,61 Kč).

 

Informace č. 2/2021

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
  Městská část Praha-Újezd má zřízené příspěvkové organizace Mateřskou školu Formanská a Základní školu Formanská, jejichž identifikační údaje jsou uvedeny na webových stránkách městské části: https://praha-ujezd.cz/mestska-cast/prispevkove-organizace/.
 2. Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
  Žádné.
 3. Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
  Městská část Praha-Újezd založila společnost s ručením omezením Technické služby Újezd, jejíž identifikační údaje jsou uvedeny na webových stránkách městské části:
  https://praha-ujezd.cz/mestska-cast/technicke-sluzby-ujezd/.
 4. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016?
  Nebyly uzavřeny žádné zakázky dle výše uvedeného.
 5. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016?
  Nebyly uzavřeny žádné zakázky dle výše uvedeného.
 6. Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
  Veškeré uzavřené smlouvy jsou zveřejněny v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).
 7. Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ?
  Zakázky malého rozsahu na právní služby městská část Praha-Újezd nezadává.
 8. Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
  Magistrát hlavního města Prahy.
  Organizační struktura Úřadu městské části Praha-Újezd je dostupná na webových stránkách městské části:https://praha-ujezd.cz/urad/organizacni-struktura/.
 9. Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?
  Portál pro vhodné uveřejnění https://www.vhodne-uverejneni.cz/.

 

Informace č. 1/2021

Žádost o poskytnutí informace: v kolika procentech případů uhradila městská část v období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této žádosti vlastníkům pozemků při uplatnění nároku z jejich strany z titulu bezdůvodného  obohacení vzniklého užíváním pozemků městskou částí,  a tyto pozemky byly či jsou ze strany městské části užívány jakožto veřejná zeleň (ZMK – zeleň městská a krajinná) požadovanou částku, aniž by došlo k soudnímu sporu. Jaká byla průměrná náhrada, kterou městská část uhradila.

Odpověď:

V období od 1. 1. 2010 do současné doby neuplatnil žádný z vlastníků pozemků v katastrálním území Újezd u Průhonic nárok na náhradu za bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním pozemků (vymezených jako ZMK) městskou částí bez právního důvodu. Městská část tak neuhradila žádné finanční prostředky za výše uvedené.