Rok 2021

Informace č. 2/2021

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
  Městská část Praha-Újezd má zřízené příspěvkové organizace Mateřskou školu Formanská a Základní školu Formanská, jejichž identifikační údaje jsou uvedeny na webových stránkách městské části: https://praha-ujezd.cz/mestska-cast/prispevkove-organizace/.
 2. Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
  Žádné.
 3. Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
  Městská část Praha-Újezd založila společnost s ručením omezením Technické služby Újezd, jejíž identifikační údaje jsou uvedeny na webových stránkách městské části:
  https://praha-ujezd.cz/mestska-cast/technicke-sluzby-ujezd/.
 4. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016?
  Nebyly uzavřeny žádné zakázky dle výše uvedeného.
 5. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016?
  Nebyly uzavřeny žádné zakázky dle výše uvedeného.
 6. Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
  Veškeré uzavřené smlouvy jsou zveřejněny v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).
 7. Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ?
  Zakázky malého rozsahu na právní služby městská část Praha-Újezd nezadává.
 8. Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
  Magistrát hlavního města Prahy.
  Organizační struktura Úřadu městské části Praha-Újezd je dostupná na webových stránkách městské části:https://praha-ujezd.cz/urad/organizacni-struktura/.
 9. Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?
  Portál pro vhodné uveřejnění https://www.vhodne-uverejneni.cz/.

 

Informace č. 1/2021

Žádost o poskytnutí informace: v kolika procentech případů uhradila městská část v období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této žádosti vlastníkům pozemků při uplatnění nároku z jejich strany z titulu bezdůvodného  obohacení vzniklého užíváním pozemků městskou částí,  a tyto pozemky byly či jsou ze strany městské části užívány jakožto veřejná zeleň (ZMK – zeleň městská a krajinná) požadovanou částku, aniž by došlo k soudnímu sporu. Jaká byla průměrná náhrada, kterou městská část uhradila.

Odpověď:

V období od 1. 1. 2010 do současné doby neuplatnil žádný z vlastníků pozemků v katastrálním území Újezd u Průhonic nárok na náhradu za bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním pozemků (vymezených jako ZMK) městskou částí bez právního důvodu. Městská část tak neuhradila žádné finanční prostředky za výše uvedené.