Stavba vodovodu v ulici Nad Statkem

LISTOPAD 2009

Výstavba vodovodu v ulici Nad Statkem