Vestecká spojka, II. etapa včetně napojení na D1

Situace stavby „Vestecká spojka, II. etapa včetně napojení na D1 “ je zveřejněna např. na úřední desce Středočeského kraje (tedy úřadu, který vede řízení) společně s oznámením o zahájení územního řízení.

Vestecká spojka, II. etapa včetně napojení na D1 – oznámení zahájení územního řízení – Černošice (mestocernosice.cz)

Podmínka zprovoznění Vestecké spojky až po Stavbě 511 D0 je pouze v územním plánu obce Průhonice (etapizace na str. 84 textové části, týká se jen části Vestecké spojky od napojení Severozápadní rozvojové zóny dále na Vestec, ne Exitu 4 D1). Zásady územního rozvoje Středočeského kraje takovou podmínku neobsahují (etapizace na str. 125-127 textové části). V územní plánu Hlavního města Prahy je podmínka zprovoznění Exitu 4 D1 jen současně s Vesteckou spojkou (podmíněnost staveb na str. 49 textové přílohy č.1 Platné regulativy funkčních ploch):

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd schválilo na svém zasedání dne 24. 1. 2024 námitky k umístění stavby:

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:

 1. Bere na vědomí informace o zahájení řízení o umístění stavby „Vestecká spojka, II. etapa včetně napojení na D1“.
 2. Schvaluje podání následujících pnámitek městské části Praha-Újezd jako účastníka řízení o umístění stavby „Vestecká spojka, II. etapa včetně napojení na D1“:
  a) stanovit konkrétní pravidla a technický způsob zákazu vjezdu těžkých nákladních automobilů nad 12 tun na Vesteckou spojku,
  b)
  v dokumentaci pro stavební povolení doložit výpočet vlivu hluku ze stavební činnosti a obslužné nákladní dopravy pro nejbližší chráněný venkovní prostor staveb,
  c)
  stanovit kompenzační opatření související se zásahem do interakčního prvku I6/362 Návesní rybník a do vodního toku, který je významným krajinným prvkem,
  d)
  vyřešit prostupnost MÚK Exit 4 pro pěší a cyklistickou dopravu, neboť mezi Újezdem a Šeberovem je navržena cyklistická trasa A50 dle aktualizovaného Systému celoměstských cyklotras Hl. m. Prahy,
  e)
  přístup na staveniště vést pouze z D1 a na D1, mimo komunikace na území MČ Praha-Újezd,
  f)
  povolit uvedení do provozu i části stavby (včetně předčasného užívání) až po uvedení do provozu stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“.
  3. Ukládá starostovi zaslat námitky dle bodu II. tohoto usnesení Městskému úřadu Černošice, odboru stavební úřad, do 27. 1. 2024.