Spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích – nová vyhláška hl. m. Prahy

Hl. m. Praha chce v souladu s přijatým Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) snížit imisní zátěž obyvatel znečišťujícími látkami, kterou významným způsobem ovlivňuje i spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Spalováním suchého rostlinného materiálu jsou obyvatelé vystaveni vysokým koncentracím znečišťujících látek, což má negativní dopad na jejich zdraví. Zároveň toto spalování vede ke vzniku obtěžujícího kouře a zhoršení pohody bydlení zejména v oblastech s hustou zástavbou rodinných domů.
Na základě provedených autorizovaných měření bylo zjištěno, že během spalování dochází lokálně k extrémnímu nárůstu koncentrací některých znečišťujících látek, např. suspendovaných částic PM10 a PM2,5 , benzo(a)pyrenu, oxidu dusnatého (NO), oxidu dusičitého (NO2)  a oxidu siřičitého (SO2).
Zastupitelstvo HMP schválilo dne 14. 9. 2023 vyhlášku, která omezuje od  října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy. Nová obecně závazná vyhláška vychází z § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ponechává občanům prostor pro spalování dřeva a šišek, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená s přípravou jídla v otevřeném ohništi či prostě posezením u ohně, pokud se jedná o suché dřevo, a nejedná se o období, kdy je vyhlášena smogová situace.