Organizační struktura

Volené orgány

Starosta

Václav Drahorád, vaclav.drahorad@praha-ujezd.cz

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo z řad svých členů, za výkon své funkce odpovídá ZMČ. V době své nepřítomnosti je zastupován 1. místostarostkou, popřípadě 2. místostarostkou.

Starosta z titulu své funkce zejména (nestanoví-li zastupitelstvo městské části jinak):

 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva městské části, podepisuje spolu s ověřovateli zápis ze zasedání,
 • předkládá návrhy k projednávání na zasedání zastupitelstva městské části,
 • jmenuje a odvolává tajemníka úřadu městské části po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu a stanoví jeho plat podle zvláštních právních předpisů, schvaluje jeho pracovní náplň a stanovuje úkoly, hodnotí jeho činnost a navrhuje jeho odměny,
 • zodpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření městské části,
 • zabezpečuje plnění úkolů obrany, úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu a civilní ochrany na území městské části,
 • vykonává další úkoly v samostatné působnosti městské části, pokud jsou mu uloženy zastupitelstvem městské části, nebo pokud tak stanoví zákon,
 • z výkonu své funkce je odpovědný zastupitelstvu městské části, právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva městské části, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tato právní jednání neplatná,
 • má právo užívat závěsný odznak při občanských obřadech a při významných společenských akcích,
 • je oprávněn při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku městské části požádat o součinnost Policii České republiky nebo Městskou policii hlavního města Prahy,
 • je oprávněn zúčastnit se jednání zastupitelstva hlavního města Prahy s hlasem poradním; na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy mu musí být uděleno slovo, jedná-li se o záležitosti příslušné městské části.
 • je oprávněn zúčastnit se jednání rady hlavního města Prahy, jedná-li se o návrh podaný městskou částí.

Dál vykonává úkoly zejména v těchto oblastech:

 • Rozpočet
 • Investice
 • Infrastruktura
 • Územní plán a územní rozvoj
 • Školství
 • Oblast sociální a zdravotní
 • Sportovní a kulturní akce
 • Vítání občánků a setkávání se seniory
 • Informování občanů

1. uvolněná zástupkyně starosty

Jana Draštíková, jana.drastikova@praha-ujezd.cz

Místostarosta je volen zastupitelstvem městské části z řad členů zastupitelstva. Městská část může mít více místostarostů. V době nepřítomnosti starosty nebo pokud není funkce starosty obsazena zastupuje starostu.

Vykonává úkoly zejména v těchto oblastech:

 • Rozpočet
 • Investice
 • Školství
 • Doprava a životní prostředí
 • Sportovní a kulturní akce
 • Vítání občánků a setkávání se seniory
 • Informování občanů

2. uvolněná zástupkyně starosty

Hana Petrová, hana.petrova@praha-ujezd.cz

Místostarosta je volen zastupitelstvem městské části z řad členů zastupitelstva. Městská část může mít více místostarostů. V době nepřítomnosti starosty nebo pokud není funkce starosty obsazena zastupuje starostu.

Vykonává úkoly zejména v těchto oblastech:

 • Rozpočet
 • Investice
 • Školství
 • Doprava a životní prostředí
 • Sportovní a kulturní akce
 • Informování občanů
 • Členové zastupitelstva (11 členů)

Výbory a komise

Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční, další výbory dle potřeby městské části, volí jejich členy, předsedy a tajemníky výboru. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městské části. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě starostovi. Ze své činnosti jsou výbory odpovědné zastupitelstvu městské části, starostovi jen v rámci jejich vymezené působnosti.

Počet členů výborů určuje zastupitelstvo městské části tak, aby byl vždy lichý. Výbory jsou nejméně pětičlenné. Výbory se schází podle potřeby. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výborů. Usnesení výborů se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda výboru.

Městská část má nyní zřízeny finanční výbor, kontrolní výbor a výbor stavební a pro životní prostředí.

Finanční výbor
Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ a plní další úkoly, jimiž je pověří zastupitelstvo městské části.

Kontrolní výbor
Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městské části.
Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městské části na úseku samostatné působnosti.
Plní další kontrolní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městské části.

Výbor stavební a pro životní prostředí
Projednává výběrová řízení a investiční akce.
Projednává územní a technické přípravy plánovaných staveb městské části
Projednává kompletní údržbu zeleně.
Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo městské části.

 

Zvláštní orgány městské části

Komise pro projednávání přestupků
Starosta dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o  nich, v platném znění, v případech stanovených zvláštními zákony zřídil Komisi pro projednávání přestupků. Komise může projednávat přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, to vše podle zákona č. 251/2016 o některých přestupcích, v platném znění, a dále přestupky, o kterých to stanoví jiný zákon, a současně, jejichž projednávání bylo MČ Praha-Újezd svěřeno obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění.

 

Úřad městské části

Úřad městské části tvoří starosta, dvě místostarostky, tajemník úřadu městské části, a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu městské části. V čele úřadu je starosta, který je nadřízený všem zaměstnancům zařazeným do úřadu městské části.

Úřad městské části v samostatné působnosti plní úkoly uložené zastupitelstvem městské části, starostou nebo místostarostkami.

Úřad městské části vykonává přenesenou působnost, není-li zákonem svěřena jiným orgánům městské části.

 

Tajemník

Pavla Pitrmanová, DiS., tel.: 272 690 692, 272 690 545, 737 213 255, e-mail:  pavla.pitrmanova@praha-ujezd.cz

 

Tajemníka úřadu jmenuje a odvolává starosta po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu hl. m. Prahy. Za plnění uložených úkolů je tajemník úřadu městské části odpovědný starostovi městské části.

Tajemník úřadu ze své funkce zejména:

 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem městské části, starostou nebo místostarostkami městské části
 • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům městské části zařazených do úřadu městské části
 • vydává svým nařízením vnitřní předpisy, zejména pracovní řád, spisový řád a skartační řád ÚMČ
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům městské části zařazených do úřadu městské části
 • vede agendu při volbách na základě osvědčení o vykonané zkoušce
 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva městské části s hlasem poradním
 • vede evidenci obyvatel
 • agenda ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • agenda CzechPoint
 • vydávání rybářských lístků
 • pořizování zápisů z jednání zastupitelstva městské části
 • správa webových stránek městské části
 • správa mobilní aplikace Adam

 

Odbor sekretariátu starosty

Simona Drábková, tel.: 272 690 692, 272 690 545, e-mail:  simona.drabkova@praha-ujezd.cz

 • zajišťování administrativních prací, administrace pošty, podatelna
 • vedení organizace práce sekretariátu úřadu městské části
 • zpracování informací pro veřejnoprávní media
 • asistentská práce pro vedení úřadu městské části
 • vede evidenci objednávek
 • správa místních poplatků
 • archivní a skartační činnost
 • agenda ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • agenda CzechPoint
 • vydávání rybářských lístků
 • vedení úřední desky
 • vedení pokladny
 • kontrola a evidence faktur
 • nákup kancelářských potřeb

 

Odbor občansko-správní

Ing. Markéta Novotná, tel.: 272 690 692, 272 690 545, e-mail: marketa.novotna@praha-ujezd.cz

 • odborná činnost v systému státní správy
 • agenda smluvní a majetkoprávní
 • právní činnost v jednotlivých oborech státní správy
 • příprava zasedání zastupitelstva a organizace plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva městské části a jiných jednání
 • agenda ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • agenda CzechPoint
 • výběr poplatků
 • vedení pokladny
 • vede agendu školství

Odbor ekonomický

Agenda odboru ekonomického je zajišťována externími dodavateli.

 • mzdová agenda
 • vyhotovení prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob
 • účetnictví a vyhotovení statistických hlášení
 • podklady pro zpracování účetnictví, provádění plateb
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku městské části, zpravování inventur
 • sestavování a kontrola plnění rozpočtu městské části v návaznosti na rozpočet MHMP
 • zpracování rozpočtového výhledu kapitálových výdajů

Odbor výstavby a investic

Ing. Pavel Staněk, tel.: 272 690 692, 272 690 545, e-mail: pavel.stanek@praha-ujezd.cz 

 • výkon státní správy vyplývající ze stavebního zákona
 • příprava výběrových řízení plánovaných investičních akcí
 • příprava realizace staveb, údržby a oprav
 • výkon stavebně-technického dohledu nad stavební činností
 • zajištění územní a technické přípravy plánovaných staveb městské části včetně jejich projednání
 • zajištění oprav a údržby nemovitostí ve vlastnictví městské části
 • koncepce tvorby a dohled nad dodržováním zákona o ochraně životního prostředí
 • zajištění údržby a oprav místních komunikací
 • zajištění údržby a výsadby zeleně ve vlastnictví a správě městské části, zajištění pořádku v rozsahu katastrálního území městské části
 • zajišťování odvozu odvodu, VOK, bio VOK