Příjem žádostí

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

 • osobně v úředních hodinách na podatelně Úřadu městské části Praha-Újezd
 • poštou na adresu: Městská část Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic
 • elektronicky: e-podatelna@praha-ujezd.cz
 • datovou schránkou: 2w9bx6s

Stížnosti

Za stížnosti jsou považována podání občana nebo jejich sdružení a dalších právnických osob, jimiž se domáhají ochrany svých práv a chráněných zájmů nebo upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů městské části, právnických osob a zařízení, založených nebo zřízených městskou částí.

Za stížnosti se nepovažují:

 • stížnosti ministerstev a jiných správních úřadů, orgánů samosprávy, právnických osob či zařízení jimi založených nebo zřízených, obsahující upozornění na nesprávnou činnost jiných státních orgánů,
 • stížnosti, na jejichž podávání, přijímání a vyřizování se vztahují zvláštní předpisy a které jsou právními úkony v občanském, trestním, pracovněprávním, správním či jiném řízení, včetně úkonů, označovaných těmito předpisy jako stížnosti,
 • stížnosti, na jejichž obsah se vztahují ustanovení zvláštních předpisů jako např. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů apod.

Forma podání

 • Poštou či osobně na adresu Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic. Stížnosti, na kterých není uvedeno jméno, adresa a podpis odesílatele, se neevidují a nevyřizují
 • Ústně přímo na úřadu městské části. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned, se sepíše záznam, se kterým je nakládáno dále jako s písemnou stížností
 • Elektronicky na adresu elektronické podatelny e-podatelna@praha-ujezd.cz
 • Datovou schránkou: 2w9bx6s

Lhůta pro vyřízení stížností je 30 dnů. Pokud nelze stížnost v této lhůtě vyřídit, rozhodne o jejím prodloužení orgán, který rozhodl o způsobu vyřízení a informuje pisatele stížnosti o prodloužení lhůty.