Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

1.Identifikační kód

    —

2. Kód

    —

3. Pojmenování (název) životní situace:

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

4. Základní informace k životní situaci:

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo v zahraničí zastupitelskému úřadu České republiky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Kdo ukončuje místo trvalého pobytu:

– občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,

– zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,

– zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit ukončení místa trvalého pobytu,

– člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Písemné sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky oznámené ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo v zahraničí zastupitelskému úřadu České republiky.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Sdělením svého rozhodnutí o ukončení trvalého pobytu na území České republiky ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo v zahraničí zastupitelskému úřadu České republiky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Občan sdělí písemně své rozhodnutí o ukončení trvalého pobytu na území České republiky:

– v České republice na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, v případě trvalého pobytu v MČ Praha-Újezd tj. Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic

– v zahraničí na zastupitelském úřadu České republiky.

9. Kde, s ým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic.  V úředních hodinách (Po a St od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin). Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen:

– sdělit tuto skutečnost písemně; sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana (to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu); pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,

– prokázat totožnost občanským průkazem, popř. cestovním dokladem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Neexistuje standardizovaný tiskopis. Lze využít

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100 Kč; za podání žádosti na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí pak správní poplatek ve výši 300 Kč.

V případě, že správní poplatek nebude uhrazen, nebude realizováno ukončení trvalého pobytu v agendovém informačním systému evidence obyvatel.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlašovna zapíše údaj o ukončení trvalého pobytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ukončením trvalého pobytu na území České republiky končí platnost občanského průkazu.

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny

21. Nejčastější dotazy

 —

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25.Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Praha-Újezd, odbor kancelář starosty

26. Kontaktní osoba:

Pavla Pitrmanová, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.11.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.11. 2019

29.Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.