Datová schránka

Datová schránka (dle zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)je elektronické úložiště, které je určeno k

  1.  doručování orgány veřejné moci,
  2.  provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,
  3. dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

Při jakémkoliv podání v souvislosti s informačním systémem datových schránek musí žadatel předložit platný doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená.

V případě, že je zřizována datová schránka pro právnickou osobu na žádost, je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen. Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního řízení. Konverze je v těchto případech provedena zdarma.

 

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma.

 

 Na kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT) jsou zajišťovány následující agendy datových schránek:

 

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu. Většina žádostí o zřízení datové schránky fyzické osoby i podnikající fyzické osoby je na místě rovnou vyřízena a žadatel si odnáší potvrzení o zřízení datové schránky obsahující identifikátor datové schránky. V některých případech, zejména když žádost podává zmocněnec, a dále ve všech případech, kdy je k žádosti přiložena jakákoli listina, je žádost předána k posouzení Ministerstvu vnitra. V takové případě žadatel obdrží potvrzení obsahující číslo žádosti (číslo jednací).

 

Potřebné doklady pro podání žádosti:

Fyzická osoba – nejsou vyžadovány žádné další doklady, kromě dokladu totožnosti na kontaktním místě.

Podnikající fyzická osoba – je-li podnikatel zapsán v Registru osob, nejsou vyžadovány žádné další doklady. Pokud v Registru osob není zapsán, je vyžadováno přiložení veřejné listiny dokládající oprávnění k podnikání – jinými slovy jeho statut.

Právnická osoba – je-li právnická osoba zapsána v Registru osob a zároveň je žadatel u tohoto subjektu v Registru osob zapsán jako statutární zástupce, nejsou vyžadovány žádné další doklady. Pro subjekty, které v Registru osob zapsány nejsou, doloží žadatel veřejnou listinu dokládající zřízení či statut právnické osoby. Dále, pokud žadatel není v Registru osob zapsán jako statutární zástupce dané právnické osoby, doloží své oprávnění jednat jejím jménem, a to např. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady apod.

Výsledek žádosti:

V případě kladného vyřízení žádosti obdrží Oprávněné osoby přístupové údaje. Podle způsobu podání žádosti jsou generovány buď tzv. virtuální obálkou (žádosti o schránky fyzických a podnikajících fyzických osob, které byly přímo vyřízeny na Czech POINT a zároveň žadatel určil, že si přeje využít tento způsob doručení) nebo odeslány poštovní přepravou (všechny ostatní případy).

V případě, že žádost obsahovala nějaké vady nebo nebyla kompletní, vyzve Ministerstvo žadatele odstranění nedostatků nebo doplnění žádosti. V některých případech může být též žádost zamítnuta – např. pokud již žadatel datovou schránku zřízenou má nebo žádá o nesprávný typ datové schránky.

Zřízení datové schránky ze zákona:

Pro všechny typy subjektů, kterým se zřizuje datová schránka ze zákona (právnická osoba zřízená zákonem, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, organizační složka podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku), platí obecně, že datovou schránku zřídí Ministerstvo vnitra bezodkladně poté, co se z příslušné evidence dozví o vzniku nového subjektu. Tyto subjekty tedy nemusí a dokonce ani nemohou o zřízení datové schránky žádat – taková žádost je v zásadě bezpředmětná. Po zřízení datové schránky jsou vygenerovány přístupové údaje a následně předány poštovní přepravě. Oprávněná osoba tedy obdrží zásilku s přístupovými údaji obvykle během tří až pěti pracovních dnů.

 

ŽÁDOST O ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY, KTERÁ BYLA ZŘÍZENA NA ŽÁDOST

Použije se v případě, kdy žadatel potřebuje znepřístupnit datovou schránku podle § 11  zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

 

ŽÁDOST O OPĚTOVNÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY, KTERÁ BYLA ZŘÍZENA NA ŽÁDOST

Použije se k obnovení dříve znepřístupněné datové schránky.

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ

V případě ztráty, nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde si žadatel vyzvedne nové přístupové údaje. První žádost o zneplatnění přístupových údajů je zdarma, opakované vydání přístupových údajů stojí 200 Kč.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE OBDRŽENÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ A VYDÁNÍ NOVÝCH

Tímto způsobem lze zjistit stav žádosti o zaslání nových přístupových údajů k datové schránce. Využít jej mohou žadatelé, kteří požadovali zaslání přístupových údajů prostřednictvím emailové adresy, a z nějakého důvodu jim přístupové údaje nebyly doručeny. Pracovník kontaktního místa nalezne pomocí formuláře chybu, vyřeší ji a dokončí doručení nových přístupových údajů k datové schránce.

 

PŘIDÁNÍ POVĚŘENÉ OSOBY K PŘÍSTUPU DO DATOVÉ SCHRÁNKY

Dojde k přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky. V oznámení je nutné zvolit typ oprávnění (pověřená osoba, administrátor). Dále je potřeba nastavit práva pro přístup pověřené osoby.

 

ZRUŠENÍ PŘÍSTUPU POVĚŘENÉ OSOBY

Dojde ke smazání pověřené osoby, která má přístup k datové schránce. Smazáním pověřené osoby dojde ke zneplatnění jejich přístupových údajů.

 

POVOLENÍ PŘÍJMU POŠTOVNÍCH DATOVÝCH ZPRÁV

Datová schránka se nastaví do speciálního režimu, kdy je možné doručovat komerční datové zprávy do dané datové schránky od jiného soukromoprávního odesílatele – fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby.  Tato služba je na straně ISDS zpoplatněna.

Pokud si žadatel přeje mít možnost takové zprávy odesílat, aktivuje si službu PDZ v prostředí uživatelského portálu datových schránek.

 

ZRUŠENÍ MOŽNOSTI PŘÍJMU POŠTOVNÍCH DATOVÝCH ZPRÁV

Výsledkem žádosti je zrušení dříve nastavené možnosti přijímat poštovní datové zprávy od jiného soukromoprávního odesílatele – fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby.

 Je možné pouze komunikovat s orgány veřejné moci.

 

 Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na

www.datoveschranky.info