Místní poplatek z pobytu

1. Identifikační kód

——-

2. Kód
——-

 

3. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek z pobytu

 

4. Základní informace k životní situaci
Místní poplatek upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 1 uvádí taxativní výčet jednotlivých druhů místních poplatků, které mohou být v obci zavedeny. Poplatky se stávají být povinnými až jejich zavedením obecně závaznou vyhláškou. Obec sama určí, jaké poplatky bude vybírat.
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Nerozhoduje účel pobytu ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje.

 

5.  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Ve věci místního poplatku jedná osobně plátce poplatku, kterým je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Nerozhoduje účel pobytu ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje.
Poskytovatel ubytování (plátce) poplatky od ubytovaných osob vybere a vždy do 15. dne následujícího měsíce je odvede správci místního poplatku. Ve stejné lhůtě je plátce povinen nahlásit správci poplatku počet ubytovaných osob a dní, počet osob osvobozených a celkovou částku poplatku. Poskytovatel ubytování je povinen ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení poskytování úplatného pobytu splnit svou ohlašovací povinnost (registraci) u správce poplatku.
Poplatníkem je fyzická osoba, která není v obci přihlášena.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Řízení o poplatku a správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa úplatného pobytu. Výjimku tvoří hotely* až *****, na území celé Prahy, kde správu poplatku vykonává hlavní město Praha

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. 
V ohlášení plátce uvede:
– jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba,   uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech
– čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce
– adresy všech zařízení nebo míst, kde poskytuje úplatný pobyt, a počet lůžek sloužících k poskytnutí úplatného pobytu v těchto zařízeních nebo místech
– plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku do patnáctého dne každého následujícího měsíce:
– počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku
– počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny
– celkovou částku poplatku, kterou je povinen plátce za osoby podléhající poplatku odvést

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášeních, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Praha-Újezd, odbor kancelář starosty, Kateřinské náměstí 465, Praha 4 – Újezd u Průhonic.

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor kancelář starosty, Simona Drábková, tel: 272 690 692, 272 690 545, e-mail: simona.drabkova@praha-ujezd.cz
Úřední hodiny: Po a St: 8.00-12.00, 13.00-17.00 hodin. Po dohodě lze i mimo úřední hodiny.

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občanský průkaz, plná moc v případě zastupování s časovým a věcným vymezením rozsahu zmocnění, s potvrzením zmocněnce o přijetí plné moci a s podpisy zmocněnce i zmocnitele (nemusí být úředně ověřeny).

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu a Hlášení k místnímu poplatku za měsíc/rok, které plátce obdrží v tištěné podobě při osobní návštěvě na odboru kancelář starosty nebo si jej může stáhnout v elektronické podobě

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu – registrační formulář při zahájení poskytování úplatného pobytu

– Hlášení k místnímu poplatku z pobytu – formulář, který je určen pro každoměsíční hlášení o výši poplatku za ubytované osoby

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Sazba poplatku činí 21 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek je splatný bez vyměření a plátce je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.

Způsob placení poplatku:
– bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce poplatku (k identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku)
– složenkou na poště
– hotově na Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4 – Újezd u Průhonic – na úřadu nelze platit kartou!

Osvobození od poplatku:
Od poplatku je osvobozena osoba  
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,  
b) mladší 18 let,  
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo  
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu (sezónní práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje) nebo  
f) pobývající na území obce

– ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
– v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
– v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
– za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
 g) příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
h) osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášeních, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku do patnáctého dne každého následujícího měsíce:
– počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku
– počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny
– celkovou částku poplatku, kterou je povinen plátce za osoby podléhající poplatku odvést

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———-

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Evidenční povinnost
Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.
Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt:
a) den počátku a den konce pobytu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
c) datum narození,
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být

         • občanský průkaz,
         • cestovní doklad,
         • potvrzení o přechodném pobytu na území,
         • pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
         • průkaz o povolení k pobytu,
         • průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
         • průkaz o povolení k trvalému pobytu,
         • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
         • průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany,
         e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
         Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
        Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
        Evidenční povinnost je možné vést i ve zjednodušeném rozsahu, viz § 3h zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Možnost elektronického podání na adresu elektronické podatelny e-podatelna@praha-ujezd.cz. Informace o elektronickém podání
Podání lze učinit i datovou zprávou, která je odeslána prostřednictvím datové schránky – 2w9bx6s.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obecně závazná vyhláška č.18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu.

 

18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Základní náležitostí rozhodnutí správce poplatku je mimo jiné poučení o místu, lhůtě a formě podání opravných prostředků. Proti rozhodnutím správce poplatku, pokud daňový řád nestanoví jinak, lze podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání se připouští jen proti rozhodnutí, které dosud není v právní moci.

Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti:
– označení správce poplatku, který napadené rozhodnutí vydal
– označení odvolatele
– číslo jednací nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje
– uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí
– označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání
– návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí

Obvykle lze odvolání podat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje.

Správce poplatku o odvolání rozhodne sám, pokud mu v plném rozsahu nebo částečně vyhoví. Pokud takto nerozhodne, postoupí odvolání odvolacímu orgánu (Magistrátu hl. m. Prahy). (§ 114 – § 116 zákona č. 280/2009 Sb.).

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku  sledujícím jeho osud. (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb.)
Za nesplnění ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (§ 247a zákona č. 280/2009 Sb.)
Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní, nebo tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání, může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu (§ 247 zákona č. 280/2009 Sb.).

 

21. Nejčastější dotazy

—–

 

22. Další informace

——

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
——-

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
——-

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Úřad městské části Praha-Újezd, odbor kancelář starosty

 

26. Kontaktní osoba
Simona Drábková, tel: 272 690 692, e-mail: simona.drabkova@praha-ujezd.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2020

 

28. Datum konce platnosti popisu
——

 

29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

——