Místní poplatek z pobytu

1. Identifikační kód

——-

2. Kód
——-

 

3. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek z pobytu

 

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o místní poplatek za využití ubytování za úplatu.

Poplatek z pobytu se vztahuje na všechny typy úplatného pobytu trvající nejdéle 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích u jednoho ubytovatele (tj. platit jej bude každý, kdo využije komerční ubytování za účelem turistiky, pracovního pobytu atd. v délce od 2. do 60. dne pobytu – za první den počínajícího pobytu se poplatek neplatí). Nerozhoduje účel pobytu ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje.

 

5.  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci místního poplatku z pobytu jedná osobně plátce poplatku, kterým je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka, který odvede obci – v našem případě městské části Praha-Újezd. Poplatek platí osoba, která v obci není hlášena, a využije zde ubytování za úplatu. Nerozhoduje účel pobytu ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek vybírá fyzická nebo právnická osoba, která ubytování za úplatu poskytla (ubytovatel). Tato osoba je plátcem poplatku a zodpovídá za jeho vybrání a odvedení úřadu.

Plátce je povinen odvádět vybrané poplatky měsíčně, do 15. dne každého následujícího měsíce.

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ubytovatel, který ubytovává na území městské části Praha-Újezd, je povinen oznámit na Úřadu městské části (správci poplatku) zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení poskytování úplatného pobytu.

Při splnění své ohlašovací povinnosti je plátce povinen uvést:
adresy všech zařízení nebo míst, kde poskytuje úplatný pobyt, a počet lůžek sloužících k poskytnutí úplatného pobytu v těchto zařízeních nebo místech
dále:
• fyzická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést jméno (jméno + příjmení), místo pobytu, rodné číslo, adresu pro doručování a čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku. Při osobním jednáni předložit občanský průkaz.
• Právnická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést název společnosti, adresu sídla společnosti, místo podnikání, identifikační číslo, adresu pro doručování, čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku, jméno a příjmení, funkci osoby oprávněné jednat jeho jménem.
Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku, nebo jiném registru), případně oprávněná osoba, která se prokáže plnou mocí a občanským průkazem.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Praha-Újezd, odbor kancelář starosty, Kateřinské náměstí 465, Praha 4 – Újezd u Průhonic.

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor kancelář starosty, Simona Drábková, tel: 272 690 692, 272 690 545, e-mail: simona.drabkova@praha-ujezd.cz
Úřední hodiny: Po a St: 8.00-12.00, 13.00-17.00 hodin. Po dohodě lze i mimo úřední hodiny.

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ohlášení je nutné mít s sebou platný občanský průkaz či doklad totožnosti, plná moc v případě zastupování s časovým a věcným vymezením rozsahu zmocnění, s potvrzením zmocněnce o přijetí plné moci a s podpisy zmocněnce i zmocnitele (nemusí být úředně ověřeny), podnikající osoby též živnostenský list, resp. výpis z Obchodního rejstříku, případně pověření k jednání od statutárního zástupce.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu a Hlášení k místnímu poplatku za měsíc/rok, které plátce obdrží v tištěné podobě při osobní návštěvě na odboru kancelář starosty nebo si jej může stáhnout v elektronické podobě

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu – registrační formulář při zahájení poskytování úplatného pobytu

Hlášení k místnímu poplatku z pobytu – formulář, který je určen pro každoměsíční hlášení o výši poplatku za ubytované osoby

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 50 Kč za osobu a za každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Úhradu lze provést přímou hotovostní  platbou či platební kartou v pokladně ÚMČ Praha-Újezd,  nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet městské části č. 159 140 048/0300.

Od poplatku jsou ze zákona osvobozeni:

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

f) pobývající na území obce

  1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
  3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
  4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

Od poplatku je dále osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Sezónní prací podle písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.

Od poplatku jsou podle obecně závazné vyhlášky č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, v platném znění, dále osvobozeny:

a) osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den;

b) osoby ubytované v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků za účelem přímé účasti na vzdělávací nebo tvůrčí činnosti vysokých škol, škol a školských zařízení;

c) osoby ubytované poskytovatelem zdravotních služeb doprovázející osoby hospitalizované, a to v případech, kdy jejich pobyt není hrazený z veřejného zdravotního pojištění; v případě, že příloha k vyhlášce nestanoví pro území jednotlivých městských částí u písmen b) a c) zvláštní sazbu. V takovém případě se osvobození neuplatní.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Plátce je povinen správci poplatku:

  • do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu podat ohlášení k registraci,
  • do 15 dnů ode dne ukončení činnosti tuto skutečnost nahlásit,
  • do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů uvedených v ohlášení k registraci, tuto změnu oznámit,
  • do 15 dnů každého následujícího měsíce zaplatit za dané období vypočtený poplatek z pobytu.

Po skončení kalendářního měsíce může plátce nahlásit správci poplatku do 15. dne každého následujícího měsíce prostřednictvím formuláře Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu:

a) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku,
b) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny,
c) celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———-

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Evidenční povinnost – plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.

Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt, konkrétně:

– den počátku a den konce pobytu,

– jméno, příjmení, adresa (bydliště),

– datum narození,

– číslo a druh průkazu totožnosti (OP, pas, pobytová karta apod.),

– výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Možnost elektronického podání na adresu elektronické podatelny e-podatelna@praha-ujezd.cz. Informace o elektronickém podání
Podání lze učinit i datovou zprávou, která je odeslána prostřednictvím datové schránky – 2w9bx6s.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška č.18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších předpisů

 

18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Základní náležitostí rozhodnutí správce poplatku je mimo jiné poučení o místu, lhůtě a formě podání opravných prostředků. Proti rozhodnutím správce poplatku, pokud daňový řád nestanoví jinak, lze podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání se připouští jen proti rozhodnutí, které dosud není v právní moci.

Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti:
– označení správce poplatku, který napadené rozhodnutí vydal
– označení odvolatele
– číslo jednací nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje
– uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí
– označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání
– návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí

Obvykle lze odvolání podat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje.

Správce poplatku o odvolání rozhodne sám, pokud mu v plném rozsahu nebo částečně vyhoví. Pokud takto nerozhodne, postoupí odvolání odvolacímu orgánu (Magistrátu hl. m. Prahy). (§ 114 – § 116 zákona č. 280/2009 Sb.).

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku  sledujícím jeho osud.  (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Za závažné ztěžování nebo maření správy místních poplatků lze uložit pořádkovou pokutu až do celkové výše 50 000 Kč (dle ustanovení § 247 odst. 1, 3, 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Za nesplnění ohlašovací nebo jiné záznamní či evidenční povinnosti lze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do celkové výše 500 000 Kč (dle ustanovení § 247 odst. 2 a § 247a odst. 1 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

 

21. Nejčastější dotazy

—–

 

22. Další informace

——

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
——-

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
——-

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Úřad městské části Praha-Újezd, odbor kancelář starosty

 

26. Kontaktní osoba
Simona Drábková, tel: 272 690 692, e-mail: simona.drabkova@praha-ujezd.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2022

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

31. 1. 2022

 

29. Datum konce platnosti popisu
——

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

——