Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

1. Identifikační kód

     —

2. Kód

      —

3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

4. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“) se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci předmětného poplatku jedná poplatník (fyzická nebo právnická osoba) osobně nebo jím zmocněná osoba.

Poplatníkem je osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem, tj. pro umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálu, za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení, provádění výkopových prací, za umístění reklamních zařízení, za umístění zařízení pro poskytování prodeje (včetně restauračních předzahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných), za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, za umístění zařízení cirkusů, za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, pro potřeby tvorby filmových a televizních děl, za umístění skládek, pro kulturní, sportovní a reklamní akce, za provádění výkopových prací, za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa, v jehož správním obvodu k užívání veřejného prostranství dochází, v našem případě tedy na Úřadu městské části Praha-Újezd.

Veřejná prostranství jsou uvedena v příloze č. 2 obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Povinností poplatníka je ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. V případě krátkodobého užívání (do 6 dnů) je nutné splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.
Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství. Při užívání delším než 1 měsíc je poplatek splatný ve stejných splátkách, a to k 1. dni užívání a pak vždy k 30. dni užívání na další třicetidenní období. V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část až na trojnásobek.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon, podávají daňové subjekty o své daňové povinnosti příslušnému správci daně přiznání, hlášení a vyúčtování na předepsaných tiskopisech. Toto podání lze učinit i datovou zprávou ve struktuře a tvaru zveřejněném správcem daně, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.
Pokud poplatník-fyzická osoba při ohlášení k poplatku sděluje telefonický kontakt a e-mail, je třeba, aby udělil správci poplatku souhlas se zpracováním těchto údajů.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha-Újezd
odbor kancelář starosty
pracoviště: Kateřinské náměstí 465/1, 149 00  Praha 4
Správce poplatku: Simona Drábková, tel. 272 690 692
návštěvní dny: Po, St: 8. 00 – 17. 00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen uvést své příjmení nebo název firmy, trvalý pobyt nebo sídlo organizace, rodné číslo nebo IČ, podnikatelský subjekt též číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky.
Při osobním jednání předložit občanský průkaz, v případě, kdy jedná zmocněnec na základě plné moci, ověřený podpis zmocnitele. Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku, nebo jiném registru).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, obdrží daňový subjekt v tištěné podobě při osobní návštěvě na investičním odboru nebo si jej může stáhnout v elektronické podobě – Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Místní poplatek je stanoven částkou uvedenou v § 2 odst. 1 obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č.  5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. V příloze č. 1 vyhlášky jsou uvedeny sazby poplatku za umístění reklamních zařízení, za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních předzahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných).
Poplatek lze hradit poštovní poukázkou (vydá referent ekonomického odboru při osobní návštěvě) nebo na účet vedený u ČSOB, a. s., číslo účtu 159140048/0300, variabilní symbol je 241784.
Správní poplatek podle části I položka 1 sazebníku správních poplatků zákona č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven za projednání žádosti poplatníka o rozložení poplatku. Jestliže poplatník žádá o rozložení poplatku správní poplatek činí 400 Kč.
Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlášení poplatku:
nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství.
V případě krátkodobého užívání (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem.
V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Ohlášení se podává i v případě, kdy je užívání veřejného prostranství od poplatku osvobozeno.

Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.
Lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k
 a) podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně,
 b) oznámení rozhodnutí o stanovení daně,
 c) zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku,
 d) oznámení rozhodnutí ve věci opravného nebo dozorčího prostředku, nebo
 e) oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně.
Poplatník má také nárok na vrácení přeplatku, o který musí požádat. Přeplatek se vrací do 6 let zpětně od konce roku, v němž se stal pravomocným.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádost o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se podává k odboru dopravy ÚMČ Praha 11.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Možnost elektronického podání na adresu elektronické podatelny e-podatelna@praha-ujezd.cz. Podání lze učinit i datovou zprávou, která je odeslána prostřednictvím datové schránky. 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č.  5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zákon č. 280/2009 Sb.,daňový řád  
Zákon č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Základním opravným prostředkem je odvolání. Odvolání se připouští jen proti rozhodnutí, jež dosud není v právní moci. O odvolání rozhoduje orgán, který je vyšší než ten, jež rozhodnutí vydal, tj. Magistrát hl. m. Prahy. Pouze ve výjimečných případech je přípustné, že o odvolání rozhodne orgán, které napadené rozhodnutí vydal. Odvolání se podává písemně či ústně do protokolu u správce poplatku, které napadené rozhodnutí vydal. Lhůta pro odvolání činí 30 dní. Podat odvolání lze do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Pro odvolání zákon předepisuje povinné náležitosti:
 – označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
– označení odvolatele,
– číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou    jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
– uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
– označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
– návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.
Zákon připouští i možnost vzít odvolání zpět. Je nutné dodržet stejnou formu jako u odvolání.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek (§11 zákon č. 565/1990 Sb.)
Za nesplnění ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (§ 247a zákona č. 280/2009 Sb.)
Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní, nebo tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání, může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu (§ 247 zákona č. 280/2009 Sb.).

21. Nejčastější dotazy

Co je veřejné prostranství?
Veřejné prostranství je prostor volně přístupný bez omezení Jedná se o náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné bez omezení a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, jedná se o příkladný výčet míst, které obec ve své vyhlášce určí jako veřejné prostranství.

Kolik se platí za každý započatý metr čtvereční a započatý den?
– za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálu 10,- Kč/m2

– za umístění stavebního zařízení a pro skládky materiálu při regeneraci panelových domů 1,- Kč/m2
– za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálu v §6 písm. e, poplatku nepodléhají stavební zařízení u havárií inženýrských sítí dle § 2 odst. 1 písm. a, provádění výkopových prací dle §2 odst. 1 písm. 1, které nepřesáhne 3 dny 3,- Kč/m2
– za umístění reklamních zařízení do 1 m2 10,- Kč/m2, od 1m2 do 5 m2 30,- Kč/m2, nad 5 m2 100,- Kč/m2
– za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje / včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných, mimo tržiště i na tržišti 10,- Kč/m2
– za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí 3,- Kč/m2
– za umístění cirkusů 3,- Kč/m2
– za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,- Kč/m2
– pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč/m2
– za umístění skládek 10,- Kč/m2
– pro kulturní akce 4,- Kč/m2
– pro sportovní akce 2,- Kč/m2
– za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla 10,- Kč/m2
– za provádění výkopových prací 10,- Kč/m2
– za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb 10,- Kč/m2
– pro reklamní akce 10,- Kč/m2

22. Další informace

Žádné

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

— 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádné

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha-Újezd, investiční odbor

26. Kontaktní osoba

Simona Drábková, odbor kancelář starosty, tel: 272 690 692, e-mail: simona.drabkova@praha-ujezd.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

13. 11. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

13. 11. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Žádné