Místní poplatek ze vstupného

1.Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek ze vstupného

4. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, reklamní a prodejní akce.

Pořadatel kulturní akce nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen přihlásit se k místnímu poplatku ze vstupného a to nejméně týden před konáním akce.

 Za kulturní akce se pokládají:

-veřejnosti přístupné předvádění literárních a uměleckých děl (díla slovesná, divadelní, hudební, taneční, výtvarná, designerská – vč. děl   módního návrhářství, audiovizuální, fotografická, kartografická a vystoupení výkonných umělců)

– módní přehlídky, diskotéky, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané, lunaparky, cirkusy a poutě

Za sportovní akce se pokládají:

– utkání či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých (první liga, extraliga, mistrovství republiky, celostátní pohárová soutěž – ve všech sportovních odvětvích)

– mezinárodní či mezistátní utkání dospělých

– benefiční a exhibiční vystoupení dospělých sportovců

Za prodejní akce se pokládají:

– burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy (mimo děl výtvarných a fotografických)

Za reklamní akce se pokládají:

– akce podporující podnikatelské činnosti (na podporu spotřeby nebo prodeje zboží, obchodu s nemovitostmi, prodeje nebo využití práv nebo závazků, poskytování služeb nebo propagace ochranné známky), tj. např. předvedení či jiná prezentace výrobků a služeb, kontraktační výstavy a veletrhy, módní přehlídky směřující k prodeji a spotřebě módního zboží.

Povinnosti poplatníka (pořadatele akce):

– vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného

– předložit ji na požádání správci poplatku ke kontrole

– uvádět na vstupence (rozumí se i jiný doklad opravňující ke vstupu na akci) výši DPH, pokud je  v ceně vstupenky obsažena, případně uvést, že cena vstupenky DPH neobsahuje

– odvést poplatek na účet správce poplatku včas a ve správné výši

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci místního poplatku jedná osobně poplatník, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která pořádá kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řízení o poplatku vykonávají městské část příslušné podle místa konání akce. V případě, že se akce bude konat na katastrálním území Újezd u Průhonic, je to Úřad městské části Praha-Újezd.
Pořadatel akce splní svoji ohlašovací povinnost, ve které uvede:

  • jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu pořadatele akce,  obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo);  místo trvalého pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě  adresu pro doručování;   u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;  čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka;
  • údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, tj. druh akce, datum a hodinu konání akce, místo konání, u kulturních akcí uvedených v § 2 písm. a) bod 1 vyhlášky (veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských, včetně děl módního návrhářství, audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců), pokud nejsou spojené s restauračním provozem, také kapacitu místa pořádání (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme) a u akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, též účel použití výtěžku.

Po akci uvede poplatník správci poplatku částku vybraného vstupného a místní poplatek zaplatí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce ohlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje ke stanovení místního poplatku tj. druh akce, název pořadatele, datum a hodinu konání akce, místo konání, kapacitu místa pořádání akce (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme), viz bod č. 6.
V případě pravidelně se opakujících akcí v průběhu nejdéle 6 měsíců je poplatník povinen ohlásit správci poplatku výše uvedené údaje nejméně týden před konáním první akce.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha-Újezd, odbor kancelář starosty

Simona Drábková, tel: 272 690 692

Úřední hodiny: Po a St: 8.00-12.00, 13.00-17.00, po telefonické dohodě lze i v jiné úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště nebo sídlo organizace, rodné číslo nebo identifikační číslo, podnikatelský subjekt též číslo účtů u bank, na nichž jsou soustředěny jeho peněžní prostředky.
Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku nebo jiném registru).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení k místnímu poplatku ze vstupného, které pořadatel akce obdrží při osobní návštěvě v odboru kancelář starosty, nebo si jej může stáhnout v elektronické podobě – Ohlášení k místnímu poplatku ze vstupného

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku je stanovena v § 3 obecně závazné vyhlášky hl. m Prahy č. 10/2011 Sbírky právních předpisů hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného a činí:
– 5 % z úhrnné částky vybraného vstupného u kulturních akcí – veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, pokud se konají v prostorách bez restauračního provozu s kapacitou nad 3000 osob.
– 20 % u kulturních akcí spojených s restauračním provozem a u akcí typu módní přehlídky, diskotéky, taneční zábavy, plesy vystoupení artistů, lunaparky, cirkusy, poutě, prodejní akce (burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy) a reklamní akce.
– 10 % u sportovních akcí jako jsou utkání nebo vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých, mezinárodní a mezistátní utkání dospělých nebo jejich exhibiční a benefiční vystoupení.
Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě opakujících se akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.
Poplatek se hradí poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, hotově v pokladně ÚMČ nebo bezhotovostním převodem na účet č. 159 140 048/0300, spec. symbol 1344, VS je přidělen správcem poplatku při ohlašovací povinnosti. V pokladně ÚMČ nelze platit kartou!

Od poplatku jsou osvobozeny:
Osvobození podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění:

– akce, jejichž výtěžek je věnován na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Osvobození podle obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného, v platném znění (dále jen „OZV“):

– kulturní akce § 2 písm. a) bod 1 OZV, které se konají v prostorách do 3 000 osob a které nejsou spojeny s restauračním provozem

– taneční kurzy, kurzy společenského chování, akce pořádané v rámci těchto kurzů prodloužené, závěrečné večírky, závěrečné plesy apod. a maturitní plesy

– akce, kde je hl. m. Praha nebo městská část pořadatelem

– další osvobození pro vybrané druhy akcí pořádaných na území jednotlivých městských částí dle přílohy OZV.

Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek lze navýšit až na trojnásobek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejméně 7 dní před konáním akce je třeba splnit ohlašovací povinnost.

Do 15 dnů po konání akce je třeba sdělit celou částku vybraného vstupného na akci.

Do 15 dnů sdělit jakoukoliv změnu údajů.

Do 15 dnů bez vyměření zaplatit poplatek, v případě opakujících se akcí do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Možnost elektronického podání na adresu elektronické podatelny e-podatelna@praha-ujezd.cz Podání lze učinit i datovou zprávou, která je odeslána prostřednictvím datové schránky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Vyhláška hl. m Prahy č. 10/2011 Sbírky obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy.
Odvolání se podává písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, který platební výměr vydal. Náležitosti odvoláni je nutno dodržet tak , jak toto ukládá § 112 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb.)
Za nesplnění ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (§ 247a zákona č. 280/2009 Sb.)
Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní, nebo tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání, může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu (§ 247 zákona č. 280/2009 Sb.).

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

— 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha – Újezd, odbor kancelář starosty

26. Kontaktní osoba

Pavla Pitrmanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28.11. 2019

28.Popis byl naposledy aktualizován

28.11. 2019

29.Datum konce platnosti popisu

30.Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace