Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Pojmenování (název) životní situace

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

 

Základní informace k životní situaci

Na základě novely živnostenského zákona, lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o:

  • ohlášení živnosti
  • ohlášení údajů, vedených v živnostenském rejstříku, nebo jejich změn
  • žádost o udělení koncese
  • žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická i právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Za právnickou osobu žádá její statutární orgán.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Chce-li zájemce o založení živnosti učinit podání v elektronické podobě, vyplní nejprve jednotný registrační formulář na webových stránkách Hospodářské komory ČR. Po vyplnění formuláře jej podatel odešle na server Hospodářské komory. Systém mu pak vygeneruje číslo tzv. tiketu. Toto číslo si podatel vytiskne nebo opíše.

Na pracovišti CzechPOINTu žadatel sdělí číslo tiketu příslušnému pracovníkovi. Musí předložit občanský průkaz, cestovní pas nebo u cizinců identifikační doklad. Pracovník vyplní všechny potřebné údaje. Po zaplacení správního poplatku vytiskne pracovník podání a nechá ho podepsat podatelem. Po vytištění formuláře pracovník odešle elektronicky podání na živnostenský úřad. Podání pošle také v tištěné podobě poštou. Od živnostenského úřadu přijde doručenka – doklad o úspěšném přijetí podání. Toto potvrzení pracovník vytiskne a předá podateli.

Pracovník CzechPOINTu neprovádí kontrolu správnosti ani úplnosti podání.

Chce-li zájemce o založení živnosti učinit podání v listinné podobě, musí si na živnostenském úřadě vyzvednou, případně z internetu stáhnout formulář a vyplnit ho. S vyplněným formulářem přijde na pracoviště CzechPOINTu. Pracovník ověří totožnost podatele a vyplní všechny potřebné údaje. Potvrzení o přijetí podání pracovník vytiskne a předá podateli. Podání pracovník pošle v tištěné podobě poštou.

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, v úředních hodinách.

Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti: občanský průkaz, cestovní pas nebo u cizinců identifikační doklad.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žadatel při podání předkládá vyplněný jednotný registrační formulář, který získá na Hospodářské komoře nebo na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou stanoveny v příloze k zákonu o správních poplatcích – sazebníku (část I, položka 24)

Správní poplatek za přijetí podání kontaktním místem veřejné správy činí 50 Kč.

Další poplatek se vybírá dle druhu podání. Tento druhý poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je poté kontaktním místem Czech POINT zasílán.

Poplatek se platí na místě v hotovosti. Na úřadu není možné platit platební kartou.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

 

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Zákon č. 374/2004 Sb., úplné znění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.czechpoint.cz