Vydání řidičského průkazu

Řidičský průkaz je dokument opravňující občana ČR řídit motorové vozidlo.
Řidičský průkaz se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění, nebo osobě, která splní podmínky pro jeho udělení.

S výjimkou mezinárodního řidičského průkazu není třeba nosit průkazovou fotografii – k focení dochází přímo na přepážce.

Ve věci vydávání národních řidičských průkazů je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu žadatele. Při podání žádosti o vydání řidičského průkazu nelze využít elektronickou formu podání ani podání prostřednictvím pošty.

Osoba nebo držitel řidičského oprávnění, kterému má být vydán řidičský průkaz je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci, při vyzvednutí je třeba předložit platný doklad totožnosti s fotografií.

Na uvedeném odkazu je možné v mapě nalézt pro Vás nejbližší úřad obce s rozšířenou působností: http://statistiky.stemmark.cz/orp/

 

Žádosti o vydání či výměnu řidičského průkazu v Praze nevyřizují jednotlivé městské části.

Příslušným pracovištěm je REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MHMP, Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 – budova Business Centrum Vyšehrad.

Veškeré potřebné informace najdete zde.