VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

1. Identifikační kód

—–

2. Kód

—–

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání rybářského lístku.

4. Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru; tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona o rybářství a § 10 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Máte-li příslušné osvědčení prokazující kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku, nebo dřívější rybářský lístek můžete jednat osobně. Můžete se však také nechat zastoupit úředně ověřenou plnou mocí. Byla-li Vaše způsobilost k právním úkonům omezena, nebo zcela odejmuta, jedná  Váš zákonný zástupce určený soudem.

6. Podmínky a postup řešení

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti:

 • z poznání ryb a vodních organismů,
 • z biologie ryb a vodních organismů,
 • způsobů lovu ryb,
 • o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
 • zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,

prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství).

Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

– dříve vydaným rybářským lístkem,

– popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

– dříve vydaným rybářským lístkem,

– jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,

– osvědčením o získané kvalifikaci, nebo

– rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost je nutné podat na pověřený úřad příslušný podle místa trvalého pobytu – Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465, Praha 4 – Újezd u Průhonic.

Cizinci podávají žádost tomu pověřenému úřadu, v jehož obvodu se zdržují – Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465, Praha 4 – Újezd u Průhonic.

9. Kde, s kým a kdy životní situace řešit

Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, v úředních hodinách. Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vydání rybářského lístku potřebujete občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (např. rodný list).

Potřebujete také osvědčení prokazující kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku, nebo dřívější rybářský lístek, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní. Jste-li cizinec, potřebujete platný rybářský lístek nebo licenci vydanou v zemi, jejímž jste občanem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“ je k dispozici na Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

 • 30 dní                                     200 Kč
 • 10 let                                       500 Kč
 • 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč
 • na dobu neurčitou pro všechny osoby včetně osob mladších 15 let                  1 000 Kč

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem; zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu; ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru.

Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popř. stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého předpisu se postupuje

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

 18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k odvolacímu orgánu (Magistrát hl. m. Prahy) prostřednictvím Úřadu městské části Praha-Újezd.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ten, kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se:

 • přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích,
 • trestného činu podle § 304 trestního zákoníku.

Další sankce, v případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

21. Nejčastější dotazy

           ——————–

 22. Další informace

           ———————-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo zemědělství

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

           ————————-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městská část Praha-Újezd, Úřad městské části Praha-Újezd, odbor kancelář starosty.

26. Kontaktní osoba

Pavla Pitrmanová, DiS., tel: 272 690 692

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. ledna 2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. ledna 2024

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace

—————————