Výpis z rejstříku trestů fyzických osob

Výpis z rejstříku trestů fyzických osob

Podle § 11a, odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán.  Tato žádost se archivuje dle zákona. 

Ve výpisu jsou uvedena všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Žadatel může požádat, aby do výpisu byly zahrnuty také údaje z Rejstříku trestů z jiného členského státu EU, v němž žadatel pobýval.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

V této věci je oprávněn jednat občan bez ohledu na státní příslušnost či trvalé bydliště. Cizincům se vydává výpis pouze v případě, že mají přidělené rodné číslo (mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v ČR). Pokud rodné číslo nemají přiděleno, bude jejich žádost zpracována manuálně.

Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci. Vzor plné moci.

Výpisy z rejstříku trestů vydané na kontaktních místech Czech Point jsou primárně určeny pro použití na území České republiky; pro použití v zahraničí vydává výpis Rejstřík trestů.

 

Co potřebujete

Žadatel o výpis z Rejstříku trestů musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince apod.) a přidělené rodné číslo. Cizincům se vydává výpis pouze v případě, že mají přidělené rodné číslo (mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v ČR). Pokud rodné číslo nemají přiděleno, bude jejich žádost zpracována manuálně.

 

Postup vyřízení žádosti

Na základě podepsané písemné žádosti, odešle pracovník Czech Point elektronickou žádost na Rejstřík trestů, který odpoví:

  • předáním výpisu – tento výpis se vytiskne a doplní se ověřovací doložkou
  • informací, že „Žádost nemohla být vyřízena elektronicky“– v takovém případě je možné výpisy z Rejstříku trestů vyřídit manuálně, což znamená, že žádost bude odeslána pracovníkem kontaktního místa na Rejstřík trestů, kde se do 30 minut manuálně zpracuje a následně bude již vyřízená žádost připravena k elektronickému odeslání zpět na kontaktní místo. Občan si bude moci výpis vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě, kde mu na základě čísla podání žádosti a průkazu totožnosti výpis vydají.

Postup při vydávání výpisu z Rejstříku trestů s přílohou se záznamy z členských států EU:

Výpis z evidence Rejstříku trestů může být vydán:
– občanu jiného členského státu EU
– osobě, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě EU anebo byla státním příslušníkem jiného členského státu EU

Příslušný podklad si Rejstřík trestů ČR opatřuje dožádáním u příslušných orgánů členských států EU. Vyhotovení výpisu s dožádáním do členského státu EU trvá maximálně 20 pracovních dnů.

 

Postup při vydávání výpisu z Rejstříku trestů zmocněnci

Zmocněnec předkládá:

  • úředně ověřenou plnou moc od žadatele. Vzor plné moci
  • svůj doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)

V případě, že v plné moci  nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 100 Kč za výpis bez ohledu na počet stran. Žadatel poplatek hradí přímo na kontaktním místě Czech Pointu.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

U občanů ČR je výpis vydán na počkání. Pouze ve výjimečných případech, kdy je třeba dokument zpracovat manuálně, je doba vydání 30 minut. 

U cizinců z EU může být doba zpracování až 25 dní. Je možné si do žádosti zapsat e-mail, na který vás budou informovat o hotovém zpracování. Následné vyzvednutí výpisu je podmíněno tzv. tiketem, který žadatel obdrží při žádosti o výpis.

 

Podle kterého předpisu se postupuje

Zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů